Domeniul Programul de studii Inginerie chimică Chimie alimentară Inginerie chimică Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor Inginerie chimică Ingineria proceselor chimice Inginerie chimică Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale Inginerie chimică Micro- şi nanomateriale Inginerie chimică Produse farmaceutice şi cosmetice Inginerie chimică Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale Inginerie chimică Ştiinţa şi ingineria polimerilor Inginerie electrică Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente Inginerie electrică Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică Inginerie electrică Inginerie electrică şi informatică aplicată Inginerie electrică Sisteme electrice avansate Inginerie electrică Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare Inginerie energetică Eficienţă energetică Inginerie energetică Hidraulică tehnică şi hidroenergetică Inginerie energetică Informatică aplicată în energetică Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Inginerie nucleară Inginerie energetică Sisteme termoenergetice Inginerie energetică Surse regenerabile de energie Inginerie electronică şi telecomunicaţii Advanced microelectronics/Microelectronică avansată Inginerie electronică şi telecomunicaţii Advanced wireless communications/Comunicaţii fără fir avansate Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Comunicaţii mobile Inginerie electronică şi telecomunicaţii Comunicaţii multimedia Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică şi informatică aplicată Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică şi informatică medicală Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul Inginerie electronică şi telecomunicaţii Managementul serviciilor şi reţelelor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microelectronică şi nanoelectronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Microsisteme Inginerie electronică şi telecomunicaţii Optoelectronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele integrate de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme inteligente pentru transporturi Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme telematice pentru transporturi Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici avansate pentru imagistica digitală Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii integrate avansate în electronica auto Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii software avansate pentru comunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Telecomunicaţii Inginerie aerospaţială Avionică şi navigaţie aerospaţială Inginerie aerospaţială Inginerie şi management aerospaţial Inginerie aerospaţială Management aeronautic Inginerie aerospaţială Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului Inginerie aerospaţială Structuri aeronautice şi spaţiale Ingineria autovehiculelor Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor Ingineria autovehiculelor Sistem integrat om-autovehicul-mediu Ingineria autovehiculelor Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor Ingineria transporturilor Logistica transporturilor Ingineria transporturilor Management în transporturi Ingineria transporturilor Transport şi trafic urban Biotehnologii Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe Biotehnologii Biotehnologii Ingineria produselor alimentare Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare Ingineria produselor alimentare Tehnologii avansate în industria alimentară Calculatoare şi tehnologia informaţiei Administrarea bazelor de date Calculatoare şi tehnologia informaţiei Arhitecturi avansate de calculatoare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Artificial Intelligence/Inteligenţă artificială Calculatoare şi tehnologia informaţiei Biomedical Informatics/Informatică biomedicală Calculatoare şi tehnologia informaţiei e-Guvernare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Grafică, multimedia şi realitate virtuală Calculatoare şi tehnologia informaţiei Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor internet Calculatoare şi tehnologia informaţiei Management în tehnologia informaţiei Calculatoare şi tehnologia informaţiei Management, innovation et technologies des systemes collaboratifs/Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative Calculatoare şi tehnologia informaţiei Parallel and distributed computer systems/Sisteme de calcul paralele şi distribuite Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea reţelelor informatice complexe Calculatoare şi tehnologia informaţiei Servicii software avansate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme inteligente şi vederea artificială Calculatoare şi tehnologia informaţiei Software Engineering/Ingineria sistemelor de programe Ingineria sistemelor Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi Ingineria sistemelor Automatică şi informatică industrială Ingineria sistemelor Control avansat şi sisteme în timp real Ingineria sistemelor Managementul şi protecţia informaţiei Ingineria sistemelor Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia Ingineria sistemelor Service engineering and management/Ingineria şi managementul serviciilor Ingineria sistemelor Sisteme informatice integrate avansate Ingineria sistemelor Sisteme informatice în medicină Ingineria sistemelor Sisteme inteligente de conducere Ingineria sistemelor Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor Inginerie mecanică Cercetarea, proiectarea şi testarea sistemelor biotehnice Inginerie mecanică Concepţii integrate în ingineria mecanică Inginerie mecanică Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice Inginerie mecanică Controlul zgomotelor şi vibraţiilor Inginerie mecanică Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune Inginerie mecanică Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare Inginerie mecanică Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces Inginerie mecanică Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice Inginerie mecanică Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice Inginerie mecanică Mecanică de precizie Inginerie mecanică Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile Inginerie mecanică Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului Inginerie mecanică Siguranţa şi integritatea structurilor Inginerie mecanică Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate Inginerie mecanică Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale Inginerie mecanică Vehicule feroviare de mare viteză Inginerie industrială Conception integree des systemes technologiques/Concepţia integrată a sistemelor tehnologice Inginerie industrială Concepţie şi management în productică Inginerie industrială Design industrial şi produse inovative Inginerie industrială Echipamente pentru terapii de recuperare Inginerie industrială Evaluarea calităţii materialelor şi produselor Inginerie industrială Grafică inginerească şi design Inginerie industrială Ingineria calităţii Inginerie industrială Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale Inginerie industrială Ingineria proiectării şi fabricării produselor Inginerie industrială Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă Inginerie industrială Ingenierie des systemes industrielles/Ingineria sistemelor industriale Inginerie industrială Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control Inginerie industrială Inginerie avansată asistată de calculator Inginerie industrială Logistică industrială Inginerie industrială Managementul întreprinderilor industriale virtuale Inginerie industrială Maşini şi sisteme de producţie Inginerie industrială Tehnologii şi sisteme poligrafice Ştiinţe inginereşti aplicate Biomateriale metalice Ştiinţe inginereşti aplicate Fotonică şi materiale avansate Ştiinţe inginereşti aplicate Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor Ştiinţe inginereşti aplicate Ingenierie des systemes integres avances/Ingineria sistemelor integrate avansate Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală Ştiinţe inginereşti aplicate Logică matematică şi aplicaţii Ştiinţe inginereşti aplicate Modele de decizie, risc şi prognoză Ştiinţe inginereşti aplicate Optometrie avansată Ştiinţe inginereşti aplicate Sisteme dinamice, optimale şi modele economico-financiare Ştiinţe inginereşti aplicate Tehnologii optice Ştiinţe inginereşti aplicate Teoria codării şi stocării informaţiei Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică) Mecatronică şi robotică Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică) Ingineria materialelor Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice Ingineria materialelor Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale Ingineria materialelor Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile Ingineria materialelor Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate Ingineria materialelor Ştiinţa şi managementul testării materialelor Ingineria materialelor Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice Ingineria mediului Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Ingineria mediului Ingineria mediului Ingineria mediului Ingineria mediului în energetică Ingineria mediului Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar Ingineria mediului Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice Ingineria mediului Inginerie şi management în protecţia mediului Ingineria mediului Managementul mediului şi dezvoltare durabilă Ingineria mediului Protecţia mediului în industria materialelor metalice Inginerie şi management Business Administration and Engineering/Administrarea şi ingineria afacerilor Inginerie şi management Geschafts-und Industrieverwaltung/Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie Inginerie şi management Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor Inginerie şi management Calitate în inginerie şi managementul afacerilor Inginerie şi management Calitatea produselor şi serviciilor industriale Inginerie şi management Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice Inginerie şi management Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale Inginerie şi management Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor complexe Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri Inginerie şi management Inginerie economică în activităţi industriale Inginerie şi management Inginerie economică şi managementul afacerilor Inginerie şi management Innovation and integrative technology/Tehnologii integrate operative Inginerie şi management Managementul sistemelor energetice Inginerie şi management Marketing industrial Inginerie şi management Management of the digital entreprise/Managementul întreprinderilor digitale Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială Ştiinţe ale comunicării Technologies de la traduction automatique/Tehnologia traducerii automate Relaţii internaţionale şi studii europene Studii culturale europene Economie Politici economice europene Ştiinţe ale educaţiei Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic Ştiinţe ale educaţiei Managementul organizaţiilor educaţionale Ştiinţe ale educaţiei Ştiinţe chimice în educaţie continuă Ştiinţe ale educaţiei Ştiinţele vieţii şi ecologie Inginerie civilă şi instalaţii Dezvoltare durabilă Inginerie civilă şi instalaţii Dezvoltarea urbană şi regională Inginerie civilă şi instalaţii Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri Inginerie civilă şi instalaţii Energie, confort şi dezvoltare durabilă Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria clădirilor Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria infrastructurii transporturilor Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie geotehnică Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie hidraulică Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie structurală Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie structurală/Ingenierie des structures Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie structurală/Structural engineering Inginerie civilă şi instalaţii Interacţiuni în mediul construit/Interactions in the built environment Inginerie civilă şi instalaţii Poduri şi tuneluri Inginerie civilă şi instalaţii Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice Inginerie civilă şi instalaţii Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii Inginerie civilă şi instalaţii Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban Inginerie geodezică Geomatică Inginerie geodezică Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale Inginerie geodezică Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară Inginerie mecanică Echipamente tehnologice pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor Inginerie mecanică Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă Inginerie mecanică Sisteme mecanice avansate Inginerie şi management Managementul proiectelor în construcţii Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional Ştiinţe ale educaţiei Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii) Filologie Traducere şi interpretare specializată Urbanism Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională Urbanism Management urban pentru oraşe competitive Urbanism Mobilitate urbană Urbanism Peisaj şi teritoriu Urbanism Proiectare urbană Urbanism Urbanism şi politici publice Agronomie Agricultură durabilă Agronomie Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă Agronomie Consultanţă agricolă Agronomie Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură Agronomie Managementul şi expertiza fondului funciar Agronomie Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară Horticultură Managementul conservării biodiversităţii Horticultură Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban Horticultură Ştiinţe horticole ecologice Horticultură Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole Horticultură Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Agribusiness Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management în agroturism şi alimentaţie publică Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management şi audit intern Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar Biotehnologii Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură Biotehnologii Biotehnologie şi siguranţă alimentară Biotehnologii Biotehnologii în industria farmaceutică Biotehnologii Biotehnologii în protecţia mediului Ingineria produselor alimentare Biosecuritatea produselor alimentare Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher Ingineria produselor alimentare Expertiza produselor agroalimentare Ingineria produselor alimentare Tehnologii speciale în industria alimentară Zootehnie Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice Ingineria mediului Geomatică pentru ingineria mediului Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural Inginerie şi management Managementul investiţiilor în ecosisteme Ştiinţe ale educaţiei Managementul formării continue în învăţământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală) Matematică Algebră Matematică Analiză matematică Matematică Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie) Matematică Criptografie şi teoria codurilor Matematică Geometrie Matematică Matematici aplicate în finanţe, asigurări şi biostatistică Matematică Modelare matematică în ştiinţele naturii şi ştiinţa materialelor Informatică Algoritmi şi bioinformatică Informatică Baze de date şi tehnologii WEB Informatică Inginerie software Informatică Inteligenţă artificială Informatică Programare declarativă Informatică Sisteme distribuite Fizică Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii Fizică Fizica materialelor avansate şi nanostructuri Fizică Fizica mediului şi a polimerilor ecologici Fizică Fizică medicală Fizică Fizică teoretică şi computaţională Fizică Interacţiunea radiaţiei cu materia Fizică Materiale avansate cu aplicaţie în medicina dentară Fizică Optică, laseri şi aplicaţii Fizică Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Fizică Ştiinţa conservării/restaurării operelor de patrimoniu prin metode fizice şi chimice avansate (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Chimie Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică) Chimie Biomolecule Chimie Chimia materialelor avansate Chimie Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice Chimie Chimie didactică Geografie Climatologie şi resurse de apă Geografie Geografie aplicată şi dezvoltare regională Geografie Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru Geografie Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate Geografie Managementul resurselor şi activităţilor turistice Geografie Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale Geografie Sisteme informaţionale geografice Ştiinţa mediului Evaluarea integrată a stării mediului Ştiinţa mediului Managementul integrat al capitalului natural Ştiinţa mediului Poluarea chimică a mediului Ştiinţa mediului Riscurile mediului aerian în sănătate/Air-environment risks and health response Ştiinţa mediului Sustenabilitatea sistemelor socioecologice Inginerie geologică Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale Inginerie geologică Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului) Inginerie geologică Geofizică Inginerie geologică Geofizică aplicată/Applied geophysics Inginerie geologică Inginerie geologică şi geotehnică ambientală Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică aplicată avansată Biologie Antropologie evoluţionistă Biologie Biochimie aplicată şi biologie moleculară Biologie Biochimie şi biologie moleculară Biologie Biologie medicală Biologie Biologie sistemică Biologie Biotehnologie microbiană şi genetică Biologie Fiziologie celulară şi biofizica membranelor Biologie Genetică aplicată şi biotehnologie Biologie Microbiologie aplicată şi imunologie Biologie Neurobiologie Biologie Taxonomie şi biodiversitate Drept Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat Drept Arbitrajul internaţional Drept Carieră judiciară Drept Drept fiscal Drept Drept internaţional public Drept Drept privat Drept Dreptul afacerilor Drept Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale Drept Dreptul Uniunii Europene Drept Master profesional de drept european şi internaţional al afacerilor Drept Ştiinţe penale Ştiinţe administrative Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială Ştiinţe administrative Administrarea resurselor instituţiilor culturale Ştiinţe administrative Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane Ştiinţe administrative Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ Ştiinţe administrative Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană Ştiinţe administrative Managementul crizelor Ştiinţe administrative Managementul informaţiei şi al documentelor Ştiinţe administrative Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural Ştiinţe ale comunicării Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Comunicare corporativă Ştiinţe ale comunicării Consultanţă şi expertiză în publicitate Ştiinţe ale comunicării Gestionarea informaţiei în societatea contemporană Ştiinţe ale comunicării Jurnalism politic Ştiinţe ale comunicării Jurnalism tematic Ştiinţe ale comunicării Managementul instituţiilor mass-media Ştiinţe ale comunicării Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, developpement, societe Ştiinţe ale comunicării Media, comunicare publică şi globalizare Ştiinţe ale comunicării Modele de comunicare şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Producţie multimedia şi audiovideo Ştiinţe ale comunicării Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării Sociologie Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională Sociologie Cercetare în sociologie/Research in sociology (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) Sociologie Cercetare sociologică avansată Sociologie Comunicare interculturală Sociologie Comunicare, mass-media şi societate Sociologie Consiliere în asistenţa socială Sociologie Devianţă socială şi criminalitate Sociologie Grupuri de risc şi servicii sociale de suport Sociologie Management intercultural Sociologie Managementul resurselor umane Sociologie Managementul serviciilor sociale şi de sănătate Sociologie Politici publice şi management în administraţia publică (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative) Sociologie Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri Sociologie Probaţiune Sociologie Sociologia consumului şi marketing Sociologie Sondaje de opinie, marketing şi publicitate Sociologie Studii de securitate Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale Relaţii internaţionale şi studii europene Studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Tehnici diplomatice Ştiinţe politice Politica în Europa. State, frontiere şi societăţi Ştiinţe politice Politică comparată Ştiinţe politice Politică europeană şi românească Ştiinţe politice Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie) Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor mici şi mijlocii Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor/Executive master in business administration Administrarea afacerilor Consultanţă în afaceri Administrarea afacerilor Consultanţă în afaceri/Business consulting Administrarea afacerilor Economie comportamentală/Behavioural economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Psihologie Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional Psihologie Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei Psihologie Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor Psihologie Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală Psihologie Psihologia sănătăţii - cercetare clinică şi optimizarea comportamentală Psihologie Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică Psihologie Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane Psihologie Psihotraumatologie şi asistare psihologică Psihologie Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane Psihologie Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei Ştiinţe ale educaţiei Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare Ştiinţe ale educaţiei Educaţie timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Ştiinţe ale educaţiei Formarea formatorilor Ştiinţe ale educaţiei Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale Ştiinţe ale educaţiei Mentoratul în educaţie Ştiinţe ale educaţiei Pedagogii alternative şi arta teatrală în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Teatru şi artele spectacolului) Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogia şcolii incluzive Ştiinţe ale educaţiei Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic Ştiinţe ale educaţiei Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie Ştiinţe ale educaţiei Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei) Ştiinţe ale educaţiei Terapia logopedică în procesele de comunicare Filologie Cultura şi limbajul organizaţiilor europene Filologie Cultură şi civilizaţie ebraică Filologie Didactici ale disciplinelor filologice Filologie Etnologie, antropologie culturală şi folclor Filologie Formarea interpreţilor de conferinţă Filologie Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii Filologie Spaţiul islamic: societăţi, culturi, mentalităţi Filologie Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice Filologie Studii americane Filologie Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române Filologie Studii culturale balcanice Filologie Studii culturale britanice Filologie Studii est-asiatice Filologie Studii franceze şi francofone Filologie Studii literare româneşti Filologie Teoria literaturii şi literatură comparată Filologie Teoria şi practica editării Filologie Traducere specializată şi studii terminologice Filologie Traducerea textului literar contemporan Filologie Traductologie latino-romanică Filosofie Estetici aplicate în arta teatrală Filosofie Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii Filosofie Filosofie analitică Filosofie Globalizare şi diplomaţie culturală Filosofie Istoria şi circulaţia ideilor filosofice Filosofie Istoria şi filosofia ştiinţei Filosofie Program masteral în ştiinţe cognitive - Open mind Filosofie Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale Filosofie Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale Istorie Diplomaţie şi politică sec. XIX-XXI Istorie Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate Istorie Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie) Istorie Istoria şi practica relaţiilor internaţionale Istorie Istorie şi civilizaţie Istorie Istorie şi politică militară în România secolelor XIX-XXI Istorie Managementul bunurilor culturale şi turism cultural Istorie Politică şi societate în secolul al XX-lea Istorie Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) Teologie Artă sacră în contemporaneitate Teologie Asistenţa socială a bisericii Teologie Comunicare biblică şi eclesială Teologie Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox Teologie Doctrină şi cultură creştină Teologie Exegeză şi ermineutică biblică Teologie Istorie şi tradiţie creştină Teologie Pastoraţie şi viaţă liturgică Teologie Studii religioase şi educaţie creştină Teologie Teologia şi misiunea socială a bisericii Teologie Teologie baptistă Studii culturale Cultură şi politică în context european şi internaţional Studii culturale Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) Studii culturale Studii culturale slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de Est Studii culturale Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) Studii culturale Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie) Medicină Biofizică medicală şi biotehnologie celulară Medicină Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice Medicină Îngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu Medicină Nutriţie şi siguranţă alimentară Ştiinţe administrative Administraţie publică europeană Ştiinţe administrative Administraţie publică şi integrare europeană Ştiinţe administrative Administraţie şi management public Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor comerciale Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism Administrarea afacerilor Antreprenoriat şi administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Antreprenoriat şi administrarea afacerilor în domeniul energiei Administrarea afacerilor Business Administrarea afacerilor Cercetare în afaceri Administrarea afacerilor Geopolitică şi afaceri Administrarea afacerilor Management şi marketing în turism Administrarea afacerilor Managementul calităţii Administrarea afacerilor Managementul calităţii, expertize şi protecţia consumatorului Administrarea afacerilor MBA Româno-Canadian Administrarea afacerilor MBA Româno-German „Management antreprenorial“ Cibernetică şi statistică Analiza afacerilor şi controlul performanţei întreprinderii Cibernetică şi statistică Cibernetică şi economie cantitativă Cibernetică şi statistică Statistică Informatică economică Baze de date-suport pentru afaceri Informatică economică E-Business Informatică economică Informatică economică Informatică economică Managementul informatizat al proiectelor Informatică economică Securitatea informatică Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor şi proceselor economice Contabilitate Analiză financiară şi evaluare Contabilitate Audit financiar şi consiliere Contabilitate Cercetare în contabilitate şi informatică de gestiune Contabilitate Concepte şi practici de audit, la nivel naţional şi internaţional Contabilitate Contabilitate internaţională Contabilitate Contabilitate şi audit în instituţii bancare şi financiare Contabilitate Contabilitate, audit şi informatică de gestiune Contabilitate Contabilitate, control şi expertiză Contabilitate Contabilitatea afacerilor Contabilitate Contabilitatea şi fiscalitatea entităţilor economice Contabilitate Economia proprietăţilor imobiliare Contabilitate Managementul informaţiei contabile Contabilitate Sisteme informaţionale în contabilitate şi audit Contabilitate Tehnici contabile şi financiare de gestiunea afacerilor Economie Analize şi strategii economice Economie Comunicare în afaceri Economie Economia şi administrarea afacerilor agroalimentare Economie Economia şi conducerea organizaţiilor educaţionale Economie Economie ecologică Economie Economie europeană Economie Managementul proiectelor de dezvoltare rurală şi regională Finanţe Bănci şi asigurări Finanţe Bănci şi politici monetare Finanţe Cercetări avansate în finanţe Finanţe Finanţe corporative Finanţe Finanţe şi bănci - DOFIN Finanţe Finanţe şi opţiuni publice Finanţe Fiscalitate Finanţe Management financiar şi investiţii Finanţe Managementul riscului şi asigurări Finanţe Managementul sistemelor bancare Finanţe MBA în management financiar ASE-Unic Finanţe Tehnici actuariale Management Consultanţă în management şi dezvoltarea afacerilor Management Dezvoltarea economică a întreprinderii Management Management Management Management şi marketing internaţional Management Managementul afacerilor Management Managementul afacerilor mici şi mijlocii Management Managementul afacerilor prin proiecte Management Managementul proiectelor Management Managementul resurselor umane Management Managementul serviciilor de sănătate Management Managementul şi evaluarea investiţiilor Marketing Cercetare fundamentală de marketing Marketing Cercetări de marketing Marketing Managementul marketingului Marketing Managementul relaţiilor cu clienţii - EUCOREM Marketing Marketing internaţional Marketing Marketing online Marketing Marketing strategic Marketing Marketing şi comunicare în afaceri Marketing Marketing şi dezvoltare durabilă Marketing Marketing şi management în servicii publice Marketing Marketingul relaţiilor cu clienţii Marketing Relaţii publice în marketing Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Comunicare de afaceri în limba engleză Economie şi afaceri internaţionale Comunicare de afaceri în limba franceză în context multicultural Economie şi afaceri internaţionale Comunicare în limba engleză pentru predare şi cercetare economică Economie şi afaceri internaţionale Diplomaţie în economia internaţională Economie şi afaceri internaţionale Economie internaţională şi afaceri europene Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Logistică internaţională Economie şi afaceri internaţionale Managementul afacerilor internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Managementul fondurilor structurale ale Uniunii Europene Economie şi afaceri internaţionale Managementul proiectelor internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului financiar internaţional Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii comerciale Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale - Tranzacţii financiare Economie şi afaceri internaţionale Politici de dezvoltare internaţională Economie şi afaceri internaţionale Traductologie şi interpretariat în domeniul economic Muzică Educaţie muzicală contemporană şi culturi muzicale religioase Muzică Jazz şi culturi muzicale pop Muzică Sinteză muzicologică Muzică Stil şi limbaj compoziţional Muzică Stilistică dirijorală Muzică Stilistică interpretativă instrumentală şi vocală Arte vizuale Artă murală Arte vizuale Arte grafice Arte vizuale Arte textile ambientale Arte vizuale Ceramică - sticlă - metal Arte vizuale Design de interior şi pentru spaţiul public Arte vizuale Design de obiect şi comunicaţii vizuale Arte vizuale Educaţie prin arte vizuale Arte vizuale Fotografie şi imagine dinamică Arte vizuale Istorie şi metodologie în cercetarea imaginii Arte vizuale Metodologii de conservare şi restaurare a patrimoniului artistic Arte vizuale Spaţiul scenografic Arte vizuale Strategii de creaţie în pictură Arte vizuale Strategii de modă şi costum Arte vizuale Tehnici şi strategii de creaţie în sculptură Teatru şi artele spectacolului Arta actorului Teatru şi artele spectacolului Arta regizorului de teatru Teatru şi artele spectacolului Arta scenografului Teatru şi artele spectacolului Artă coregrafică Teatru şi artele spectacolului Design, lumină şi sunet în artele spectacolului Teatru şi artele spectacolului Pedagogie teatrală Teatru şi artele spectacolului Scriere dramatică Teatru şi artele spectacolului Teatrologie - Management şi marketing cultural Teatru şi artele spectacolului Teatru de animaţie Teatru şi artele spectacolului Tehnologii digitale în spectacolul contemporan Cinematografie şi media Arta imaginii de film Cinematografie şi media Arta montajului de film Cinematografie şi media Arta montajului şi a sunetului de film Cinematografie şi media Arta regiei de film Cinematografie şi media Arta sunetului de film Cinematografie şi media Film de animaţie Cinematografie şi media Filmologie Cinematografie şi media Producţie de film Cinematografie şi media Scenaristică Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi fizice adaptate Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi motrice de timp liber Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi activităţi motrice de timp liber Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Management şi marketing în structurile, activităţile şi evenimentele sportive Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Nutriţie şi remodelare corporală Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Performanţă în sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Recuperare-reeducare motrică şi somato-funcţională Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Ştiinţa şi tehnologiile educării motricităţii umane Drept Drept şi guvernare europeană Ştiinţe administrative Managementul sectorului public Ştiinţe administrative Puterea executivă şi administraţia publică Ştiinţe administrative Spaţiul public european Ştiinţe administrative Studii administrative europene Ştiinţe ale comunicării Brand management şi comunicare corporatistă Ştiinţe ale comunicării Comunicare audiovideo Ştiinţe ale comunicării Comunicare interculturală şi practici ale organizaţiilor neguvernamentale Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială şi resurse umane Ştiinţe ale comunicării Comunicare politică. Marketing politic şi electoral Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi comportament organizaţional Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi guvernanţă europeană Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi publicitate Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Management educaţional şi comunicare instituţională Ştiinţe ale comunicării Management şi comunicare în afaceri Ştiinţe ale comunicării Management, dezvoltarea afacerilor şi comunicare/Management, business development and communication Ştiinţe ale comunicării Managementul proiectelor Ştiinţe ale comunicării Marketing, publicitate şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Publicitate Sociologie Antropologie sociologie Sociologie Studii fundamentale în Sociologie Studii vizuale şi societate Ştiinţe politice Analiza şi soluţionarea conflictelor Ştiinţe politice Dezvoltare regională şi cooperare internaţională Ştiinţe politice Dezvoltare, cooperare internaţională şi ajutor umanitar Ştiinţe politice Diplomaţie şi negocieri internaţionale Ştiinţe politice Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene Ştiinţe politice Guvernare şi societate Ştiinţe politice Management şi guvernare Ştiinţe politice Modelul european: economia socială europeană Ştiinţe politice Politică şi economie europeană Ştiinţe politice Politici de dezvoltare locală şi regională Ştiinţe politice Politici publice şi integrare europeană Ştiinţe politice Politici publice şi societate civilă Ştiinţe politice Politici, gen şi minorităţi Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi integrare europeană Ştiinţe politice Securitate şi diplomaţie/Security and diplomacy Ştiinţe politice Studii aprofundate de relaţii internaţionale şi integrare europeană Ştiinţe politice Studii de muncă Ştiinţe politice Ştiinţe politice Ştiinţe politice Teorie şi analiză politică Informatică Programare avansată şi baze de date Inginerie geodezică Sisteme informaţionale cadastrale şi management imobiliar Drept Instituţii de drept privat Drept Ştiinţe penale şi criminalistică Ştiinţe administrative Asistenţă managerială în sectoarele public şi privat Sociologie Dezvoltarea şi managementul resurselor umane Sociologie Opera socială în instituţiile ecleziale Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii Administrarea afacerilor Administrarea dezvoltării regionale durabile Contabilitate Auditul şi controlul agenţilor economici Contabilitate Contabilitatea şi auditul în instituţiile publice Contabilitate Sistemul informaţional contabil în asistarea deciziilor manageriale Finanţe Bănci, asigurări şi pieţe financiare Marketing Marketing şi promovarea vânzărilor Ştiinţe ale educaţiei Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici Filologie Confluenţe literare şi culturale româno-franceze Filologie Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române Filologie Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane Filologie Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor Filologie Limbă, literatură şi cultură engleză în context european Filologie Limbă, literatură şi cultură franceză în spaţiul francofon Filologie Literatură şi cultură românească în context european Istorie Cercetarea arheologică interdisciplinară Istorie Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană Istorie Muzeologie. Cercetarea şi protejarea patrimoniului cultural Istorie Preistoria spaţiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice Istorie Studii muzeale şi turism cultural Istorie Transilvania în istoria culturală a Europei Centrale Teologie Consiliere pastorală Teologie Mediere interculturală şi interreligioasă Teologie Teologie comparată Matematică Modelare matematică în cercetare şi didactică Informatică Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii produselor alimentare Ingineria sistemelor Automatizări şi sisteme inteligente Inginerie industrială Productica sistemelor industriale Ingineria mediului Evaluarea şi controlul calităţii mediului Ştiinţe administrative Administraţie publică în context european Sociologie Servicii de asistenţă socială Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ şi turism Contabilitate Analiză economică, evaluare de active şi afaceri Management Management şi finanţare în administraţia publică Management Strategii şi politici de management Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie interactivă Ştiinţe ale educaţiei Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică Filologie Limbă şi literatură. Tendinţe actuale Filologie Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-saxon Arte vizuale Design şi dezvoltare de produs Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi motrice curriculare şi extracurriculare Matematică Matematică didactică Matematică Modele matematice şi sisteme informatice în domeniul financiar-bancar Informatică Informatică aplicată în ştiinţe şi tehnologie Inginerie chimică Chimia moleculelor bioactive - obţinere, valorificare, controlul şi asigurarea calităţii/Chimie de molecules bioactives - optention, valorisation, controle et assurance de qualite Inginerie chimică Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne Inginerie energetică Conducerea şi informatizarea proceselor termo şi electroenergetice Inginerie energetică Echipamente şi tehnologii moderne în energetică Ingineria produselor alimentare Chimia şi ingineria valorificării bioresurselor (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie chimică) Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice Inginerie mecanică Analiza structurilor mecanice (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie industrială, Inginerie şi management) Inginerie mecanică Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces Inginerie industrială Managementul ciclului de viaţă al produsului Inginerie industrială Managementul fabricaţiei produselor industriale Inginerie industrială Managementul producţiei industriale Inginerie industrială Strategii în asigurarea calităţii în industrie Mecatronică şi robotică Mecatronică avansată Ingineria mediului Controlul şi monitorizarea calităţii mediului Ingineria mediului Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive (interdisciplinar cu domeniile: Inginerie mecanică, Inginerie industrială, Mecatronică şi robotică) Ingineria mediului Managementul protecţiei mediului în industrie Inginerie şi management Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii Biologie Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului Ştiinţe ale comunicării Comunicare în spaţiul public Filologie Cultură şi literatură română Filologie Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive Filologie Discurs şi comunicare Filologie Limba engleză. Practici de comunicare Filologie Limba franceză. Practici de comunicare Filologie Studii lingvistice în limba engleză Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi motrice curriculare şi de timp liber Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia în educarea şi reeducarea funcţională Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Performanţă sportivă Matematică Structuri matematice fundamentale Informatică Aplicaţii pentru telefonul mobil şi tehnologii internet în E-business Informatică Tehnologii informatice (interdisciplinar cu domeniul: Matematică) Informatică Tehnologii internet/Internet technologies Informatică Tehnologii moderne în ingineria sistemelor soft Inginerie civilă şi instalaţii Modernizare energetică în mediul construit Inginerie electrică Sisteme electrice avansate/Advanced Electrical Systems Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi mediul Ingineria autovehiculelor Autovehiculul şi tehnologiile viitorului Ingineria autovehiculelor Inginerie virtuală în proiectarea autovehiculelor Ingineria autovehiculelor Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul Inginerie forestieră Ecodesign de mobilier şi restaurare Inginerie forestieră Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative Silvicultură Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere Silvicultură Managementul ecosistemelor forestiere Ingineria sistemelor Sisteme avansate în automatică şi tehnologii Informatice Inginerie mecanică Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi tehnologice agroalimentare şi turistice Inginerie mecanică Ecobiotehnologii agricole şi alimentare Inginerie mecanică Simulare şi testare în inginerie mecanică Inginerie industrială Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi protecţia mediului Inginerie industrială Ingineria fabricaţiei inovative Inginerie industrială Ingineria sudării materialelor avansate Inginerie industrială Managementul calităţii Mecatronică şi robotică Informatica mediilor virtuale Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină Ingineria materialelor Ingineria şi managementul materialelor avansate - metalice, ceramice şi compozite Inginerie şi management Managementul afacerilor în industrie Medicină Managementul infecţiilor nosocomiale Medicină Managementul strategiilor preventive şi politici de sănătate Medicină Managementul şi strategiile îngrijirilor paliative Drept Drept privat aprofundat Drept Legislaţie europeană şi carieră judiciară Drept Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi european Drept Ştiinţe penale aprofundate Sociologie Asistenţă şi dezvoltare comunitară Sociologie Gestiunea campaniilor de imagine Sociologie Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane Informatică economică Sisteme informatice integrate pentru afaceri Contabilitate Audit intern Contabilitate Politici contabile, audit şi control de gestiune Finanţe Management financiar-bancar Management Management şi strategii de afaceri Marketing Politici şi strategii de marketing Marketing Strategii de marketing Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice internaţionale Psihologie Psihologia muncii, organizaţională şi resurse umane Psihologie Psihologia personalităţii Psihologie Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională Ştiinţe ale educaţiei Resurse umane în educaţie. Formare şi management Filologie Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american Filologie Editarea şi promovarea produselor culturale Filologie Inovare culturală Filologie Limba şi literatura română - Identitate în multiculturalism Filologie Scriere creatoare şi traducere literară Filologie Studii de limba şi literatura română Filologie Studii interculturale în limba şi literatura germană Filologie Studii lingvistice pentru comunicare interculturală Filologie Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română Muzică Meloterapie Muzică Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi vocală Muzică Tehnica şi arta muzicală din sec. al XX-lea Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi sportiv-turistice şi de timp liber Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Diagnoză şi prognoză psihomotrică Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică - Managementul activităţilor formale, non-formale şi de recuperare a stării de sănătate Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi activităţi sportive de timp liber Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Performanţă sportivă şi management în sport Matematică Matematici computaţionale şi tehnologii informatice Informatică Informatică şi inginerie software Chimie Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi produselor Inginerie civilă şi instalaţii „ECO“ Infrastructuri pentru transporturi şi lucrări de artă Inginerie civilă şi instalaţii Construcţii durabile din beton Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria instalaţiilor Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria tehnologiilor speciale în construcţii Inginerie civilă şi instalaţii Patologia şi reabilitarea construcţiilor Inginerie civilă şi instalaţii Proiectarea avansată a structurilor din lemn şi metal Inginerie electrică Inginerie şi management în domeniul electric Inginerie electrică Sisteme de monitorizare şi control în inginerie electrică Inginerie electrică Sisteme moderne în acţionări electromecanice Inginerie electrică Sisteme şi structuri electrice avansate Inginerie electrică Tehnici moderne de proiectare asistată de calculator în ingineria electrică Inginerie energetică Inginerie şi management în domeniul energetic Inginerie energetică Managementul sistemelor electroenergetice moderne Inginerie energetică Monitorizarea şi analiza funcţionării sistemelor electroenergetice Inginerie electronică şi telecomunicaţii Circuite şi sisteme integrate Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor şi imaginilor Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii multimedia Mine, petrol şi gaze Securitatea şi reabilitarea perimetrelor miniere Ingineria autovehiculelor Automobilul şi mediul Ingineria autovehiculelor Logistica transporturilor rutiere Calculatoare şi tehnologia informaţiei Complemente de ştiinţa calculatoarelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie software Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inteligenţă şi viziune artificială Calculatoare şi tehnologia informaţiei Reţele de comunicaţii şi sisteme distribuite Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei în economie Ingineria sistemelor Controlul avansat al proceselor Ingineria sistemelor Informatică aplicată Ingineria sistemelor Informatică aplicată în ingineria sistemelor complexe Ingineria sistemelor Ingineria conducerii avansate a fabricaţiei Inginerie mecanică Energii regenerabile Inginerie mecanică Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie alimentară Inginerie mecanică Inginerie de precizie şi managementul calităţii Inginerie mecanică Managementul energiei termice Inginerie mecanică Managementul mentenanţei sistemelor mecanice Inginerie mecanică Proiectarea maşinilor şi echipamentelor Inginerie industrială Design industrial Inginerie industrială Ingineria calităţii sistemelor tehnologice Inginerie industrială Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie Inginerie industrială Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în industrie Inginerie industrială Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă Inginerie industrială Inginerie virtuală şi fabricaţie competitivă/Virtual engineering for competitive manufacturing Inginerie industrială Managementul şi ingineria calităţii Inginerie industrială Procese de producţie inovative şi management tehnologic Inginerie industrială Procese de producţie inovative şi management tehnologic/Innovative Produktionsprozesse und Technologie-Management Inginerie industrială Proiectare asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie Inginerie industrială Tehnologii avansate de fabricaţie Ştiinţe inginereşti aplicate Ştiinţe inginereşti aplicate în medicină Mecatronică şi robotică Ingineria sistemelor mecatronice Mecatronică şi robotică Robotică Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor prin procedee speciale Ingineria materialelor Ingineria şi managementul procesării avansate a materialelor Ingineria materialelor Materiale, micro- şi nanotehnologii Ingineria materialelor Metalurgia pulberilor şi materiale avansate Ingineria materialelor Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor Ingineria mediului Antreprenoriatul dezvoltării durabile Ingineria mediului Cultura tehnologică şi comunicarea în domeniul dezvoltării durabile Ingineria mediului Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului Ingineria mediului Evaluarea impactului şi riscului pentru mediu Ingineria mediului Ingineria, dreptul şi economia dezvoltării durabile Ingineria mediului Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor Ingineria mediului Procedee avansate în protecţia mediului Inginerie şi management Antreprenoriat Inginerie şi management Evaluarea proprietăţii Inginerie şi management Ingineria şi managementul întreprinderii sustenabile Inginerie şi management Management şi inginerie în afaceri Inginerie şi management Managementul inovării şi dezvoltării tehnologiei Inginerie şi management Managementul proiectelor şi evaluarea proprietăţii Inginerie şi management Managementul sistemelor logistice Biologie Biochimie aplicată Sociologie Asistenţă şi incluziune socială a vârstnicilor şi persoanelor cu dizabilităţi Administrarea afacerilor Managementul afacerilor Management Managementul proiectelor europene Filologie Dinamica limbii române contemporane Filologie Limba franceză în traduceri specializate Filologie Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) Filologie Literatura engleză pentru copii şi tineret Filologie Literatura română şi modernismul european Filosofie Drepturile omului Teologie Teologie creştină şi spiritualitate europeană Studii culturale Etnologie şi antropologie socială Studii culturale Etnoturism/Etnologia şi turismul cultural Studii culturale Studii canadiene Arte vizuale Valorile plastice şi reflexive ale imaginii în pictura contemporană Agronomie Agricultura, schimbări climatice şi siguranţă alimentară Agronomie Agricultură organică Agronomie Dezvoltare rurală Agronomie Managementul resurselor naturale şi agroturistice Agronomie Protecţia plantelor Horticultură Biodiversitate şi bioconservare Horticultură Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Horticultură Managementul producţiei horticole în climat controlat Horticultură Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi Horticultură Ştiinţe horticole Horticultură Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Economie agroalimentară Biotehnologii Biotehnologii aplicate Ingineria produselor alimentare Gastronomie, nutriţie şi dietetică alimentară Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii alimentelor Ingineria produselor alimentare Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului Ingineria produselor alimentare Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare Zootehnie Managementul calităţii produselor de origine animalieră Zootehnie Managementul creşterii animalelor şi acvacultură Ingineria mediului Protecţia sistemelor naturale şi antropice Biologie Biologia agroecosistemelor Matematică Matematică Matematică Matematică aplicată Matematică Matematică computaţională Matematică Modelare interdisciplinară Informatică Analiza datelor şi modelare Informatică Baze de date Informatică Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date Informatică Inteligenţă computaţională aplicată Informatică Metode formale în programare Informatică Modelare şi simulare Informatică Optimizarea modelelor informatice Informatică Programare bazată pe componente Informatică Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor enterprise Informatică Sisteme distribuite în internet Informatică Sisteme inteligente Fizică Biofizică şi fizică medicală Fizică Biomateriale Fizică Fizica corpului solid Fizică Fizică computaţională Fizică Ştiinţa şi tehnologia materialelor avansate Fizică Ştiinţe - masterat didactic (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Chimie Chimie avansată Chimie Chimie clinică Chimie Chimie criminalistică Chimie Controlul chimic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare Chimie Modelare moleculară în chimie şi biochimie Chimie Tehnici moderne de sinteză în chimie Inginerie chimică Ingineria materialelor şi protecţia mediului Inginerie chimică Ingineria proceselor organice şi biochimice Inginerie chimică Inginerie chimică avansată de proces Inginerie chimică Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie) Geografie Amenajare şi dezvoltare turistică Geografie Analiza şi amenajarea teritoriului Geografie Ecoturism şi dezvoltare durabilă Geografie Evaluarea resurselor şi dezvoltarea teritorială durabilă Geografie Geografie fizică aplicată Geografie Geomatică Geografie Planificare şi dezvoltare regională Geografie Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic Geografie Turism şi amenajarea teritoriului Geografie Turism şi dezvoltare teritorială Geografie Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice) Geologie Geologia bazinelor sedimentare Geologie Mineralogie aplicată şi petrologie Ştiinţa mediului Calitatea mediului şi surse energetice Ştiinţa mediului Evaluarea riscului şi securitatea mediului Ştiinţa mediului Evaluarea şi managementul mediului Ştiinţa mediului Gestiunea şi protecţia mediului Ştiinţa mediului Schimbări climatice şi fenomene extreme de risc Ingineria mediului Dezvoltare sustenabilă şi managementul mediului Biologie Biologie didactică Biologie Biotehnologie moleculară Biologie Biotransformări celulare Biologie Ecologie culturală Biologie Ecologie sistemică şi conservare Biologie Ecologie terestră şi acvatică Biologie Ştiinţele nutriţiei Biologie Utilizarea şi protecţia resurselor biologice Drept Drept privat al Uniunii Europene Drept Drept privat comparat/Droit prive compare Drept Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor Drept Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and comparative business law Drept Statul de drept şi societate civilă/Etat de droit et societe- civile Ştiinţe administrative Administraţie publică Ştiinţe administrative Managementul crizelor şi conflictelor Ştiinţe administrative Managementul instituţiilor publice şi nonprofit Ştiinţe administrative Managementul proiectelor şi evaluarea programelor în sfera administraţiei publice Ştiinţe administrative Politici de sănătate şi management sanitar Ştiinţe administrative Ştiinţă, tehnologie şi inovaţie în administraţia publică/Science, technology and innovation in public governance Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică - Media communication Ştiinţe ale comunicării Comunicare socioculturală Ştiinţe ale comunicării Management media Ştiinţe ale comunicării Producţie media Ştiinţe ale comunicării Publicitate şi relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice Ştiinţe ale comunicării Relaţii publice şi publicitate Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării Ştiinţe ale comunicării Tehnici avansate de comunicare Sociologie Antropologie aplicată Sociologie Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere Sociologie Asistenţa socială pentru sănătate mentală Sociologie Asistenţa socială şi economie socială Sociologie Asistenţă socială bazată pe dovezi Sociologie Comunicare, societate şi mass-media Sociologie Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale Sociologie Gerontologie socială Sociologie Managementul serviciilor sociale Sociologie Managementul strategic al resurselor umane Sociologie Masterat european în drepturile copiilor Sociologie Politici şi servicii sociale Sociologie Sociologie aplicată în conducerea instituţiilor publice şi a ONG-urilor Sociologie Sociologie aplicată în dezvoltarea locală Relaţii internaţionale şi studii europene Afaceri europene şi management de programe Relaţii internaţionale şi studii europene Comunicare internaţională Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi economii globale Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea dezvoltării regionale Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene Relaţii internaţionale şi studii europene Guvernanţă europeană Relaţii internaţionale şi studii europene Istorie contemporană şi relaţii internaţionale Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi politicilor europene Relaţii internaţionale şi studii europene Politici de incluziune a romilor/Policies for roma inclusion Relaţii internaţionale şi studii europene Societate mediatică Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate Relaţii internaţionale şi studii europene Studii politice europene comparate: Germania şi Europa de Est Relaţii internaţionale şi studii europene Studii transatlantice Ştiinţe politice Comunicare politică Ştiinţe politice Dezvoltare internaţională Ştiinţe politice Gen şi oportunităţi egale Ştiinţe politice Managementul organizaţiilor politice Ştiinţe politice Managementul securităţii în societatea contemporană Ştiinţe politice Marketing politic şi comunicare Ştiinţe politice Proiectarea cercetării şi analiza datelor în ştiinţe sociale Ştiinţe politice Studii globale Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor internaţionale Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii Administrarea afacerilor Management hotelier Cibernetică şi statistică Econometrie şi statistică aplicată Cibernetică şi statistică Sisteme de asistare a deciziilor economice Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene Contabilitate Auditul şi managementul financiar al fondurilor europene (60 studenţi/an pe perioada finanţării europene şi 50 studenţi/an după finalizarea proiectului) Contabilitate Diagnostic şi evaluare Contabilitate Expertiză contabilă şi audit Contabilitate Management contabil, audit şi control Economie Agrobusiness Economie Dezvoltare regională durabilă Economie Economia mediului Economie Economia resurselor naturale Economie Gestiunea şi evaluarea proiectelor Economie Strategia europeană a dezvoltării durabile Finanţe Bănci şi pieţe de capital Finanţe Finanţe corporative-asigurări Finanţe Gestiune financiară corporativă Management Administrare şi comunicare internaţională în afaceri Management Antreprenoriat social Management International business management Management Management performant Management Managementul dezvoltării afacerilor Marketing Marketing şi gestiunea organizaţiei Marketing Strategii şi politici de marketing Economie şi afaceri internaţionale Management internaţional Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscului în afaceri internaţionale Psihologie Consiliere genetică Psihologie Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană Psihologie Consultanţă şi intervenţie psihologică Psihologie Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională Psihologie Psihologia sănătăţii publice şi clinice Psihologie Psihologie aplicată în organizaţii complexe Psihologie Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie Psihologie Psihologie judiciară Psihologie Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şcolară şi asistenţă psihopedagogică Ştiinţe ale educaţiei Consiliere şi intervenţie în educaţie incluzivă Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbii şi literaturii germane, cultura şi civilizaţia germană a Europei Centrale şi de Sud-Est Ştiinţe ale educaţiei Educaţie civică Ştiinţe ale educaţiei Management curricular Ştiinţe ale educaţiei Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive Ştiinţe ale educaţiei Metode şi practici alternative în învăţământul primar şi preşcolar Ştiinţe ale educaţiei Terapia limbajului şi audiologie educaţională Filologie Comunicare multilingvă şi multiculturală Filologie Direcţii actuale în lingvistică Filologie Germanistica în context european Filologie Istoria imaginilor - istoria ideilor Filologie Limba română în context romanic Filologie Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne Filologie Literatura germană în Europa Centrală şi de Sud-Est Filologie Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon Filologie Masterat european de interpretare de conferinţă Filologie Masterat european de traductologie - terminologie Filologie Studii de lingvistică şi literatură maghiară Filologie Studii irlandeze Filosofie Etica profesională Filosofie Filosofie antică şi medievală Filosofie Filosofie, cultură, comunicare Filosofie Investigaţii filosofice aplicate Filosofie Teorie critică şi studii multiculturale Istorie Arheologie şi studii clasice Istorie Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural Istorie Istoria Europei de Sud-Est Istorie Istoria şi socio-antropologia epocii moderne Istorie Istorie, memorie, oralitate în secolul XX Istorie Societate, artă, identităţi în Europa Centrală. De la medieval la modernitate Teologie Arheologie creştină Teologie Arta sacră - Conservarea, restaurarea şi crearea bunurilor culturale Teologie Bioetică - morală, etică şi deontologie Teologie Consiliere pastorală şi asistenţă psihosocială Teologie Consilierea socio-spirituală a populaţiilor vulnerabile Teologie Consultant etic Teologie Doctrina şi hermeneutica creştin ortodoxă Teologie Fundamente creştine ale identităţii europene Teologie Ortodoxie românească şi viaţa liturgică Teologie Pastoraţie şi duhovnicie Teologie Teologie aplicată Teologie Teologie biblică Teologie Teologie pastorală în comunităţile ecleziale Teologie Teologie romano-catolică pastorală aplicată Teologie Teologie, cultură şi societate Teologie Teologie - muzică - educaţie Studii culturale Cultură şi societate - tradiţie şi modernitate Studii culturale Studii iudaice Studii culturale Ştiinţă şi religie Teatru şi artele spectacolului Actorie şi regie Teatru şi artele spectacolului Teatru contemporan (actorie şi teatrologie) Teatru şi artele spectacolului Teatru, film şi multimedia Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Antrenament şi performanţă sportivă Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică, fitness şi agrement în turism Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie în afecţiunile aparatului locomotor Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive Medicină Asistenţă medicală specializată în anestezie Medicină Asistenţă medicală specializată în terapie intensivă Medicină Biostatistică şi bioinformatică Medicină Cercetări avansate în investigaţia criminalistică şi în medicina legală Medicină Ecografie şi imagistică medicală comparată Medicină Farmacologie clinică şi reguli de bună practică Medicină Managementul bolnavului critic Medicină Medicină psihosomatică Medicină Metodologia cercetării ştiinţifice Medicină Optimizarea explorărilor imagistice morfologice şi funcţionale Medicină Sexologie Medicină Tehnici şi metode de reabilitare a pacienţilor cu boli reumatologice Medicină Urmărirea nou-născutului cu risc Medicină dentară Medicină dentară judiciară Farmacie Cosmetologie Farmacie Farmacovigilenţa: Monitorizarea siguranţei medicamentelor Farmacie Forme farmaceutice moderne Farmacie Nutriţia şi calitatea vieţii Farmacie Ştiinţe farmaceutice aplicate Farmacie Toxicologia medicamentului şi a mediului Muzică Artele spectacolului muzical Muzică Compoziţie-Muzicologie-Dirijat Muzică Interpretare muzicală Muzică Pedagogie muzicală Arte vizuale Ceramică - sticlă Arte vizuale Conservare şi restaurare Arte vizuale Design Arte vizuale Design textil Arte vizuale Design vestimentar Arte vizuale Foto-video Arte vizuale Grafică Arte vizuale Pictură Arte vizuale Sculptură Matematică Informatică didactică Matematică Matematici aplicate Matematică Modelare matematică în finanţe şi analiza economică Informatică Medii virtuale multi-modale distribuite Informatică Modelare şi tehnologii informatice Fizică Fizică şi tehnologia materiei condensate Chimie Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în relaţie cu mediul Inginerie chimică Tehnologii şi management în prelucrarea petrolului Ştiinţa mediului Analiza şi evaluarea impactului de mediu Ştiinţa mediului Dezvoltarea durabilă în zona costieră şi valorificarea eco-turistică a spaţiului litoral Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria sistemelor hidrotehnice Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria structurilor de construcţii Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria şi managementul resurselor de apă Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie costieră Agronomie Agricultură ecologică Agronomie Controlul şi monitorizarea calităţii produselor agricole Agronomie Sisteme de agricultură şi monitorizarea zonelor vulnerabile la secetă Inginerie mecanică Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării utilajelor Inginerie industrială Calitate şi certificare în construcţiile sudate Inginerie navală şi navigaţie Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor navale Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor de construcţii Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de producţie Biologie Conservarea biodiversităţii Biologie Valorificarea principiilor bioactive din plante indigene Medicină Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi farmaceutice Drept Drept maritim Drept Drept public Drept Legislaţia privind siguranţa transporturilor Ştiinţe administrative Administraţie europeană. Instituţii şi politici publice Ştiinţe administrative Asistenţă managerială şi comunicare în organizaţiile publice Ştiinţe administrative Guvernare şi administraţie publică europeană Ştiinţe ale comunicării Jurnalism regional Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în întreprinderile mici şi mijlocii (master profesional bilingv - diplomă dublă) Administrarea afacerilor Administrarea şi auditul proiectelor de afaceri Administrarea afacerilor Asigurarea calităţii în afaceri Contabilitate Contabilitatea şi auditul afacerilor Contabilitate Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor Finanţe Finanţe corporative şi bănci Finanţe Pieţe de capital Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Politici europene de dezvoltare regională Psihologie Psihodiagnoza personalităţii Ştiinţe ale educaţiei Strategii de comunicare şi învăţare eficientă în învăţământul primar Ştiinţe ale educaţiei Terapii şi compensare a tulburărilor de comunicare Filologie Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european Filologie Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european Filologie Studii anglo-americane Filologie Studii de românistică Filologie Traductologie, terminologie, comunicare Istorie Antropologie şi istorie europeană Istorie Managementul instituţiilor de cercetare istorică şi socio-politică Istorie Politică mondială şi europeană Istorie Relaţii internaţionale în sec. XIX-XXI. Istorie şi diplomaţie Teologie Exegeză biblică Teologie Istoria culturii şi civilizaţiei creştine în sud-estul Europei Teologie Literatura patristică, limbi clasice şi slava veche Teologie Managementul turismului religios Teologie Teologie - Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică) Teologie Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare Teologie Teologie sistematică Arte vizuale Educaţia vizuală prin studiul peisajului şi figurii Teatru şi artele spectacolului Arta actorului de music hall Muzică Arta educaţiei muzicale Muzică Arta spectacolului liric Muzică Educaţie fizică şi sport şcolar Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie, recuperare şi reeducare motrică Inginerie electrică Tehnici avansate de inginerie electromecanică Inginerie navală şi navigaţie Concepte moderne de inginerie mecanică navală Inginerie navală şi navigaţie Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze/Advanced Engineering in the Oil and Gas Offshore Industry Inginerie navală şi navigaţie Inginerie şi management în domeniul maritim şi portuar Inginerie navală şi navigaţie Inginerie şi management în operarea terminalelor şi navelor maritime Inginerie navală şi navigaţie Inginerie şi management în transport maritim şi multimodal Inginerie navală şi navigaţie Management şi logistică în transporturi Inginerie navală şi navigaţie Tehnologii şi management în industria offshore de petrol şi gaze/Offshore oil and gas technology and management Inginerie navală şi navigaţie Transport maritim Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie Inginerie şi management Managementul sistemelor integrate de transport Informatică Metode şi modele în inteligenţa artificială Fizică Fizica materialelor Fizică Fizică teoretică Chimie Chimia compuşilor biologic activi Chimie Chimie aplicată Geografie Valorificarea şi protecţia resurselor din mediul geografic Ştiinţa mediului Calitatea mediului Inginerie electrică Calitatea energiei şi compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice Inginerie electrică Inginerie electrică aplicată în protecţia şi managementul mediului Inginerie electrică Inginerie electrică avansată Inginerie electrică Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice Inginerie electrică Sisteme electromecanice complexe Inginerie energetică Gestiunea proceselor energetice Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice avansate Inginerie aerospaţială Sisteme complexe pentru inginerie aerospaţială Ingineria autovehiculelor Concepţia şi proiectarea autovehiculelor moderne Ingineria autovehiculelor Optimizarea sistemelor de transport rutier Ingineria autovehiculelor Proiectare, fabricare şi dezvoltare în ingineria automobilelor/Automotive Engineering - Design, Manufacture and Development Agronomie Consultanţă şi management în agricultură Agronomie Management în agroturism şi calitatea produselor agroalimentare Agronomie Protecţia mediului în agricultură Horticultură Management şi consultanţă în horticultură şi dezvoltare rurală Horticultură Viticultură - Oenologie Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor şi comunicaţiilor/Computer and Communication Engineering Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme informatice pentru comerţ electronic/Information Systems for E-Business Ingineria sistemelor Automatica sistemelor complexe Ingineria sistemelor Tehnologii informatice în ingineria sistemelor Inginerie mecanică Modelare şi simulare în ingineria mecanică Inginerie industrială Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice Mecatronică şi robotică Sisteme de conducere în robotică Ingineria materialelor Materiale avansate Ingineria mediului Managementul mediului şi energie durabilă Ingineria mediului Managementul resurselor ecologice şi naturale Inginerie şi management Ingineria şi managementul calităţii Inginerie şi management Managementul producţiei şi logisticii Biologie Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor Drept Drepturile omului Drept Integrare europeană (interdisciplinar cu domeniul: Economie şi afaceri internaţionale) Ştiinţe administrative Ştiinţe administrative Sociologie Dezvoltare comunitară şi integrare europeană Sociologie Dezvoltare regională Ştiinţe politice Securitate naţională şi euroatlantică Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor şi antreprenoriat Informatică economică Managementul afacerilor electronice Contabilitate Audit şi management financiar-contabil Contabilitate Contabilitate şi raportări financiare conforme cu standardele internaţionale Contabilitate Management contabil, expertiză şi audit Finanţe Analiza şi evaluarea financiară a organizaţiilor Finanţe Finanţe aplicate Finanţe Finanţe şi administrarea afacerilor Finanţe Strategii financiare ale companiei şi consultanţă fiscală Management Management competitiv şi performanţă Management Managementul organizaţiei Management Managementul organizaţiilor publice Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională şi proiecte europene Economie şi afaceri internaţionale Economie şi administrarea afacerilor internaţionale/International Economics and Business Administration Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri europene Filologie Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană Filologie Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon Filologie Paradigme ale comunicării organizaţionale Filologie Perspective în studiul lingvistic al literaturii Filologie Studii de limbă engleză şi literaturi anglo-americane Filosofie Filosofie contemporană Istorie Români în istoria Europei Teologie Comunicarea socială a bisericii Teologie Management de caz în asistenţa socială Teologie Misiune şi pastoraţie Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activitate motrică extracurriculară şi curriculară Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie în reeducarea neuromotorie Medicină Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar Medicină dentară Restaurări protetice cu sprijin implantar Farmacie Farmacologie şi toxicologie Fizică Analize fizico-chimice în ştiinţa materialelor şi mediu Chimie Chimia fizică a sistemelor disperse Ştiinţa mediului Controlul şi expertizarea calităţii mediului Ştiinţa mediului Ştiinţe - Abordarea integrată a ştiinţelor naturii Inginerie electrică Electronică de putere şi sisteme avansate de conversie Inginerie electrică Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile Inginerie electronică şi telecomunicaţii Metode avansate de prelucrare a semnalelor Ingineria produselor alimentare Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor Ingineria produselor alimentare Nutriţie Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria alimentelor Ingineria produselor alimentare Ştiinţa şi ingineria bioresurselor acvatice Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme inteligente Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologii informatice avansate Ingineria sistemelor Sisteme informatice de conducere avansată Inginerie mecanică Analiză asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi echipamentelor tehnologice Inginerie mecanică Materiale şi ingineria fabricării Inginerie mecanică Modelare şi simulare în inginerie mecanică Inginerie mecanică Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului Inginerie industrială Grafică şi modelare computerizată Inginerie industrială Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie Inginerie industrială Managementul calităţii în inginerie industrială Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologia resurselor naturale Arhitectură navală Arhitectură navală Arhitectură navală Tehnologii avansate în construcţii navale Ingineria materialelor Ingineria materialelor avansate Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnologii inovative Ingineria materialelor Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale Ingineria materialelor Procese performante pentru calitatea materialelor şi a mediului în metalurgie Ingineria mediului Calitatea mediului şi dezvoltare durabilă Ingineria mediului Dezvoltare durabilă şi securitate în industrie Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului Ingineria mediului Monitorizarea şi managementul mediului Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism Drept Dreptul european al afacerilor Drept Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative) Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi tehnici de producţie mass-media Ştiinţe ale comunicării Comunicare, multiculturalitate şi multilingvism Informatică economică Sisteme informatice pentru managementul resurselor Contabilitate Contabilitate şi audit Economie Dezvoltare regională şi rurală Economie Economie şi administrarea afacerilor Finanţe Management financiar şi bancar Management Management educaţional Management Strategii şi politici manageriale Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor internaţionale euroregionale Filologie Discurs specializat. Terminologii. Traduceri Filologie Limba română - Identitate şi deschidere culturală Filologie Literatură, film şi reprezentări culturale Filologie Teoria şi practica textului Filologie Traducere şi interpretariat Filosofie Filosofie socială. Teoria şi practica soluţionării conflictelor Istorie Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie) Istorie Spaţiul românesc între Orient şi Occident Teologie Istorie şi spiritualitate filocalică Teatru şi artele spectacolului Teatru muzical Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şcolară şi management sportiv Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie la domiciliu Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Loisir-Fitness Inginerie chimică Biomateriale polimerice şi bioresurse Inginerie chimică Cataliză şi materiale catalitice pentru mediu, energie şi sănătate Inginerie chimică Controlul şi procesarea alimentelor Inginerie chimică Ecodesign în finisarea textilelor Inginerie chimică Ingineria procedeelor nepoluante Inginerie chimică Materiale macromoleculare înalt performante Inginerie chimică Procesarea avansată a resurselor proteice Inginerie chimică Produse naturale Inginerie chimică Protecţie anticorosivă şi electrochimie aplicată Inginerie chimică Ştiinţa hârtiei şi a materialelor polimerice Inginerie civilă şi instalaţii Evaluare şi administrare imobiliară Inginerie civilă şi instalaţii Infrastructuri moderne pentru transporturi Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie hidrotehnică Inginerie civilă şi instalaţii Instalaţii pentru construcţii Inginerie civilă şi instalaţii Management şi tehnologii speciale în construcţii Inginerie civilă şi instalaţii Materiale şi produse performante pentru construcţii Inginerie civilă şi instalaţii Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroameliorative şi hidroedilitare Inginerie civilă şi instalaţii Reabilitarea şi creşterea siguranţei construcţiilor Inginerie electrică Conversia energiei şi controlul mişcării Inginerie electrică Sisteme informatice de monitorizare a mediului Inginerie energetică Management, energie, mediu Inginerie energetică Managementul sistemelor de energie Inginerie electronică şi telecomunicaţii Proiectarea circuitelor VLSI avansate Inginerie electronică şi telecomunicaţii Radiocomunicaţii digitale Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme avansate în electronica aplicată Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice inteligente şi informatică industrială Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor Inginerie geodezică Geomatică şi cartografie Ingineria autovehiculelor Concepţia şi managementul proiectării automobilului Ingineria autovehiculelor Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere Ingineria autovehiculelor Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere Ingineria autovehiculelor Sistemica transporturilor autopropulsate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare încorporate Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme distribuite şi tehnologii WEB Calculatoare şi tehnologia informaţiei Sisteme distribuite şi tehnologii WEB/Distributed systems and WEB technologies Ingineria sistemelor Sisteme de control încorporate Ingineria sistemelor Sisteme şi control automat Ingineria sistemelor Sisteme şi control automat/Systems and control Inginerie mecanică Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică Inginerie mecanică Maşini termice, frigotehnie şi climatizare Inginerie mecanică Mecanica fluidelor aplicată Inginerie mecanică Sisteme de transport pe calea ferată Inginerie mecanică Sisteme industriale pentru tehnologii moderne Inginerie mecanică Tehnici nepoluante în industria agroalimentară Inginerie industrială Asigurarea calităţii în domeniul textile - pielărie Inginerie industrială Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator Inginerie industrială Design industrial textil Inginerie industrială Design vestimentar Inginerie industrială Dezvoltări în proiectarea produselor de încălţăminte şi marochinărie Inginerie industrială Inginerie şi management în fabricaţia mecanică Inginerie industrială Managementul şi tehnologia producţiei Inginerie industrială Proiectarea şi modelarea îmbrăcămintei Inginerie industrială Sisteme inovative de producţie în confecţii Inginerie industrială Sisteme micromecanice Inginerie industrială Tehnologii performante de tricotare Inginerie industrială Textile avansate Mecatronică şi robotică Sisteme robotizate Ingineria materialelor Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală Ingineria materialelor Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor Ingineria mediului Controlul calităţii mediului ambiant Ingineria mediului Ingineria şi managementul factorilor de mediu Ingineria mediului Managementul mediului Ingineria mediului Managementul mediului şi energie durabilă/Environmental management and sustainable energy Ingineria mediului Managementul, tratarea şi valorificarea deşeurilor Inginerie şi management Antreprenoriat industrial Inginerie şi management Inginerie şi management în contextul globalizării Inginerie şi management Inginerie şi management în producţia de bunuri şi servicii Inginerie şi management Inovare şi antreprenoriat Inginerie şi management Management şi administrarea afacerilor Inginerie şi management Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei Agronomie Analiză şi diagnoză în agricultură Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar Agronomie Producerea de sămânţă şi material de plantat Agronomie Tehnologii agricole moderne Agronomie Tehnologii alternative în agricultură Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale Horticultură Horticultură ecologică Horticultură Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol Horticultură Protecţia plantelor Horticultură Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management în agricultură Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Management în alimentaţie publică şi agroturism Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor Zootehnie Managementul exploataţiilor în acvacultură Zootehnie Managementul producţiilor animale Zootehnie Nutriţia şi alimentaţia animalelor Zootehnie Reproducţie şi ameliorare genetică Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale Matematică Calcul ştiinţific şi ingineria programării Matematică Master de cercetare în matematică Matematică Matematică didactică şi de cercetare Matematică Matematici financiare Matematică Modele matematice şi statistică aplicată Matematică Teoria riscurilor şi aplicaţii Informatică Ingineria sistemelor software Informatică Lingvistică computaţională Informatică Optimizare computaţională Informatică Securitatea informaţiei Informatică Studii avansate în informatică Fizică Fizica didactică Fizică Fizica plasmei, spectroscopie şi autoorganizare Fizică Fizică şi protecţia mediului Fizică Materiale avansate. Fizică Nanotehnologii Fizică Materiale avansate. Nanotehnologii Fizică Metode fizice aplicate în kinetoterapie şi recuperare medicală Fizică Modelare şi simulare Fizică Ştiinţe (interdisciplinar cu domeniile: Chimie, Biologie) Chimie Chimia în ştiinţele integrate Chimie Chimia mediului şi siguranţă alimentară Chimie Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice Chimie Chimia şi biochimia heterociclurilor Chimie Chimie coordinativă aplicată Chimie Chimie pentru afaceri/Business chemistry Chimie Didactica chimiei Chimie Dinamica sistemelor chimice cu aplicaţii în chimia mediului Chimie Studii avansate în chimie Geografie Riscuri naturale şi amenajarea teritoriului Geografie Turism şi dezvoltare regională Geografie Turism şi dezvoltare regională/Tourisme et developpement regional Geologie Geochimia mediului Geologie Geologie de sondă şi ambientală Ştiinţa mediului Consiliere de mediu Ştiinţa mediului Educaţie ecologică pentru dezvoltare durabilă Ştiinţa mediului Mediul actual şi dezvoltare durabilă Biologie Bioantropologie Biologie Biodiversitatea şi productivitatea ecosistemelor Biologie Biologia dezvoltării Biologie Biologia dezvoltării (masterat de cercetare ştiinţifică) Biologie Bioprocedee în domeniul agroalimentar Biologie Biotehnologii Biologie Biotehnologii microbiene şi celulare Biologie Genetică moleculară Drept Criminalistică Drept Drept european Ştiinţe administrative Administraţie şi finanţe publice europene Ştiinţe administrative Guvernare modernă şi dezvoltare locală Ştiinţe ale comunicării Tehnici de producţie editorială în presa scrisă, audiovizual şi multimedia Sociologie Familia şi managementul resurselor familiale Sociologie Masterat european de protecţie a drepturilor copilului Sociologie Probaţiune, mediere şi asistenţa socială a victimelor infracţiunilor Sociologie Securitate comunitară şi controlul violenţei Sociologie Supervizare şi planificare socială Ştiinţe politice Politici publice şi management instituţional Ştiinţe politice Studii de dezvoltare internaţională Ştiinţe politice Studii europene de integrare şi securitate Administrarea afacerilor Antreprenoriat Administrarea afacerilor Management în comerţ Administrarea afacerilor Management în turism Administrarea afacerilor Management turistic şi hotelier Administrarea afacerilor Managementul afacerilor agroalimentare şi de mediu Administrarea afacerilor Managementul proiectelor Cibernetică şi statistică Metode cantitative în economie Cibernetică şi statistică Statistică şi actuariat în asigurări şi sănătate Cibernetică şi statistică Statistică şi econometrie Informatică economică Dezvoltare software şi sisteme informatice de afaceri/Software development and business information Informatică economică Sisteme informaţionale pentru afaceri Contabilitate Contabilitate, audit şi control de gestiune Contabilitate Contabilitate, Diagnostic, Evaluare Contabilitate Contabilitate, expertiză şi audit Contabilitate Sisteme informaţionale contabile Economie Economia şi dreptul afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Drept) Economie Managementul mediului şi al resurselor naturale Economie Master de cercetare în economie şi afaceri (interdisciplinar cu domeniul: Administrarea afacerilor) Finanţe Asigurări şi reasigurări Finanţe Bănci şi pieţe financiare Finanţe Finanţe-Asigurări Finanţe Finanţe şi managementul riscului Finanţe Gestiune financiară şi audit în instituţiile publice Finanţe Gestiune financiar-bancară Management Achiziţii, distribuţie, logistică Management Management intercultural Management Managementul calităţii Management Managementul organizaţiilor Management Managementul şi dezvoltarea resurselor umane Marketing Analiză şi strategie de marketing Marketing Marketing management Marketing Negocieri - relaţii publice Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale şi strategii interculturale Economie şi afaceri internaţionale Dezvoltare regională (interdisciplinar cu domeniile: Geografie, Finanţe, Administrarea afacerilor, Ştiinţe administrative) Economie şi afaceri internaţionale Studii europene (interdisciplinar cu domeniile: Ştiinţe administrative, Ştiinţe politice, Drept) Psihologie Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului Psihologie Masterat interdisciplinar de cercetare avansată în ştiinţe sociale Psihologie Psihologie clinică şi psihoterapie Psihologie Psihologie educaţională şi consiliere Psihologie Relaţii umane şi comunicare Psihologie Terapii de cuplu şi familie Ştiinţe ale educaţiei Diagnoză şi intervenţie la persoanele cu cerinţe speciale Ştiinţe ale educaţiei Didactici aplicate pentru învăţământul primar Ştiinţe ale educaţiei Educaţie timpurie Ştiinţe ale educaţiei Medierea conflictelor în educaţie Ştiinţe ale educaţiei Politici şi management în educaţie Ştiinţe ale educaţiei Relaţii şi strategii interculturale Filologie Cultură germană în context european Filologie Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală Filologie Limbă, literatură şi civilizaţie românească Filologie Limbi, literaturi şi civilizaţii străine Filologie Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze Filologie Lingvistică generală şi românească Filologie Literatura română şi hermeneutică literară Filologie Literatură universală şi comparată Filologie Studii francofone Filologie Traducere şi terminologie Filosofie Filosofie aplicată şi management cultural Filosofie Filosofie şi ştiinţe sociale (interdisciplinar cu domeniile: Sociologie, Ştiinţe politice) Istorie Arheologie, civilizaţie şi artă antică Istorie Instituţii şi ideologii ale puterii în Europa Istorie Istoria comunismului în România Istorie Istoria evreilor şi ebraistică Istorie Muzeologie şi restaurare Istorie Patrimoniu şi turism cultural Istorie Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale Istorie Studii de istorie: izvoare, concepte, metodologii Istorie Studii egeo-mediteraneene Teologie Hermeneutică şi teologie biblică Teologie Patrimoniu cultural Teologie Strategii ale carităţii creştine Teologie Teologie practică şi pastoral-misionară Teologie Teologie sistematică în context contemporan Teologie Teoria şi practica formarii religioase Teologie Viaţa bisericii - istorie şi actualitate Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Activităţi sportive de timp liber şi sporturi extreme Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Fitness şi estetică corporală Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia în traumatologia sportivă Ştiinţe inginereşti aplicate Bioingineria protezării Ştiinţe inginereşti aplicate Bioinginerie clinică Ştiinţe inginereşti aplicate Biotehnologii medicale avansate Medicină Bioingineria reabilitării Medicină Cercetare în politici de sănătate Medicină Management pentru sănătate Medicină Managementul serviciilor de sănătate în domeniul medico-farmaceutic Medicină Metode de substituţie a funcţiei renale. Îngrijirea pacienţilor dializaţi Medicină Nutriţie şi dietetică profilactică şi curativă Medicină Principii de cercetare în medicina moleculară cu aplicabilitate în medicina clinică Medicină dentară Managementul asistenţei de profilaxie în medicina dentară Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/Implanto-prosthetic rehabilitation of edentulous Medicină dentară Reabilitarea implanto-protetică a edentaţiei/Rehabilitation implanto-prothetique de l'edentation Medicină dentară Tehnici moderne în estetica şi reabilitarea tehnologică în situaţii particulare de edentaţie Arte vizuale Arte decorative (se adaugă, după caz: artă murală, modă-design vestimentar) Arte vizuale Arte plastice (se adaugă, după caz: pictură, sculptură, grafică, foto-video) Arte vizuale Conservarea şi restaurarea operei de artă Arte vizuale Teorii şi practici în artele vizuale Teatru şi artele spectacolului Artele spectacolului teatral Muzică Educaţie muzicală Muzică Muzicologie, compoziţie, dirijat Fizică Fizica explorărilor şi terapiilor biomedicale Chimie Chimie structurală şi aplicativă Geografie Gestiune şi amenajare turistică Geografie Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS Geografie Tourism management and planning Ştiinţa mediului Gestiunea, evaluarea, conservarea şi protecţia mediului Inginerie electrică Sisteme avansate în inginerie electrică Inginerie electrică Tehnici informatice în ingineria electrică Inginerie energetică Energii regenerabile Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor în electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii audio-video şi telecomunicaţii Agronomie Tehnologii moderne în exploataţiile agricole şi zootehnice Horticultură Tehnologii horticole moderne Silvicultură Valorificarea durabilă a resurselor pădurii Ingineria produselor alimentare Siguranţă şi securitate agroalimentară Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea sistemelor de calcul Ingineria sistemelor Sisteme automate avansate Ingineria sistemelor Sisteme informatice complexe Inginerie industrială Concepţie, fabricaţie şi management asistate de calculator Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată Mecatronică şi robotică Sisteme mecatronice avansate Ingineria mediului Dezvoltare durabilă - regională şi agroturistică Ingineria mediului Factori de mediu în siguranţa alimentară şi sănătatea publică Ingineria mediului Ingineria mediului şi securitate în muncă Ingineria mediului Managementul situaţiilor de urgenţă, crizelor şi dezastrelor în agricultură, silvicultură şi industrie alimentară Ingineria mediului Politici noi de mediu privind integrarea europeană Inginerie şi management Inginerie economică şi management pentru afaceri Inginerie şi management Inginerie şi management în domeniul autovehiculelor Inginerie şi management Inginerie şi management în domeniul construcţiilor Inginerie şi management Management şi comunicare în inginerie Inginerie şi management Managementul calităţii şi protecţia consumatorului în domeniul textile-pielărie Inginerie şi management Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie publică Biologie Biodiversitatea şi monitorizarea ecosistemelor Medicină Managementul afecţiunilor aparatului locomotor Medicină Managementul serviciilor de sănătate Drept Drept civil şi procedură civilă Drept Drept penal şi procedură penală Sociologie Dezvoltare socială şi instituţională Sociologie Economie socială Sociologie Gestiunea resurselor umane Sociologie Politici publice în asistenţa socială Relaţii internaţionale şi studii europene Dezvoltare regională şi comunicare instituţională în UE Relaţii internaţionale şi studii europene Securitate europeană Ştiinţe politice Politici publice europene Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor regionale Administrarea afacerilor Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii Contabilitate Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor Finanţe Finanţe, bănci, asigurări Management Management în sistemul de învăţământ Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor interne şi internaţionale a întreprinderilor mici şi mijlocii Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice europene Ştiinţe ale educaţiei Educaţie integrată în învăţământul primar şi preşcolar Filologie Cultură şi civilizaţie europeană Filologie Literatura română - Relevanţe europene Filologie Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon Istorie Istoria vestului românesc Teologie Istorie bisericească şi gândire creştină Teologie Teologie pastorală aplicată Teologie Teologie sistematică pe fundamente biblice şi patristice Arte vizuale Pictură şi multimedia Arte vizuale Sculptură şi ambient Muzică Pedagogia artei dirijorale Muzică Vocal şi instrumental în arta muzicală camerală Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi antrenament sportiv Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapie în reeducarea funcţională Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria proiectării construcţiilor minere Inginerie electrică Exploatarea instalaţiilor electrice industriale Inginerie electrică Sisteme electromecanice Mine, petrol şi gaze Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă Mine, petrol şi gaze Topografie minieră informatizată şi cadastru Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnici şi tehnologii informatice aplicate Ingineria sistemelor Sisteme şi tehnologii informatice Inginerie mecanică Instalaţii şi echipamente de proces în minerit Inginerie mecanică Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice Ingineria mediului Evaluarea impactului asupra mediului şi reconstrucţia ecologică Inginerie şi management Ingineria şi managementul proiectelor Sociologie Politici sociale şi protecţie socială Contabilitate Sisteme informatice de gestiune Finanţe Management financiar bancar Management Managementul strategic al afacerilor Informatică Metodologii avansate de prelucrare a informaţiei Informatică Modelarea, proiectarea şi managementul sistemelor software Informatică Tehnici avansate pentru prelucrarea informaţiei Chimie Aplicaţii interdisciplinare în ştiinţele naturii (interdisciplinar cu domeniul: Biologie, Fizică) Ştiinţa mediului Aplicaţii ale biotehnologiilor în horticultura şi protecţia mediului (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Horticultură) Inginerie electrică Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor electromecanice Inginerie electrică Sisteme de conversie a energiei Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica surselor autonome de energie electrică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Inginerie electronică şi sisteme inteligente Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice de procesare paralelă şi distribuită Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme electronice pentru telemăsurare şi teleconducere Ingineria autovehiculelor Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă Ingineria autovehiculelor Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în industria de autovehicule Ingineria autovehiculelor Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de circulaţie Horticultură Protecţia plantelor (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Ştiinţa mediului) Inginerie industrială Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă Inginerie industrială Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor Inginerie industrială Ştiinţa şi tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor, Chimie) Ştiinţe inginereşti aplicate Materiale şi tehnologii nucleare Ingineria mediului Tehnologii pentru dezvoltarea durabilă (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului) Inginerie şi management Managementul logisticii Biologie Conservarea şi protecţia naturii Drept Asistenţa juridică a întreprinderii Drept Instituţii juridice europene şi internaţionale Drept Jurislingvistică - Terminologie şi traducere juridică (interdisciplinar cu domeniul: Filologie) Ştiinţe administrative Administraţie publică în contextul integrării europene Ştiinţe ale comunicării Comunicare organizaţională Sociologie Consiliere în asistenţă socială Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii de ospitalitate Contabilitate Contabilitate managerială şi audit contabil Contabilitate Management contabil şi informatică de gestiune Finanţe Economie şi finanţe europene Finanţe Sisteme bancare europene Management Managementul dezvoltării afacerilor în contextul globalizării Management Managementul strategic al resurselor umane Psihologie Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie Ştiinţe ale educaţiei Didactica limbilor străine Ştiinţe ale educaţiei Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice Filologie Limbă, cultură şi identitate în Europa Filologie Limbi moderne şi comunicare internaţională Filologie Literatura română modernă şi contemporană Filologie Structura limbii române actuale Filologie Tendinţe actuale ale limbii şi literaturii române Filologie Traductologie - Limba engleză Filologie Traductologie - Limba franceză Filosofie Etica politicilor publice Istorie Istoria românilor şi a României în context european (secolele XIV-XX) Teologie Apologetică şi duhovnicie Teologie Ecumenism în noul context european Teologie Misiune şi slujire prin limbajul mimico-gestual Teologie Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet Teologie Teologie sistematică şi practică. Tendinţe noi în teologia românească Muzică Educaţie muzicală contemporană Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Comunicare - Jurnalism sportiv Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia la persoanele cu dizabilităţi Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Organizare şi conducere în sport Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Sport, turism şi activităţi de timp liber Informatică Tehnologii avansate pentru prelucrarea informaţiei Inginerie chimică Inginerie chimică asistată de calculator pentru rafinării şi petrochimie Inginerie chimică Tehnologii avansate în prelucrarea petrolului Inginerie geologică Geologia petrolului Mine, petrol şi gaze Extracţia petrolului Mine, petrol şi gaze Forajul sondelor Mine, petrol şi gaze Inginerie de zăcământ Mine, petrol şi gaze Management în industria petrolieră Mine, petrol şi gaze Petroleum Engineering/Inginerie de petrol Mine, petrol şi gaze Tehnologia transportului, depozitării şi distribuţiei hidrocarburilor Ingineria sistemelor Automatizări avansate Inginerie mecanică Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier Inginerie mecanică Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor Inginerie mecanică Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic Inginerie mecanică Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului petrolier şi petrochimic Ingineria mediului Controlul calităţii produselor şi a factorilor de mediu Ingineria mediului Tehnologii avansate în ingineria mediului Inginerie şi management Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor industriale de combustie Administrarea afacerilor Administrarea şi finanţarea proiectelor de dezvoltare Administrarea afacerilor Strategii în afaceri internaţionale Management Managementul sectorului public Management Managementul sistemelor microeconomice Management Managementul sistemului bancar Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional şi integrare europeană Ştiinţe ale educaţiei Performanţă pentru pregătirea profesorilor în societatea cunoaşterii Filologie Concepte şi strategii de comunicare interculturală Filologie Studii culturale româneşti în context european Inginerie electrică Sisteme electromecanice avansate Inginerie industrială Concepţia, testarea şi diagnosticarea echipamentelor industriale Ingineria materialelor Procesarea avansată a materialelor metalice Sociologie Managementul serviciilor de asistenţă socială Contabilitate Expertiză contabilă şi evaluarea firmei Teologie Studii de teologie pastorală şi misiune creştină Matematică Matematică informatică aplicată Informatică Advanced information systems and technologies Informatică Sisteme şi tehnologii informatice avansate Ştiinţa mediului Ecologie aplicată Ştiinţa mediului Expertiza şi managementul sistemelor ecologice Inginerie electrică Aplicaţii avansate în inginerie electrică Mine, petrol şi gaze Ingineria şi managementul gazelor naturale Agronomie Managementul dezvoltării durabile a zonei rurale Agronomie Managementul protecţiei mediului agricol Ingineria produselor alimentare Asigurarea calităţii şi siguranţei alimentelor Ingineria produselor alimentare Managementul procesării moderne a alimentelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Advanced computing systems Calculatoare şi tehnologia informaţiei Embedded systems Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor în aplicaţii industriale Inginerie industrială CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation Inginerie industrială Digital factory Inginerie industrială Fabrica digitală Inginerie industrială Industrial logistics Inginerie industrială Intelligent manufacturing systems and technologies Inginerie industrială Optimizarea tehnologiilor textile Inginerie industrială Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică Inginerie industrială Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie Inginerie industrială Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC Ingineria mediului Ingineria şi managementul mediului şi energiilor regenerabile Inginerie şi management European projects management Inginerie şi management Industrial business management Inginerie şi management Management of the integrated organizational systems Inginerie şi management Managementul afacerilor industriale Inginerie şi management Managementul calităţii Inginerie şi management Managementul proiectelor europene Inginerie şi management Managementul securităţii, sănătăţii şi relaţiilor de muncă Inginerie şi management Managementul sistemelor organizaţionale integrate Inginerie şi management Quality management Biologie Applied biology Biologie Biologie aplicată Medicină Management sanitar Medicină Managementul medicinei muncii Drept Drept judiciar privat Drept Instituţii de drept privat român Ştiinţe administrative Managementul poliţiei locale Ştiinţe ale comunicării Managementul relaţiilor publice Ştiinţe ale comunicării Profesor documentarist Ştiinţe ale comunicării Publicitate şi brand Sociologie Analiză şi diagnoză socială Sociologie Familia - Resurse şi asistenţă socială Sociologie Leadership şi management organizaţional Sociologie Negociere şi mediere în organizaţii Sociologie Selecţia şi gestiunea resurselor umane Ştiinţe politice Diplomaţia apărării Ştiinţe politice Managementul instituţiilor europene Ştiinţe politice Managementul integrării europene şi administraţiei publice Ştiinţe politice Partide politice, analize electorale şi marketing politic Ştiinţe politice Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate Ştiinţe politice Securitate şi relaţii internaţionale Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi servicii Administrarea afacerilor Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei Administrarea afacerilor Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei Informatică economică Informatică managerială Finanţe Bănci Finanţe Burse şi asigurări Finanţe Finanţe Finanţe Management financiar şi bancar internaţional Management Management educaţional (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale educaţiei) Psihologie Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii Psihologie Psihologie medico-legală şi criminalistică. Evaluare şi intervenţie Psihologie Psihologie organizaţională: diagnoză şi intervenţie în organizaţii Filologie Comunicare interculturală în domeniul economic Filologie Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze - master complementar Filologie Limba engleză în afaceri Filologie Limba franceză pentru obiective didactice Filologie Limba şi literatura engleză Filologie Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane Filologie Limba şi literatura germană Filologie Limba şi literatura română Filologie Modernism şi postmodernism în literatură - master complementar Filologie Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română - master complementar Filologie Restituiri şi revizuiri în literatura română Filologie Studii germanistice şi interculturale europene Filologie Teoria şi practica traducerii şi interpretării Istorie Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX) Istorie Europa Centrală şi de Sud-Est în primul mileniu al erei creştine Istorie Istoria artei Istorie Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud-Est Istorie Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric Istorie Relaţiile internaţionale ale României în sec. XX Teologie Educaţie religioasă creştină ortodoxă Teologie Istoria şi filosofia religiilor Teologie Religie şi cultură Teologie Teologie istorică Teologie Teologie practică Teologie Teologie şi proiect social Teologie Viaţă creştină în contextul integrării europene Arte vizuale Restaurare lemn policrom Teatru şi artele spectacolului Arta interpretării caracterelor dramatice Teatru şi artele spectacolului Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Antrenament şi performanţă Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi sportivă şcolară Geografie GIS şi planificare teritorială Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor Silvicultură Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului Silvicultură Managementul activităţilor din domeniul forestier Ingineria produselor alimentare Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială Ingineria produselor alimentare Managementul calităţii produselor alimentare şi a mediului Ingineria produselor alimentare Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei Ingineria produselor alimentare Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor Ingineria sistemelor Ingineria calculatoarelor şi controlul proceselor Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă Inginerie industrială Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie Ştiinţe administrative Management şi administraţie europeană Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor europene Administrarea afacerilor Administrarea proiectelor europene Administrarea afacerilor Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii Contabilitate Audit şi guvernanţă corporativă Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă Contabilitate Diagnostic şi evaluare economico-financiară Ştiinţe ale educaţiei Comunicare didactică Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale Filologie Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării Filologie Limbă şi comunicare Filologie Literatură română în context european Filologie Teoria şi practica traducerii Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane Filosofie Etică organizaţională şi audit etic Filosofie Studii globale. Cultură şi comunicare Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului Istorie Studii europene Istorie Tradiţie şi inovaţie în turismul cultural şi religios Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare Fizică Fizică aplicată Chimie Metode fizico-chimice de analiză pentru controlul calităţii vieţii şi mediului Geografie Fenomene geografice de risc şi calitatea mediului Inginerie electrică Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi utilizarea energiei Inginerie energetică Auditul sistemelor energetice Inginerie electronică şi telecomunicaţii Sisteme avansate de telecomunicaţii, prelucrarea şi transmisia informaţiei Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza alimentelor Ingineria sistemelor Automatică avansată, productică şi informatică industrială Ingineria sistemelor Comandă avansată a sistemelor complexe Inginerie mecanică Echipamente şi instalaţii pentru industria materialelor de construcţii Ingineria mediului Sisteme de control şi evaluare a calităţii mediului Ştiinţe ale comunicării Jurnalism şi studii culturale europene Contabilitate Auditul entităţilor publice şi private Contabilitate Contabilitate Contabilitate Gestiunea întreprinderii Management Managementul biodiversităţii Management Managementul informaţiilor Management Managementul organizaţiilor de turism şi servicii Marketing Marketing Ştiinţe ale educaţiei Strategii didactice de comunicare şi învăţare eficientă Filologie Multilingvism şi interculturalitate în context european Istorie Muzeologia şi conservarea patrimoniului în societatea contemporană Istorie Studii cu privire la regiunea Europei Central- Răsăritene/East Central Europe Region Studies Istorie Unitatea istoriei europene Teologie Doctrina socială şi ecumenică a bisericii în contemporaneitate Teologie Doctrină, ştiinţă, misiune Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică, turism şi timp liber Inginerie energetică Tehnologii avansate de producere a energiei Ingineria sistemelor Conducerea avansată a proceselor industriale Inginerie industrială Managementul asigurării calităţii Inginerie industrială Tehnologii moderne de fabricaţie Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor de fabricaţie Ştiinţe administrative Administrarea şi conducerea unităţilor de învăţământ Ştiinţe administrative Sisteme administrative şi relaţii internaţionale Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în comerţ Administrarea afacerilor Turism cultural şi agroturism Contabilitate Analiza diagnostic şi evaluarea afacerilor Contabilitate Control, audit şi expertiză financiar contabilă Finanţe Finanţe şi guvernanţă publică europeană Finanţe Finanţe şi politici financiare Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Ştiinţa motricităţii în activităţi didactice şi de timp liber Informatică Tehnologia informaţiei Ingineria sistemelor Sisteme automate de conducere a proceselor industriale Inginerie industrială Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator Inginerie şi management Managementul securităţii şi condiţiilor de asigurare a sănătăţii în muncă Inginerie şi management Managementul sistemelor calităţii Drept Instituţii judiciare şi profesii liberale Ştiinţe administrative Masterat profesional european de administraţie publică Contabilitate Consultanţă financiar-contabilă Filologie Istoria literaturii şi sistemul criticii literare Filologie Studii anglo-americane. Perspective interculturale Istorie Elitele, cultura şi construcţia europeană Istorie Istorie mondială, sisteme şi relaţii internaţionale Medicină Cercetare ştiinţifică avansată medico-farmaceutică Medicină Laborator clinic Medicină Nutriţie clinică şi comunitară Medicină Terapie fizică şi reabilitare funcţională Medicină dentară Tehnologii protetice pe implanturi Farmacie Biotehnologie medicală Farmacie Calitatea medicamentului, alimentului şi mediului Farmacie Cosmetologie şi dermofarmacie Teatru şi artele spectacolului Arta actorului de teatru de animaţie Teatru şi artele spectacolului Arta regizorului Teatru şi artele spectacolului Teatrologie. Impresariat artistic Muzică Concepţii muzicale contemporane Informatică Tehnologii informatice Inginerie chimică Chimia şi ingineria produselor organice Inginerie chimică Chimie alimentară aplicată Inginerie chimică Controlul şi avizarea produselor alimentare Inginerie chimică Ingineria compuşilor anorganici şi protecţia mediului Inginerie chimică Ingineria compuşilor macromoleculari Inginerie chimică Ingineria materialelor oxidice Inginerie chimică Ingineria proceselor chimice şi biochimice Inginerie chimică Micro şi nanomateriale Inginerie chimică Modelare şi simulare în chimie şi inginerie chimică Inginerie chimică Produse de sinteză organică fină, semisinteză şi naturale Inginerie chimică Tehnologia cauciucului Inginerie civilă şi instalaţii Dezvoltare durabilă: auditul energetic şi securitate la incendiu a clădirilor Inginerie civilă şi instalaţii Evaluarea şi dezvoltarea proprietăţilor imobiliare Inginerie civilă şi instalaţii Infrastructuri pentru transporturi Inginerie civilă şi instalaţii Ingineria protecţiei mediului Inginerie civilă şi instalaţii Inginerie şi reabilitare rurală durabilă Inginerie civilă şi instalaţii Optimizarea exploatării sistemelor de inginerie sanitară şi protecţia mediului Inginerie civilă şi instalaţii Optimizarea sistemelor hidrotehnice Inginerie civilă şi instalaţii Optimizarea şi modernizarea sistemelor de instalaţii Inginerie civilă şi instalaţii Proiectarea avansată a structurilor metalice Inginerie civilă şi instalaţii compozite (Advanced Design Inginerie civilă şi instalaţii of Steel and Compozite Structures) Inginerie civilă şi instalaţii Proiectarea avansată a structurilor metalice şi compozite Inginerie civilă şi instalaţii Reabilitarea construcţiilor Inginerie civilă şi instalaţii Sisteme de fundare pentru construcţii speciale Inginerie civilă şi instalaţii Structuri Inginerie civilă şi instalaţii Sustainable contructions under natural hazard and catastrophic events Inginerie civilă şi instalaţii Tehnologii avansate pentru tratarea apei Inginerie electrică Electrotehnică şi electronică de putere Inginerie electrică Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei electrice Inginerie energetică Conducerea sistemelor electroenergetice Inginerie energetică Energii regenerabile - Energia solară Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronica sistemelor inteligente Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică biomedicală Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria reţelelor de comunicaţii/Communications networks engineering Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria reţelelor de telecomunicaţii Inginerie electronică şi telecomunicaţii Instrumentaţie electronică Inginerie electronică şi telecomunicaţii Prelucrarea semnalelor/Traitement du signal Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnici avansate în electronică Inginerie geodezică Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile Ingineria autovehiculelor Construcţia şi exploatarea autovehiculelor rutiere Ingineria autovehiculelor Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule Ingineria transporturilor Tehnici avansate în transportul rutier Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ingineria calculatoarelor/Computer Engineering Calculatoare şi tehnologia informaţiei Inginerie software/Software Engineering Calculatoare şi tehnologia informaţiei Tehnologia informaţiei/Information Technology Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor automate Ingineria sistemelor Modele matematice în inginerie Ingineria sistemelor Sisteme informatice aplicate în producţie şi servicii Ingineria sistemelor Sisteme informatice în îngrijirea sănătăţii Ingineria sistemelor Sisteme încorporate pentru domeniul auto/Automotive Embeded Software Inginerie mecanică Dinamica şi vibraţiile maşinilor şi utilajelor Inginerie mecanică Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor de transport Inginerie mecanică Expertize şi diagnoze tehnice în inginerie Inginerie mecanică Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice Inginerie mecanică Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în muncă Inginerie mecanică Ingineria resurselor regenerabile de energie Inginerie mecanică Inginerie mecanică avansată Inginerie mecanică Managementul calităţii proceselor tehnologice Inginerie mecanică Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces Inginerie mecanică Sisteme feroviare moderne Inginerie mecanică Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară Inginerie industrială Design industrial şi sisteme de producţie CNC Inginerie industrială Ingineria produselor din materiale polimerice şi compozite Inginerie industrială Inginerie integrată Inginerie industrială Managementul în ingineria sudării Inginerie industrială Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare Ştiinţe inginereşti aplicate Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică (interdisciplinar cu Mecatronică şi robotică) Ştiinţe inginereşti aplicate Metode şi tehnici statistice în sănătate şi în cercetarea clinică Mecatronică şi robotică Computer aided design of the advanced mechanical system (C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate) Mecatronică şi robotică Comunicare organizaţională în mecatronică Mecatronică şi robotică Echipamente şi tehnici miniaturale avansate Mecatronică şi robotică Ergoinginerie în mecatronică Mecatronică şi robotică Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică Mecatronică şi robotică Inginerie mecatronică în optometrie Mecatronică şi robotică Sisteme robotice cu inteligenţă artificială Ingineria materialelor Controlul calităţii şi procesării materialelor Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate pentru industria autovehiculelor Ingineria materialelor Materiale şi tehnologii avansate/Advanced materials and technologies Ingineria materialelor Procedee avansate de obţinere a materialelor metalice Ingineria materialelor Procedee avansate de procesare a materialelor metalice Ingineria mediului Ingineria şi managementul mediului în industrie Ingineria mediului Tehnologii de proces nepoluante Inginerie şi management Ingineria şi managementul competitivităţii Inginerie şi management Ingineria şi managementul dezvoltării durabile în industria de materiale Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor logistice Inginerie şi management Ingineria şi managementul sistemelor mecanice Inginerie şi management Management antreprenorial în administrarea afacerilor Ştiinţe ale comunicării Comunicare, relaţii publice şi media digitală (interdisciplinar cu Inginerie electronică şi telecomunicaţii) Arhitectură Tendinţe, materiale şi tehnologii noi în arhitectura de interior Arhitectură Urbanism şi amenajarea teritoriului Agronomie Protecţie şi expertizare fitosanitară Agronomie Sisteme de producere a furajelor Agronomie Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp Agronomie Utilizarea durabilă a terenurilor agricole Horticultură Calitatea produselor şi subproduselor vitivinicole Horticultură Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală Horticultură Securitatea şi calitatea produselor horticole primare Horticultură Tehnici în proiectarea şi amenajarea peisajului Horticultură Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole Silvicultură Diversitatea ecosistemelor forestiere Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Managementul dezvoltării rurale durabile Biotehnologii Ameliorare şi producere de sămânţă la plantele cultivate Biotehnologii Manipularea genetică la plante Biotehnologii Reproducere asistată la animale Ingineria produselor alimentare Aliment - Nutriţie umană Ingineria produselor alimentare Aliment - nutriţie umană/Food - Human nutrition Ingineria produselor alimentare Siguranţa şi biosecuritatea produselor agroalimentare Ingineria produselor alimentare Sisteme de procesare ecologică multifuncţională integrată a principiilor bioactive naturale - SPE Ingineria produselor alimentare Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole - TAP Zootehnie Managementul producţiilor din acvacultură Zootehnie Nutriţie şi bază furajeră Zootehnie Proiectare şi evaluare tehnico-economică a producţiilor animaliere Ingineria mediului Gestiunea mediului şi a resurselor naturale Biologie Biologie aplicată în agricultură Matematică Modelări analitice şi geometrice ale sistemelor Matematică Statistică aplicată şi informatică Informatică Artificial Intelligence and Distributed Computing Informatică Inteligenţă artificială şi calcul distribuit Fizică Astrofizică şi fizică computaţională Fizică Astrofizică şi particule elementare Fizică Fizică aplicată în medicină Fizică Metode optice şi spectrale de investigare a sistemelor fizice complexe Fizică Physics of crystalline materials Fizică Smart nano-microsystems for environmental and nano-microtechnologies Chimie Chimia compuşilor farmaceutici şi materiale biocompatibile Chimie Studiul transdisciplinar al protecţiei mediului Chimie Tehnici de analiză chimică cu aplicaţii în industria alimentară, cosmetică şi farmaceutică Geografie Dezvoltare şi amenajare turistică Geografie Planificarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului Geografie Sisteme informatice geografice Biologie Biologia dezvoltării (embriologie) şi teratologie Biologie Biologia dezvoltării şi influenţa factorilor exogeni asupra organismelor Drept Drept administrativ Drept Drept comunitar Drept Drept penal şi ştiinţe penale Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi mediere în conflictele sociale Ştiinţe ale comunicării Jurnalism european şi comunicare în regiuni multietnice Ştiinţe ale comunicării Jurnalism sportiv Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi relaţii publice. Tehnici de redactare şi de comunicare Ştiinţe ale comunicării Sistemul infodocumentar în context european Sociologie Antropologie socială Sociologie Antropologie socială şi management cultural Sociologie Asistenţa socială a vârstnicilor Sociologie Asistenţa socială privind reintegrarea socială în domeniul justiţiei penale Sociologie Management în asistenţă socială Sociologie Management şi supervizare în bunăstarea copilului şi a familiei Sociologie Managementul resurselor umane în administrarea organizaţiilor Sociologie Practica asistenţei sociale centrate pe valori Sociologie Prevenirea violenţei împotriva copilului în familie şi societate Sociologie Sociologia dezvoltării şi securităţii europene Sociologie Sociologia instituţiilor administrative, instituţiilor de socializare şi resocializare Sociologie Sociologia muncii şi comportament organizaţional Sociologie Supervizări în servicii sociale de sănătate mintală Relaţii internaţionale şi studii europene Studii de dezvoltare internaţională Relaţii internaţionale şi studii europene Studii europene comparate Ştiinţe politice Politici publice şi advocacy Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii Administrarea afacerilor Administrarea şi dezvoltarea întreprinderii de turism şi servicii Administrarea afacerilor Economie şi administrarea afacerilor Informatică economică Sisteme informatice financiar-bancare Contabilitate Audit financiar-contabil Contabilitate Contabilitate şi audit în instituţiile publice Contabilitate Contabilitate şi sisteme informatice integrate în corporaţii Contabilitate Contabilitate, control şi guvernanţă Contabilitate Expertiză contabilă şi evaluarea afacerilor Economie Economie europeană şi politici aplicate Economie Studii europene şi economia integrării Economie Studii europene şi relaţii internaţionale Finanţe Administrare fiscală Finanţe Finanţe şi strategii financiare ale companiilor Finanţe Fiscalitate şi consultanţă fiscală Finanţe International Corporate Finance Finanţe Monedă şi bănci Finanţe Pieţe financiare Finanţe Pieţe financiare, bănci şi asigurări Management Administrarea financiară a afacerilor Management Administrarea organizaţiilor de afaceri Management Administrarea şi evaluarea proprietăţilor imobiliare Management Diagnostic, evaluare şi consultanţă în afaceri Management Le management des affaires en contexte europeen Management Management antreprenorial Management Management în retail Management Managementul dezvoltării regionale durabile Management Managementul strategic al organizaţiilor. Dezvoltarea spaţiului de afaceri Marketing Marketing strategic şi cercetări de marketing Marketing Marketing şi managementul vânzărilor Marketing Publicitate şi promovarea vânzărilor Economie şi afaceri internaţionale Management şi integrare europeană Economie şi afaceri internaţionale Managementul riscurilor în afaceri internaţionale Psihologie Organizational and Occupational Health Psychology Psihologie Psihologia muncii, psihologie organizaţională şi a transporturilor Psihologie Psihologie clinică şi consiliere psihologică Ştiinţe ale educaţiei Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională Ştiinţe ale educaţiei Management de proces şi de sistem în organizaţiile educaţionale Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional şi dezvoltare curriculară Ştiinţe ale educaţiei Master european în educaţia adulţilor Ştiinţe ale educaţiei Psihologie educaţională şi consiliere psihopedagogică Filologie Creative writing Filologie Germana în context european - Studii interdisciplinare şi multiculturale Filologie Literatură şi cultură - contexte româneşti, contexte europene Filologie Studii romanice: culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă) Filologie Tendinţe actuale în studiul limbii române Filologie Teoria şi practica traducerii (engleză şi franceză) Filosofie Fenomenologia şi hermeneutica filosofică a religiozităţii Filosofie Filosofie şi ştiinţe socioumane Istorie Arheologie şi mediu în contextul dezvoltării durabile Istorie Comunismul în România din perspectiva interferenţelor central şi sud-est europene Istorie Istorie conceptuală românească în context european Teologie Istorie şi interconfesionalism Teologie Religie, cultură, societate Arte vizuale Arte textile - interferenţe stilistice Arte vizuale Conservare Restaurare - Icoana, pictură şi restaurare Arte vizuale Design ceramic Arte vizuale Design de produs Arte vizuale Design grafic - Comunicare vizuală Arte vizuale Design vestimentar - Design textil Arte vizuale Fotovideo Arte vizuale Grafică - Materie şi concept Arte vizuale Grafică publicitară şi de carte Arte vizuale Pedagogia artei: creativitate, informaţie şi imaginar Arte vizuale Pictură - Surse şi resurse ale imaginii Arte vizuale Sculptură - Materie şi concept Muzică Stilistica interpretării muzicale Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Educaţie fizică şi sportivă Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Fitness şi performanţă motrică Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia în patologia ortopedico-traumatică Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Managementul activităţilor şi organizaţiilor de educaţie fizică şi sportive Medicină Biologie moleculară şi biotehnologii Medicină Managementul asistenţei medicale perinatale Medicină Managementul serviciilor sociale şi de sănătate Medicină Prevenţia şi recuperarea în afecţiunile cardiopulmonare Medicină dentară Laseri în medicina dentară Farmacie Formularea şi evaluarea produsului dermatocosmetic Farmacie Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată în robotică pentru securitate şi apărare Inginerie electronică şi telecomunicaţii Ingineria sistemelor de comunicaţii şi securitate electronică Inginerie aerospaţială Ingineria sistemelor aeronautice Ingineria autovehiculelor Echipamente şi tehnologii în ingineria autovehiculelor Calculatoare şi tehnologia informaţiei Securitatea tehnologiei informaţiei Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii Inginerie pentru sisteme mecanice speciale de apărare şi securitate Informaţii şi securitate naţională Comunicare publică în domeniul securităţii şi apărării Informaţii şi securitate naţională Managementul crizelor şi operaţii multinaţionale Informaţii şi securitate naţională Managementul crizelor şi prevenirea conflictelor Informaţii şi securitate naţională Managementul programelor şi proiectelor Informaţii şi securitate naţională Managementul resurselor organizaţiei Informaţii şi securitate naţională NATO senior executiv master course Informaţii şi securitate naţională Securitate şi apărare Ştiinţe militare Conducere interarme - forţe aeriene Ştiinţe militare Conducere interarme - forţe navale Ştiinţe militare Conducere interarme - forţe terestre Ştiinţe militare Management economico-financiar Ştiinţe militare Management logistic Ştiinţe militare Protecţia infrastructurilor critice Informaţii şi securitate naţională Analiză de intelligence Informaţii şi securitate naţională Analiză integrată de intelligence Informaţii şi securitate naţională Comunicare şi relaţii publice - Informaţii Informaţii şi securitate naţională Intelligence competitiv Informaţii şi securitate naţională Intelligence competitiv şi administraţie publică Informaţii şi securitate naţională Intelligence pentru decizia de securitate naţională Informaţii şi securitate naţională Intelligence şi securitate naţională Informaţii şi securitate naţională Managementul educaţional în cultura de securitate Informaţii şi securitate naţională Managementul informaţiilor de securitate naţională Informaţii şi securitate naţională Managementul informaţiilor în combaterea terorismului Informaţii şi securitate naţională Psihologie - Informaţii Inginerie civilă şi instalaţii Managementul situaţiilor de urgenţă Inginerie civilă şi instalaţii Modelarea termohidraulică în procese de ardere şi stingere a incendiilor Drept Cercetări criminalistice aplicate Drept Combaterea criminalităţii organizate Drept Combaterea traficului ilicit de droguri Drept Comunicare socială proactivă a poliţiei Drept Investigarea criminalistică a infracţiunilor Drept Managementul activităţilor de ordine publică şi siguranţă naţională Drept Managementul activităţilor informative Drept Managementul cooperării poliţieneşti internaţionale Drept Managementul investigării fraudelor Drept Managementul operaţional la frontiera externă Schengen Drept Managementul pregătirii operaţionale de jandarmi Drept Managementul resurselor umane în sistemul autorităţilor de ordine publică Drept Poliţie judiciară Drept Tehnică criminalistică Ordine publică şi siguranţă naţională Cercetări fundamentale în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale Istorie Arhivistică contemporană Istorie Limbi vechi şi paleografii Ştiinţe militare Managementul sistemelor de luptă din forţele aeriene Ştiinţe militare Securitatea spaţiului aerian Inginerie navală şi navigaţie Sisteme electromecanice navale Inginerie navală şi navigaţie Ştiinţe nautice Inginerie şi management Inginerie şi management naval şi portuar Ştiinţe militare Intelligence în organizaţii Ştiinţe militare Leadership organizaţional Ştiinţe militare Management şi tehnologie Ştiinţe militare Managementul capabilităţilor organizaţionale Geografie Turism rural şi calitatea mediului înconjurător Drept Drept european şi internaţional Drept Instituţii de drept administrativ Drept Medierea conflictelor Ştiinţe politice Economie socială Ştiinţe politice Relaţii internaţionale şi comunicare Ştiinţe politice Studii de securitate şi apărare Administrarea afacerilor Administrarea şi negocierea afacerilor Administrarea afacerilor Administrarea şi negocierea în afaceri Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în comerţ Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în comerţ şi turism Administrarea afacerilor Managementul afacerilor în turism Finanţe Finanţe şi gestiunea afacerilor Finanţe Gestiune şi audit financiar Economie şi afaceri internaţionale Integrare şi afaceri europene Economie şi afaceri internaţionale Managementul accesării şi gestionării fondurilor europene Economie şi afaceri internaţionale Negocierea conflictelor şi diplomaţie economică Filologie Studii interculturale anglo-americane Istorie Instituţii şi politici de prevenirea conflictelor şi gestionarea crizelor (sfârşitul secolului XX- începutul secolului XXI) Istorie Sud-estul european şi centrele de putere Informatică Informatică aplicată în imagistică medicală (interdisciplinar cu domeniul: Medicină) Informatică Securitatea sistemelor informatice şi a reţelelor informaţionale Medicină dentară Reabilitări orale cu agregare implantară Drept Criminalistică şi psihologia judiciară în investigaţia penală Drept Drept civil şi drept procesual civil aprofundat Drept Drept internaţional şi european Drept Dreptul Uniunii Europene. Instituţii de drept material şi procesual european Drept Medierea conflictelor în drept Administrarea afacerilor Tehnici financiare şi contabile pentru gestiunea afacerilor (interdisciplinar cu domeniile: Finanţe, Contabilitate) Finanţe Fiscalitate şi politici financiare Finanţe Managementul finanţării proiectelor europene Finanţe Politici financiare de întreprindere Psihologie Metodologie şi psihometrie Psihologie Psihanaliză Psihologie Psihologia resurselor umane Psihologie Psihologia sportului Psihologie Psihologie clinică, hipnoză şi intervenţii terapeutice de scurtă durată Psihologie Psihologie şcolară şi consiliere educaţională Psihologie Psihoterapii cognitiv comportamentale Psihologie Tehnici de comunicare şi influenţă socială Drept Drept financiar, bancar şi al asigurărilor Drept Drept internaţional şi comunitar Ştiinţe administrative Administraţie publică şi dezvoltare comunitară Ştiinţe administrative Managementul organizaţiilor şi serviciilor publice Contabilitate Audit financiar, control şi audit intern Contabilitate Contabilitatea şi auditul entităţilor economice Contabilitate Management contabil, audit şi expertiză contabilă Finanţe Finanţarea proiectelor de mediu Finanţe Finanţe publice şi politici fiscale, comunitare şi naţionale Finanţe Finanţe şi asigurări Finanţe Management financiar bancar şi bursier Administrarea afacerilor Economie şi afaceri în industria ospitalităţii Informatică economică Informatică aplicată în management Informatică economică Sisteme informatice manageriale Finanţe Politici şi practici fiscale Management Managementul strategic al firmei Management Managementul şi marketingul organizaţiei Marketing Marketing în afaceri Economie şi afaceri internaţionale Administrarea, finanţarea şi controlul afacerilor Economie şi afaceri internaţionale Gestiunea afacerilor financiar-bancare interne şi internaţionale Economie şi afaceri internaţionale Gestiunea şi auditul afacerilor Fizică Fizica materialelor şi aplicaţii Geografie Managementul mediului şi dezvoltarea durabilă Ingineria sistemelor Managementul proiectelor tehnice şi tehnologice Drept Dreptul penal al afacerilor Ştiinţe ale comunicării Comunicare mediatică şi publicitate Sociologie Politici comunitare şi intervenţii sociale Contabilitate Audit financiar-contabil şi consiliere Management Leadership şi managementul resurselor umane Management Managementul investiţiilor Filologie Comunicare interculturală şi traducere profesională Istorie Geopolitică, istorie şi relaţii internaţionale Teatru şi artele spectacolului Arta actorului. Metode de înnoire a mijloacelor de expresie Cinematografie şi media Dramaturgie cinematografică. Scenaristică film şi TV Matematică Matematici aplicate în economie Informatică Tehnologii moderne în ingineria sistemelor informatice Geografie Analiza şi expertiza riscurilor de mediu Drept Cooperare internaţională în justiţie Drept Dialogul social şi comunicarea în relaţiile de muncă Ştiinţe administrative Managementul administraţiei publice Ştiinţe ale comunicării Mass-Media şi comunicarea Sociologie Familia în societatea contemporană Sociologie Management organizaţional şi al resurselor umane Contabilitate Audit financiar contabil Contabilitate Auditul intern în sistemul public şi privat Contabilitate Contabilitate expertiză şi audit Contabilitate Contabilitate şi managementul afacerilor Contabilitate Contabilitatea agenţilor economici şi a instituţiilor publice Contabilitate Contabilitatea şi gestiunea fiscală a firmei Contabilitate Management financiar-contabil şi auditul afacerilor Finanţe Finanţe şi administraţie publică europeană Finanţe Finanţe, bănci şi asigurări Finanţe Managementul activităţilor financiar-bancare Finanţe Managementul şi finanţarea proiectelor publice şi private Management Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei Management Management organizaţional şi antreprenoriat Management Managementul strategic al organizaţiei Marketing Marketing şi management turistic Marketing Marketing şi relaţii publice în afaceri Marketing Marketingul şi managementul operaţiunilor logistice Marketing Marketingul şi managementul serviciilor Psihologie Educaţia timpurie şi învăţământ primar (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale educaţiei) Psihologie Psihologie clinică şi intervenţie psihologică Psihologie Psihologie judiciară şi victimologie Ştiinţe ale educaţiei Consiliere educaţională (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Filologie Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate Filologie Modernitatea în literatură europeană Filologie Traducere în domenii de specialitate Istorie România în istoria relaţiilor internaţionale Teatru şi artele spectacolului Artă teatrală Muzică Artă muzicală Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Kinetoterapia în afecţiunile locomotorii Ingineria produselor alimentare Inspecţie, expertiză şi legislaţie în siguranţa alimentelor, protecţia mediului şi protecţia consumatorului Inginerie şi management Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului Drept Investigarea actelor de terorism şi securitate publică Ştiinţa mediului Evaluarea impactului asupra mediului Ştiinţa mediului Gestionarea efectelor schimbărilor climatice Ştiinţa mediului Managementul resurselor naturale Inginerie şi management Ingineria şi managementul afacerilor în industrie Inginerie şi management Ingineria şi managementului integrat al mediului în activităţi industriale Drept Conducere şi organizare judiciară Drept Drept intern şi internaţional al mediului Drept Drept internaţional şi dreptul Uniunii Europene Drept Drept internaţional şi european al afacerilor Drept Drept social român şi european Drept Dreptul informaţiilor şi al securităţii private Ştiinţe ale comunicării Mediere, negociere şi comunicare în rezolvarea conflictelor Finanţe Finanţarea protecţiei sociale Finanţe Management financiar Finanţe Managementul financiar al mediului Psihologie Psihodiagnoză cognitivă şi consiliere psihologică Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Managementul activităţilor de educaţie fizică şi sport Economie şi afaceri internaţionale Integrare economică europeană Teatru şi artele spectacolului Spectacolul coregrafic contemporan Administrarea afacerilor Administrarea şi eficienţa în afaceri Contabilitate Contabilitate, audit şi consultanţă Finanţe Eficienţă şi riscuri în activitatea bancară, asigurări şi pieţe de capital Contabilitate Managementul sistemului informaţional financiar-contabil Finanţe Finanţe-bănci şi pieţe de capital Finanţe Management financiar-bancar şi de asigurări Management Management organizaţional Management Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii Teologie Biblie şi societate Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor - Executive MBA Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor - Master of Business Administration Informatică Tehnologii de dezvoltare ale aplicaţiilor web Silvicultură Management şi marketing forestier Biotehnologii Biologie moleculară şi biotehnologii Biotehnologii Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmaco-medicale Biologie Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical Medicină Medicină comunitară şi sănătatea familiei Medicină Medicină socială şi management sanitar Drept Instituţii de drept civil şi procesual civil Drept Instituţii de drept penal şi procesual penal Drept Ocrotirea familiei şi asistenţă socială Ştiinţe administrative Politici administrative europene Ştiinţe ale comunicării Mass-media şi comunicare publică Relaţii internaţionale şi studii europene Evaluarea politicilor şi programelor publice europene Contabilitate Audit şi expertiză contabilă Marketing Marketingul şi managementul firmei Psihologie Psihologie clinică şi psihoterapii Filologie Limbi moderne aplicate în afaceri Filologie Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne Istorie Istorie şi civilizaţie europeană Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice Managementul organizaţiilor şi activităţilor de educaţie fizică şi sport Contabilitate Diagnostic financiar şi auditul firmei Contabilitate Management financiar contabil Management Managementul instituţiilor din administraţia publică Marketing Management-marketing Drept Drept civil aprofundat Drept Drept comunitar şi politici de integrare europeană Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor din turism Contabilitate Contabilitate, audit şi consultanţă contabilă Management Managementul organizaţiilor sportive Management Managementul societăţilor comerciale şi de credit Teologie Teologie protestantă pastorală aplicată Informatică Dezvoltarea aplicaţiilor software Ingineria produselor alimentare Biotehnologii sustenabile Ingineria sistemelor Sisteme de control inteligente Relaţii internaţionale şi studii europene Diplomaţie şi studii interculturale Economie Leadership şi management în economia agrară Filologie Traducere şi interpretare Drept Devianţă şi delincvenţă Ştiinţe ale comunicării Comunicarea mediatică, opinie publică şi management informaţional Finanţe Finanţarea şi administrarea afacerilor în turism şi servicii Psihologie Psihologie clinică Drept Drept şi administraţie publică europeană Administrarea afacerilor Afaceri şi economie internaţională (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe ale comunicării) Administrarea afacerilor Managementul bioeconomiei în contextul creşterii durabile Administrarea afacerilor Shiping, finanţe şi comerţ internaţional/Shipping, international trade and finance (interdisciplinar cu domeniul: Finanţe) Contabilitate Audit şi control public şi privat Finanţe Gestiunea financiară a afacerilor în spaţiul european Finanţe Management financiar public şi privat Drept Administraţie publică şi drepturile omului* Drept Dreptul administraţiei publice locale* Drept Dreptul administraţiei publice Sociologie Mediere şi consiliere psihosocială în probaţiune şi securitate privată (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Ştiinţe politice Psihologie politică şi leadership (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie) Finanţe Management economico-financiar european Psihologie Consiliere educaţională şi intervenţie în orientarea şcolară şi vocaţională Psihologie Managementul resurselor umane Drept Managementul investigaţiei penale Sociologie Programe şi proiecte comunitare în asistenţă socială Teologie Teologie pastorală şi misiologie Sociologie Asistenţă socială - Politici sociale europene Management Management - Managementul dezvoltării afacerilor Filologie Limbă şi literatură - Multilingvism şi multiculturalitate Filosofie Filosofie - Filosofie politică contemporană Filosofie Filosofie - Filosofie şi artă în spaţiul public Teologie Teologie - Studii religioase Arte vizuale Arte plastice, decorative şi design - Comunicare vizuală Muzică Muzică - Artă muzicală în cultura audiovizuală Ştiinţe ale comunicării Comunicare managerială şi relaţii publice Administrarea afacerilor Turism, gestiune hotelieră şi politici în industria ospitalităţii Contabilitate Gestiunea financiară şi contabilă (interdisciplinar: Finanţe) Contabilitate Standarde, reglementări şi politici contabile Management Management în administraţie şi servicii publice Management Management şi strategii în resurse umane Management Managementul economic al unităţilor şcolare Marketing Business to business marketing Marketing Marketingul serviciilor Management Managementul proiectelor cu finanţare europeană Geografie Resurse turistice şi protecţia mediului Drept Proceduri judiciare şi profesii liberale Finanţe Bănci şi pieţe de capital în context european Finanţe Gestiunea financiară a afacerilor Psihologie Psihologie clinică şi tehnici de intervenţie prin consiliere şi psihoterapie Ştiinţe ale educaţiei Asigurarea calităţii învăţământului Administrarea afacerilor Administrarea serviciilor turistice Informatică Administrarea sistemelor distribuite Informatică Web-design Drept Instituţii de drept european Contabilitate Auditul şi evaluarea întreprinderii Psihologie Psihoterapii şi psihologie clinică

  • hg_582_2014_master.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:25
  • (editare externă)