Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

imi:strategia:acte_normative:actele_normative_in_vigoare [2018/11/17 10:37]
imi:strategia:acte_normative:actele_normative_in_vigoare [2020/08/01 12:14] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +====== Actele normative în vigoare ======
 +
 +===== Legislație europeană =====
 +
 +==== Cooperarea administrativă ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​ALL/?​uri=CELEX:​32012R1024|Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ( „Regulamentul IMI” )]] Text cu relevanță pentru SEE
 +
 +==== Recunoașterea calificărilor profesionale ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411115914544&​uri=CELEX:​32005L0036|Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale]]
 +    * modificată prin [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411112461692&​uri=CELEX:​32013L0055|Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ( „Regulamentul IMI” )]] Text cu relevanță pentru SEE
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​uri=uriserv:​OJ.L_.2015.159.01.0027.01.RON|Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului]] (Text cu relevanță pentru SEE)
 +    * [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​epc_user_guide_ro.pdf|Cardul profesional european - ghidul utilizatorului]]
 +    * [[http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​_docs/​library/​conditions-requesting-translations-certified-copies-epc_ro.pdf|Condiții pentru solicitarea de traduceri și copii certificate pentru conformitate cu originalul în cadrul procedurii CPE]]
 +
 +==== Servicii ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​uri=CELEX:​32006L0123|Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne]]
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411111955042&​uri=CELEX:​32009D0739|Decizia Comisiei 2009/739/CE din 2 octombrie 2009 de stabilire a unor modalități practice pentru schimbul de informații prin mijloace electronice între statele membre în temeiul capitolului VI din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne [notificată cu numărul C(2009) 7493]]] (Text cu relevanță pentru SEE)
 +
 +==== Detașarea lucrătorilor ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411113632380&​uri=CELEX:​31996L0071|Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii]]
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411114219854&​uri=CELEX:​32014L0067|Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne ( „Regulamentul IMI” )]] Text cu relevanță pentru SEE
 +
 +==== Transportul de numerar în euro ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411113483895&​uri=CELEX:​32011R1214|Regulamentul (UE) nr. 1214/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind transportul rutier transfrontalier profesionist de numerar în euro între statele membre din zona euro]] ​
 +
 +==== Permisul de conducere pentru mecanici de locomotivă ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411113783851&​uri=CELEX:​32014D0089|Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2014/89/UE din 14 februarie 2014 privind un proiect pilot de punere în aplicare a obligațiilor în materie de cooperare administrativă stabilite prin Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne]] Text cu relevanță pentru SEE
 +
 +==== SOLVIT ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411112683605&​uri=CELEX:​32013H0461|Recomandarea Comisiei 2013/461/UE din 17 septembrie 2013 privind principiile care guvernează SOLVIT]] Text cu relevanță pentru SEE
 +
 +==== Drepturile pacienților ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411112630675&​uri=CELEX:​32011L0024|Directiva 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere]]
 +
 +==== Comerț electronic ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411113722459&​uri=CELEX:​32000L0031|Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale,​ în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic)]]
 +
 +==== Achiziții publice ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​uri=celex%3A32014L0024|Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/​18/​CE]] Text cu relevanță pentru SEE
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1411114061487&​uri=CELEX:​32014L0025|Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/​17/​CΕ]] Text cu relevanță pentru SEE
 +
 +==== Restituirea bunurilor culturale ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​uri=CELEX:​32014L0060|Directiva 2014/60/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind restituirea obiectelor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (Reformare)]]
 +
 +==== Utilaje mobile fără destinație rutieră ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​qid=1475838657223&​uri=CELEX:​32016R1628|Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE]] (Text cu relevanță pentru SEE)
 +
 +==== Documente publice ====
 +
 +  * [[http://​eur-lex.europa.eu/​legal-content/​RO/​TXT/?​uri=CELEX%3A32016R1191|Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012]]
 +
 +===== Legislație națională =====
 +
 +==== Cooperarea administrativă ====
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​12227|Hotărârea de Guvern nr. 931 din 1 septembrie 2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne — IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI]]
 +    * [[:​metodologia_de_cooperare_intre_autoritatile_nationale_competente_in_vederea_implementarii_sistemului_de_informare_al_pietei_interne_imi_la_nivel_national]]
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​179586|Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative]]
 +    * [[https://​www.edu.ro/​sites/​default/​files/​OMENCS_4664.pdf|Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4664 din 2 august 2016 privind aplicarea unor acte normative]]
 +
 +==== Prelucrarea datelor cu caracter personal ====
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocumentAfis/​32733|Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date]] (actualizată până la data de 12 mai 2005)
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocumentAfis/​56973|Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice]] (actualizată până la data de 7 iulie 2006)
 +
 +==== Recunoașterea calificărilor profesionale ====
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​52433|Legea nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România]]
 +    * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​171011|Ordonanța Guvernului nr. 43 din 26 august 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România]]
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​173349|Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5800 / 2015 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI (cereri de informaţii şi notificări IMI PQ)]]
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​175161|Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3048 / 2016 privind înregistrarea instituţiilor de învăţământ superior acreditate din România, a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false (alerte IMI PQ)]]
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​175162|Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3049 / 2016 privind înregistrarea Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi a inspectoratelor şcolare judeţene în Sistemul de informare al pieţei interne - IMI ca autorităţi competente în verificarea autenticităţii actelor de studii emise de către unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate din România (cereri de informaţii IMI PQ)]]
 +
 +  * [[http://​legislatie.just.ro/​Public/​DetaliiDocument/​177685|Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 3.647 din 13 aprilie 2016 privind prelucrarea de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor a cererilor de obţinere a cardului profesional european pentru profesii nereglementate în România, dar reglementate în alte state membre ale Spaţiului Economic European (SEE) şi emiterea cardului profesional european pentru prestarea temporară şi ocazională de servicii, fără verificare prealabilă în statul membru de stabilire]]