Chestionar pentru Strategia IMI

Grup ţintă:

 • coordonatori (ministere)
 • autorităţile competente sau relevante
 • alte organizaţii (comitete sectoriale)

Platforme IT:

 1. Registele publice care pot fi accesate pe site-urile web ale autorităţilor competente (legătura cu Registrele IMI);
 2. regprof (pentru informare cetăţeni, autorităţile competente introduc datele, coordonatorii aprobă, Comisia Europeană validează);
 3. pcue (autorităţile înregistrează/actualizează procedurile pentru cetăţeni sau persoane juridice de pe site-ul propriu în şablonul PCUe, primesc prin PCUe solicitările);
 4. Sistemul IMI (schimb de informaţii numai între autorităţile competente, este implicată şi Comisia Europeană);
 5. SOLVIT (integrat tehnic în Sistemul IMI);
 6. CIRCA BC (materiale în format electronic publicate de Comisia Europeană pentru reprezentanţii autorităţilor competente);
 7. Altele: EU Survey, adrese e-mail oficiale.

Autorităţi competente sau relevante:

 1. Personal cu funcţii de conducere (Ministru, Preşedinte, Director General, Director);
 2. Experţi în recunoaşterea calificărilor profesionale;
 3. Utilizatori IMI (administrator local de date, expert în recunoaşterea calificărilor profesionale).

Module IMI utilizate de utilizatorii IMI:

 1. Modulul autorităţi competente (autoritatea mea, date utilizatori, căutarea datelor altor autorităţi);
 2. Modulul registre (adăugare registru, căutare în alte registre);
 3. Modulul cereri de informaţii (cereri primite, cereri trimise);
 4. Modulul alerte (recepţionare alerte, transmitere/diseminare alerte);
 5. Modulul notificări (notificări primite, notificări trimise);
 6. Modulul depozit (Repository);
 7. Modulul CPE - Card Profesional European (primire solicitare de la cetăţeni, transmitere către altă autoritate competentă, emitere card).

Componentele utilizate de utilizatorii IMI:

 1. IMI PQ
 2. IMI S
 3. IMI PoW
 4. IMI PR
 5. IMI e-Commerce

Resurse umane:

 1. utilizatorii IMI
 2. alţi experţi

Resurse materiale:

 1. computer conectat la internet
 2. imprimantă multifuncţională cu scanner
 3. telefon şi fax

Fonduri necesare:

 1. instruirea utilizatorilor IMI
 2. promovarea IMI
 3. formarea continuă a experţilor care formulează răspunsurile pentru cererile IMI
 4. reeditarea/actualizarea ghidurilor şi studiilor comparative

INFORMAȚII GENERALE


a. Care este nr. de dosare pentru recunoaşterea calificărilor profesionale evaluat de organizaţia dvs.? (date necesare pentru regprof)

Anul Nr. dosare (inclusiv cereri IMI)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

a1. Consideraţi că prin Strategia IMI pe termen lung ar trebui prevăzute aspecte concrete privind modalitatea de evaluare a dosarelor?

Răspuns Comentarii
DA Ce propuneţi? (proceduri de evaluare a dosarelor, comunicare inter-instituţională pentru verificarea autenticităţii documentelor, etc.)
NU -

b. Din punct de vedere al resurselor umane, care este situația personalului implicat în recunoaşterea calificărilor profesionale? (date necesare pentru Grupul de Lucru IMI PQ NET Romania)

Categorii de personal Nr. persoane
Personal cu funcţii de conducere
Nr. utilizatori IMI
Nr. experţi în recunoaşterea calificărilor profesionale

b1. Consideraţi că prin Strategia IMI pe termen lung ar trebui prevăzute aspecte concrete privind personalul autorităţilor competente?

Răspuns Comentarii
DA Ce propuneţi? (nr. minim personal necesar, responsabilităţi legate de IMI în fişa postului, etc.)
NU -

c. Instituția dvs. a primit finanțare publică pentru activitățile de recunoaştere a calificărilor profesionale?

Sursa finanțării publice DA NU

Autoritǎți locale sau regionale - (ex. de către consilii locale sau

județene în baza legii 350/2005 sau echivalent)

Guvern (se includ și agenții centrale guvernamentale sau ministere)

Programul Cadru 7 (2007-2013) al UE pentru Cercetare si Dezvoltare

care_


d. Persoane implicate în activitatea de cercetare/dezvoltare/inovare:

(vă rugăm să completați)

Nr. persoane cu titlul științific de doctor

Nr. persoane care urmează să obțină titlul științific de doctor

Nr. persoane deținătoare de brevete de invenție/patente de invenție/mărci, etc.

Nr. persoane cu competențe în domeniul managementului proiectelor

Nr. de persoane care au coordonat cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabilă

Altele: —- e. Pentru instituțiile de învățământ, specificați următoarele: Nr. mediu anual de absolvenți de studii universitare Nr. mediu anual de absolvenți de studii de masterat Nr. mediu anual de absolvenți de studii doctorale (vă rugăm să completați) —- f. Vă rugăm să ne răspundeți punctual la următoarele întrebări: f.1 Care este numărul mediu al publicațiilor științifice cotate/indexate ISI în ultimii 3 ani? _ (vă rugăm să completați) f.2 Care este numărul mediu de brevete și patente de invenție obținute în ultimii 3 ani? _ f.3 Care sunt, în cadrul instituției dumneavoastră, domeniile cele mai semnificative și cu rezultate deosebite ale cercetării, dezvoltării și inovării in ultimii 5 ani?

_ f.4 În opinia dvs, care sunt domeniile din cadrul regiunii Sud Muntenia cele mai semnificative și cu rezultate deosebite în cercetare, dezvoltare și inovare?

_ f.5 Care este numărul mediu anual de granturi/proiecte CDI de cercetare implementate în ultimii 7 ani de către organizația dumneavoastră? _ f.6 Care este numărul mediu anual de societăți comerciale din regiunea Sud - Muntenia care au beneficiat de servicii oferite de instituția dvs. în ultimii 7 ani? _ f.7 Care este numărul mediu anual de administrații publice din regiunea Sud - Muntenia care au beneficiat de servicii oferite de instituția dvs. în ultimii 5 ani? _ —- ==== 1.2. Vă rugăm să selectați activitățile de Cercetare Dezvoltare Inovare (CDI) sau suport pentru CDI, în care organizația dvs. a fost angajată, sau pentru care a oferit ==== Dezvoltarea de produse/procese/servicii noi imbunătățite Dezvoltarea unui management/marketing/model de afacere inovativ Asigurarea unui transfer tehnologic al rezultatelor CD către alți parteneri Asigurarea unei infrastructuri de CDI: laboratoare acreditate, Suprafețe de lucru, instrumente/echipamente, etc. Implicarea în parteneriate cu universități, institute de cercetare, ==== 1.3. Cum apreciați forța de muncă existentă la nivelul activităților de CDI? ==== Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună ==== 1.4. Cum apreciați colaborarea în domeniul CDI cu organizațiile ==== Organizații Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună ==== 1.5. Cum apreciați colaborarea cu furnizorii de servicii terțe în domeniul de ==== Cercetare Dezvoltare și Inovare, respectiv organizații publice/academice de cercetare, firme private și ONG-uri (financiare, de consultanță, centre de transfer tehnologic, incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, parcuri industriale, etc.) Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună ==== 1.6. Cum apreciați colaborarea cu beneficiarii de servicii terțe în domeniul de ==== Cercetare Dezvoltare și Inovare, respectiv organizații publice/academice de cercetare firme private si ONG-uri (financiare, de consultanță, centre de transfer tehnologic, incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, parcuri industriale, etc.) Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună ==== 1.7. Care este contribuția organizației dvs. la promovarea, dezvoltarea și susținerea ==== cercetării, dezvoltării și inovării la nivel regional?

===== 2. IDENTIFICAREA NEVOILOR ===== ==== 2.1. De care dintre următoarele servicii estimați că ați avea nevoie în următorii 5 ani? ==== SERVICII I. INGINERIE Comentarii 1. Participarea în proiecte de cercetare-dezvoltare 3. Consultanță tehnică (transfer tehnologic, investiții, etc.) 5. Protejarea drepturilor industriale si intelectuale II. DEZVOLTAREA AFACERILOR 10. Servicii de consultanță în management 12. Consultanță în domeniul achizițiilor 14. Educație/formare profesională continuă III. SERVICII DE PIAȚĂ 17. Informații cu privire la piața externă 21. Identificarea de parteneri externi IV. FINANȚARE 23. Informare cu privire la oportunitățile de finanțare 24. Sprijin pentru pregătirea de aplicații de finanțare V. CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE 26. Servicii de consultanță /sprijin pentru inovare 27. Sprijin în vederea transferului tehnologic 28. Comercializare a invenţiilor şi rezultatelor cercetării 29. Servicii juridice specifice – avocați, juriști, etc. 30. Sprijin pentru obținerea de brevete și aplicații în economie ==== 2.2. Vă rugăm să bifați cât de satisfăcut sunteți în prezent, de activitatea furnizorilor ==== din categoriile identificate la punctul anterior? Total nemulțumit Nemulțumit Mulțumit Foarte mulțumit ==== 2.3. Care este principalul obstacol pe care îl întâmpinați în a contracta astfel de ====

_ ==== 2.4. Care sunt, în viziunea dvs, principalele 3 obstacole în calea dezvoltării organizației pe care o reprezentați? ==== 1.

2. 3.

1. 2.

3. ==== 2.6. Cum considerați că ar putea crește competitivitatea domeniului organizației dvs? ====

_

_

_ _

pentru cercetare/ dezvoltare/ inovare în organizația dvs.:

_

_

_

_

Această secțiune este menită să identifice principalele limitări cu care se confruntă

regiunea Sud Muntenia în materie de dezvoltare inteligentă precum și principalele direcții

de acțiune în vedere stimulării sectoarelor de cercetare – inovare, transfer tehnologic,

parteneriate externe sau competitivitate. Ne propunem să identificăm și propuneri

concrete de proiecte în vederea obținerii finanțării din fondurile europene aferente

perioadei 2014 – 2020, în acest sens fiind necesară completarea unor fișe/liste de proiecte,

Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună

Insuficientă Suficientă Bună Foarte bună

Sud Muntenia o serie de domenii cu avantaj competitiv și potențial de dezvoltare,

cercetare și inovare. Vă rugăm să punctați care sunt, în opinia dumneavoastră,

domeniile competitive ale regiunii, punctele forte, suplimentar față de cele

Domenii de activitate Puncte forte identificate în

Puncte forte, cu potențial ridicat

urma cercetării

cantitative*

Agricultură, Silvicultură, Pescuit X

Industria extractivă

Industria alimentară

Industria textilă X

Industria prelucrării lemnului

Industria tipografică

Industria chimică

Industria farmaceutică X

Industria metalurgică X

Fabricarea de echipamente, utilaje şi

Industria auto X

Construcții

Comerț

Transport si depozitare

Turism, hoteluri, restaurante

IT&C X

Servicii pentru întreprinderi

Servicii pentru populație

*domeniile urmează a fi identificate la finalizarea analizei cantitative

3.4 Există mai multe direcții de acțiune posibile în vederea creșterii competitivității

regionale, bazate pe cercetare – dezvoltare, inovare sau transfer tehnologic. Vă rugăm

să punctați opinia dumneavoastră cu privire la nivelul de importanță al fiecărei direcții

Direcții în vederea specializării inteligente a regiunii Nivel de importanță al acțiunii (1-5)

1 = cea mai importantă direcție

5 = cea mai puțin importantă

Promovarea culturii inovării, cercetării şi dezvoltării

tehnologice la nivel regional prin campanii de informare,

Dezvoltarea resurselor umane din regiune prin sprijinirea

specializării lor în domeniile cu potențial de dezvoltare

Dezvoltarea companiilor inovative prin facilități operaționale

Dezvoltarea unei infrastructuri publice suport pentru

cercetare, inovare si dezvoltare tehnologică

Sprijin pentru formarea de parteneriate operaționale și

dezvoltarea cooperării pentru susținerea inovării și dezvoltării

Facilitarea proceselor de transfer tehnologic, realizarea de

Facilitarea accesului la informații, inovare și la servicii de

Creșterea atractivității regionale prin crearea de condiții

favorabile investițiilor bazate pe cunoaștere

Crearea de condiții favorabile pentru promovarea / reținerea

Promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului autohton

Sprijin acordat cercetătorilor și activităților de cercetare

Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovative

3.5. Ce s-ar putea face pentru a crește gradul de sensibilizare și pentru a beneficia de

mai mult sprijin și de o mai bună punere în aplicare a acestei strategii de inovare în

_

_

3.6. Ce așteptări aveți de la organizațiile publice pentru asigurarea unui cadru potrivit

_

_

3.7 Vă rugăm să specificați 5 proiecte de investiții sau tipuri de investiții specifice care

ar trebui realizate și /sau sprijinite în vederea susținerii dezvoltării economice, a

inovării și cercetării la nivelul regiunii. Exemple: sprijinirea companiilor dintr-un

anumit sector prin diferite acțiuni, sprijinirea parteneriatelor inter-instituționale,

dezvoltarea infrastructurii de un anumit tip (comunicații, transport, etc), dezvoltarea

instituțiilor de învățământ în vederea dezvoltării activităților de CD&I, stimularea

*pentru acest punct, moderatorul întâlnirii sau cineva din echipa, va explica ce inseamna investiții,

proiecte, sfera de cuprindere a lor, se va face legatura cu programele de finanțare europene 2014-

3.8 Vă rugăm sa specificați 5 motive care, în opinia dvs., au împiedicat dezvoltarea

accelerată a cercetării, inovării sau specializării în regiune, până în acest moment?

Răspunsul dumneavoastră este foarte important pentru elaborarea Strategiei naţionale IMI pe termen lung.

Vă mulțumim pentru timpul acordat!

Data: /07/2015

Numele şi prenumele:

 • chestionar_pentru_strategia_imi.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
 • (editare externă)