Condiții pentru solicitarea de traduceri și copii certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE

DOCUMENT NEOFICIAL PENTRU GRUPUL DE COORDONATORI

Scopul prezentului document este acela de a clarifica condițiile în care autoritățile competente ale statelor membre pot solicita traduceri și copii certificate ale documentelor prezentate în sprijinul unei cereri de eliberare a unui card profesional european (denumit în continuare „CPE”).

Această problemă a fost deja discutată în cadrul grupului de coordonatori. Pentru a asigura buna funcționare a procedurii CPE, membrii grupului de coordonatori au obligația de a comunica autorităților naționale competente precizările care urmează.

Principiile care definesc această chestiune sunt stabilite în Regulamentul de punere în aplicare 2015/983 al Comisiei (denumit în continuare „regulamentul”).

Până la jumătatea lunii ianuarie 2016, fiecare stat membru trebuie să notifice, prin intermediul unui modul dedicat al sistemului de informare al pieței interne (denumit în continuare „IMI”), cerințele lor privind documentele naționale, și anume, documentele pe care acestea, în calitate de autoritate competentă din țara gazdă în cadrul procedurii CPE, le cer solicitanților. Comisia a sprijinit statele membre în această etapă și a subliniat contradicțiile evidente între cerințele notificate și normele obligatorii ale UE. Listele de documente astfel rezultate, care sunt elaborate pentru fiecare stat membru gazdă și pentru fiecare profesie care cade sub incidența CPE, sunt extrem de importante pentru autoritățile din țara de origine, deoarece acestea sunt autoritățile însărcinate cu responsabilitatea verificării caracterului complet al cererilor de obținere a CPE.

Cu toate acestea, „aprobarea” de către Comisia națională de notificări în IMI nu prevalează (și nu poate) să prevaleze asupra dispozițiilor obligatorii prevăzute de regulament, cum sunt normele privind cerințele de traducere și de certificare.

Ținând cont de cele de mai sus, poziția în ceea ce privește cererile de depunere a traducerilor și copiilor certificate ale documentelor este următoarea:

Articolul 17 alineatul (1) din regulament stabilește o listă de documente în general scutite de cereri de traduceri. Următoarele categorii de documente sunt vizate:

 • (i) dovada identității (pașaport sau carte de identitate),
 • (ii) diplomele care le conferă deținătorilor lor dreptul de recunoaștere automată, în cazul în care diploma a fost eliberată în țara de origine, și
 • (iii) anumite certificate eliberate de autoritățile care se ocupă de cererile de obținere a CPE sau de alte organisme naționale relevante ale statului membru de origine. Printre acestea se numără, în special:
  • certificate de conformitate;
  • certificate de modificare a titlului oficial de calificare;
  • certificate de drepturi dobândite;
  • certificate de experiență profesională de cel puțin 3 ani pentru solicitanții cu calificări obținute în țări terțe;
  • certificate de stabilire legală;
  • certificate care prezintă dovada onorabilității saua unei bune reputații, a inexistenței unui faliment, dovada absenței unei suspendări sau a unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă sau dovada absenței unei condamnări penale.

Scopul articolul 17 alineatul (1) din regulament vizează limitarea cerințelor de traducere.

Având în vedere că informațiile conținute în aceste documente pot fi verificate și că pot fi acordate asigurări din partea autorităților competente din statul membru de origine, traducerile nu par a fi necesare.

Astfel, ca regulă generală, autoritatea din țara de origine ar trebui să se abțină de la solicitarea traducerilor pentru documentele enumerate mai sus atunci când verifică caracterul complet al dosarului. Acest lucru este valabil chiar și în cazurile în care țara gazdă a indicat în registrul IMI o solicitare de traducere pentru categoria generală/mai largă a documentului notificat 1).

De asemenea, autoritățile țării gazdă nu ar trebui să solicite traducerea documentelor în cazul cărora se aplică o excepție în temeiul articolului 17 alineatul (1) în mod sistematic; ca regulă generală, ar trebui să se bazeze pe informațiile furnizate în IMI de autoritatea din țara de origine.

De exemplu, dacă un farmacist care beneficiază de recunoaștere automată nu a furnizat traduceri ale diplomelor sale, ale certificatelor de conformitate și/sau ale certificatelor care atestă absența unei interdicții a dreptului de a practica profesia respectivă, emise de autoritățile din țara de origine, autoritatea din țara de origine trebuie să accepte dosarul ca fiind complet, chiar dacă în registrul IMI țara gazdă a indicat necesitatea unei traduceri cu privire la categoriile care acoperă aceste documente.

Cu toate acestea, în cazul în care există „îndoieli justificate în mod temeinic” în ceea ce privește documentele enumerate la articolul 17 alineatul (1), autoritățile din țara gazdă pot solicita prezentarea de traduceri în temeiul articolul 18 alineatul (1) din regulament. Această solicitare trebuie să fie efectuată după ce dosarul a fost transferat către autoritatea din țara gazdă de către autoritatea din țara de origine. Evaluarea a ceea ce constituie „îndoieli justificate în mod temeinic” ar trebui să fie bine întemeiată și efectuată de la caz la caz. În cazul excepțional al „îndoielilor justificate în mod temeinic”, autoritățile trebuie să explice în mod clar solicitantului de ce este necesară efectuarea unei traduceri. Explicația ar trebui să fie înregistrată în IMI, ca parte a mesajului transmis profesionistului, atunci când se solicită o traducere.

Orice decizie de a refuza eliberarea unui CPE numai pentru motivul că traducerile documentelor menționate la articolul 17 alineatul (1) nu au fost furnizate de solicitant ar fi incompatibilă cu legislația UE, în special în cazurile în care autoritatea din țara gazdă nu a identificat îndoieli justificate cu privire la credibilitatea acestor documente, sau (în cazul în care aceste îndoieli au fost identificate), țara gazdă nu a încercat să obțină informațiile lipsă sau documentulul de la solicitant sau de la autoritatea din țara de origine într-un interval de timp rezonabil.

Articolele 14 și 15 din regulament introduc norme specifice privind verificarea autenticității și valabilității documentelor justificative. Acestea prevăd, de asemenea, condițiile pentru a solicita copii certificate ale acestor documente.

Autoritățile din țara de origine pot solicita copii certificate ale documentelor în cazul în care acestea nu pot verifica autenticitatea acestora prin alte mijloace, cum ar fi evidențele interne, controalele în registrele publice sau prin intermediul cooperării administrative (de exemplu, verificarea la autoritățile competente în cauză).

Pe această bază, dacă autoritățile din țara de origine sunt în măsură să verifice și să certifice autenticitatea documentelor, copiile certificate nu trebuie solicitate (chiar dacă țara gazdă a indicat o solicitare de copii certificate în registrul IMI 2)).

Autoritățile din țara gazdă trebuie, de asemenea, să se abțină de la solicitarea de copii certificate ale documentelor care sunt autentificate de autoritățile din țara de origine, cu excepția cazului în care există „îndoieli justificate în mod temeinic” cu privire la astfel de documente sau certificate furnizate de autoritatea din țara de origine.

De exemplu, în cazul în care o țară gazdă a specificat necesitatea de a depune o copie certificată în caseta pentru text liber al registrului IMI „Informații suplimentare” pentru o anumită categorie de documente, țara de origine nu ar trebui să solicite copii certificate decât în cazul în care aceasta a încercat, dar nu a reușit să autentifice un document dat prin evidențele interne sau prin intermediul cooperării administrative. Vă atragem atenția asupra faptului că o astfel de autentificare de documente nu face parte din verificarea inițială a dosarului; verificarea autenticității documentelor și, dacă este cazul, orice solicitări de copii certificate se realizează la o dată ulterioară (de obicei, după ce dosarul a fost acceptat ca fiind complet în IMI și înainte de transmiterea dosarului către țara gazdă).

În cazul excepțional al „îndoielilor justificate în mod temeinic”, autoritățile trebuie să explice în mod clar solicitantului de ce este necesară efectuarea unei copii certificate. Explicația ar trebui să fie înregistrată în IMI, ca parte a mesajului transmis profesionistului, atunci când se solicită o copie certificată.


1)
Statele membre au notificat cererile de traducere având în vedere următoarea clauză de declinare a responsabilității afișată în IMI: „Solicitantului i se poate cere să prezinte traduceri doar în limitele prevăzute la articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul 2015/983.”
2)
Statele membre au notificat cererile lor de copii certificate având în vedere următoarea clauză de declinare a responsabilității afișată în IMI: „Precizați dacă este necesară o copie certificată a documentului, în condițiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) și alineatul (2) din Regulamentul 2015/983.”
 • imi/calificari_profesionale/cardul_profesional_european/ghidul_utilizatorului/traduceri_si_copii_legalizate.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:16
 • (editare externă)