Regulamentul CPE

Textul consolidat al Directivei este preluat de la adresa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.159.01.0027.01.RON

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/983 AL COMISIEI

din 24 iunie 2015

privind procedura de eliberare a cardului profesional european și aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22), în special articolul 4a alineatul (7), articolul 4b alineatul (4), articolul 4e alineatul (7) și articolul 56a alineatul (8),

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

întrucât:

 1. Procedura de eliberare a unui card profesional european (CPE) și de aplicare a mecanismului de alertă prevăzută de Directiva 2005/36/CE trebuie sprijinită prin Sistemul de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) - JO L 316, 14.11.2012, p. 1). Prin urmare, este oportun să se prevadă norme privind procedura de eliberare a cardului profesional european și de aplicare a mecanismului de alertă în același act de punere în aplicare.
 2. Comisia a efectuat o evaluare, la care au participat părțile interesate relevante și statele membre, cu privire la oportunitatea introducerii CPE pentru medici, asistenți medicali, farmaciști, fizioterapeuți, ghizi montani, agenți imobiliari și ingineri. În urma acestei evaluări, Comisia a selectat cinci profesii (asistenți medicali, farmaciști, fizioterapeuți, ghizi montani și agenți imobiliari) pentru introducerea CPE. Profesiile selectate îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 4a alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE în ceea ce privește cifrele legate de mobilitatea lor actuală sau potențială, modul de reglementare al acestora în statele membre, precum și interesul exprimat de părțile interesate relevante. În ceea ce privește introducerea CPE pentru medici, ingineri, asistenți medicali specializați și farmaciști specializați, este necesar să se evalueze mai detaliat respectarea condițiilor prevăzute la articolul 4a alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE.
 3. Potrivit articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2012, instrumentul online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE ar trebui să fie distinct de IMI și nu ar trebui să permită accesul actorilor externi la IMI. Prin urmare, este necesar să se stabilească norme detaliate privind procedura de depunere a cererilor de obținere a CPE prin intermediul acestui instrument online, precum și norme privind primirea cererilor de obținere a CPE în IMI de către autoritățile competente.
 4. Pentru ca cerințele să fie transparente, este, de asemenea, important să se precizeze condițiile de solicitare a documentelor justificative și a informațiilor de la solicitanți în cadrul procedurii CPE, ținând seama de documentele care pot fi solicitate de autoritățile competente ale statului membru gazdă în conformitate cu articolul 7, articolul 50 alineatul (1) și anexa VII la Directiva 2005/36/CE. Prin urmare, este necesar să se stabilească lista documentelor și informațiilor, inclusiv documentele care ar trebui eliberate în mod direct de autoritățile competente ale statului membru de origine, procedurile de verificare a autenticității și valabilității documentelor de către autoritatea competentă a statului membru de origine și condițiile pentru a solicita copii certificate și traduceri autorizate. Pentru a facilita gestionarea unei cereri de obținere a CPE, este oportun să se definească rolurile respective ale tuturor actorilor implicați în procedura CPE: solicitanții, autoritățile competente ale statului membru de origine și ale statului membru gazdă, inclusiv autoritățile competente care au sarcina de alocare a cererilor de obținere a CPE.
 5. În conformitate cu articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, un stat membru de origine poate, de asemenea, să permită depunerea cererilor și în scris pentru obținerea CPE. Prin urmare, este necesar să se stabilească măsurile pe care autoritatea competentă a statului membru de origine ar trebui să le instituie în cazul cererilor scrise.
 6. Pentru a se asigura faptul că fluxul de activitate în IMI nu este întrerupt sau afectat și că prelucrarea cererii nu este amânată, este necesar să se clarifice procedurile privind plățile legate de prelucrarea unei cereri de obținere a CPE. Așadar, este oportun ca normele să prevadă că solicitantul efectuează plata separat către autoritățile competente ale statului membru de origine și/sau ale statului membru gazdă și numai atunci când autoritățile competente vizate impun solicitantului această obligație de plată.
 7. Pentru ca solicitantul să poată primi dovada rezultatului procedurii CPE, trebuie să se precizeze formatul documentului pe care solicitantul îl va putea genera prin intermediul instrumentului online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, precum și să se ofere garanții că documentul electronic a fost eliberat de autoritatea competentă relevantă și că acesta nu a fost modificat de către actori externi. Pentru a se evita confuzia între CPE și documentele care dau dreptul automat de a practica în statul membru gazdă în cazurile de stabilire, este oportun să se prevadă includerea unei declarații de declinare a responsabilității în acest sens în cadrul documentului CPE.
 8. Procedura CPE poate duce la adoptarea unor tipuri diferite de decizii de către autoritatea competentă a statului membru de origine sau a statului membru gazdă. Prin urmare, este necesar să se definească rezultatele posibile ale procedurii CPE, precum și să se precizeze, acolo unde este cazul, informațiile care trebuie incluse în documentul electronic în care se menționează rezultatul procedurii CPE.
 9. Pentru a facilita sarcina autorității competente a statului membru gazdă și pentru a asigura faptul că verificarea unui CPE eliberat de către părțile terțe interesate este simplă și ușor de realizat, este oportun să se stabilească un sistem online centralizat de verificare a autenticității și a valabilității unui CPE eliberat de către părțile terțe interesate care nu au acces la IMI. Acest sistem de verificare ar trebui să fie distinct de instrumentul online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE. Verificarea CPE nu ar trebui să ofere părților terțe interesate acces la IMI.
 10. Pentru a asigura protecția datelor în legătură cu aplicarea mecanismului de alertă, este necesar să se precizeze rolurile autorităților competente care gestionează alertele primite și transmise, precum și funcționalitățile IMI de retragere, modificare și închidere a alertelor și de asigurare a securității prelucrării datelor.
 11. Statele membre ar trebui să desemneze autoritățile care au sarcina de a coordona alertele primite astfel încât să faciliteze limitarea accesului la datele cu caracter personal numai la autoritățile care trebuie informate. Statele membre ar trebui să acorde acces la mecanismul de alertă numai acelor autorități care sunt direct interesate de alertă. Pentru a asigura că alertele sunt transmise doar în cazul în care este necesar, statele membre ar trebui să poată desemna autorități care au sarcina de a coordona alertele emise.
 12. Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament face obiectul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - JO L 281, 23.11.1995, p. 31), al Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) - JO L 201, 31.7.2002, p. 37) și al Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date - JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
 13. Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru recunoașterea calificărilor profesionale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I


Articolul 1

Prezentul regulament stabilește normele privind procedura de eliberare a cardului profesional european (CPE) în temeiul articolelor 4a – 4e din Directiva 2005/36/CE pentru profesiile enumerate în anexa I la prezentul regulament, precum și normele privind aplicarea mecanismului de alertă prevăzut la articolul 56a din directiva menționată anterior.


Articolul 2

(1) Fiecare stat membru desemnează autoritățile competente responsabile cu cererile de obținere a CPE pentru fiecare dintre profesiile enumerate în anexa I, pentru întregul lor teritoriu sau, dacă este cazul, pentru părți ale acestuia.

În scopul punerii în aplicare a articolului 7, fiecare stat membru încredințează uneia sau mai multor autorități competente sarcina de alocare a cererilor de obținere a CPE către autoritatea competentă relevantă de pe teritoriul său.

(2) Statele membre înregistrează în Sistemul de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012, până în data de 18 ianuarie 2016, cel puțin o autoritate competentă pentru fiecare dintre profesiile enumerate în anexa I la prezentul regulament și cel puțin o autoritate competentă căreia i-a fost încredințată sarcina de a aloca cererile de obținere a CPE pe teritoriul lor.

(3) Aceeași autoritate competentă poate fi desemnată ca autoritate competentă responsabilă de cererile de obținere a CPE și ca autoritate competentă căreia i-a fost încredințată sarcina de a aloca cererile de obținere a CPE.


Articolul 3

(1) Pentru a depune online cererea de obținere a CPE, solicitantul creează un cont personal securizat în cadrul instrumentului online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE. Acest instrument online oferă informații legate de scopul, domeniul de aplicare și natura prelucrării datelor, inclusiv informații privind drepturile solicitanților în calitate de persoane vizate. Prin instrumentul online se solicită consimțământul explicit al solicitanților cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în IMI.

(2) Instrumentul online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE prevede posibilitatea ca solicitantul să completeze toate informațiile necesare legate de cererea de obținere a CPE, menționate la articolul 4 din prezentul regulament, să încarce copiile documentelor necesare pentru eliberarea CPE în temeiul articolului 10 alineatul (1) din prezentul regulament și să primească informații privind evoluția prelucrării cererii sale online de obținere a CPE, inclusiv privind plățile care urmează să fie efectuate.

(3) Instrumentul online prevede, de asemenea, posibilitatea ca solicitantul să depună informații sau documente suplimentare și să solicite rectificarea, eliminarea sau blocarea datelor sale cu caracter personal incluse în dosarul IMI online.


Articolul 4

În cererea de obținere a CPE, solicitantul prezintă următoarele informații:

( a ) identitatea solicitantului;

( b ) profesia în cauză;

( c ) statul membru în care solicitantul dorește să se stabilească sau statul membru în care solicitantul intenționează să presteze servicii temporar și ocazional;

( d ) statul membru în care solicitantul este stabilit în mod legal în scopul desfășurării activităților vizate în momentul depunerii cererii;

( e ) scopul activității profesionale avute în vedere:

 • (i) stabilire;
 • (ii) prestarea temporară și ocazională de servicii;

( f ) alegerea unuia dintre următoarele regimuri:

 • (i) în cazul stabilirii, alegerea unuia dintre următoarele regimuri: — recunoașterea automată în temeiul titlului III capitolul III din Directiva 2005/36/CE; — sistemul general de recunoaștere în temeiul titlului III capitolul I din Directiva 2005/36/CE;
 • (ii) în cazul prestării temporare și ocazionale de servicii, alegerea unuia dintre următoarele regimuri: — libera prestare a serviciilor cu verificarea prealabilă a calificărilor în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE; — libera prestare a serviciilor fără verificarea prealabilă a calificărilor menționate la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE;

( g ) alte informații specifice regimului menționat la litera (f) de la prezentul paragraf, ca de exemplu declarația prevăzută la articolul 7 alineatul (2) litera (f) din Directiva 2005/36/CE.

În sensul literei (d) de la primul paragraf, în cazul în care, la data introducerii cererii, solicitantul nu este stabilit în mod legal, acesta indică statul membru în care a obținut calificarea profesională cerută. Atunci când solicitantul a obținut calificările sale profesionale în mai multe state membre, acesta alege dintre statele membre care au eliberat o calificare statul membru căruia îi va fi înaintată cererea sa de obținere a CPE.

În sensul primului paragraf litera (f), în cazul în care solicitantul nu a indicat regimul corect, în termen de o săptămână de la primirea cererii de obținere a CPE, autoritatea competentă a statului membru de origine îl informează pe solicitant să depună din nou cererea în temeiul regimului aplicabil. Dacă este cazul, autoritatea competentă a statului membru de origine consultă mai întâi autoritatea competentă a statului membru gazdă.


Articolul 5

Datele privind identitatea solicitantului și documentele menționate la articolul 10 alineatul (1) sunt păstrate în dosarul IMI al solicitantului. Datele respective pot fi reutilizate pentru cererile ulterioare, cu condiția ca solicitantul să fie de acord cu reutilizarea datelor și ca datele să fie încă valabile.


Articolul 6

(1) Instrumentul online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE transferă în sistemul IMI, în condiții de siguranță, cererea pentru obținerea CPE, în vederea tratării acesteia de autoritatea competentă relevantă a statului membru de origine prevăzută la alineatul (2) sau (3) al acestui articol.

(2) Atunci când, în momentul depunerii cererii, solicitantul este stabilit în mod legal întrun stat membru, IMI transferă cererea de obținere a CPE către autoritatea competentă din statul membru în care solicitantul este stabilit în mod legal.

Autoritatea competentă a statului membru de origine verifică dacă solicitantul este stabilit în mod legal în statul membru respectiv și certifică, în dosarul IMI, situația privind stabilirea în mod legal. De asemenea, această autoritate încarcă orice dovadă relevantă a stabilirii în mod legal sau adaugă o referință la registrul național relevant.

În cazul în care autoritatea competentă a statului membru de origine nu este în măsură să confirme stabilirea în mod legal a solicitantului pe teritoriul său prin orice alte mijloace, aceasta invită solicitantul să facă dovada stabilirii sale legale în termen de o săptămână de la primirea cererii de obținere a CPE, conform articolului 4b alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE. Autoritatea competentă a statului membru de origine consideră aceste documente ca documente lipsă în temeiul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4c alineatul (1) sau al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE.

(3) În cazurile menționate la articolul 4 al doilea paragraf din prezentul regulament, IMI transferă cererea pentru obținerea CPE autorității competente a statului membru care a emis calificarea profesională cerută.

(4) Pe parcursul procedurii CPE, autoritățile competente din alte state membre care au emis dovada calificărilor profesionale cooperează și răspund oricărei solicitări de informații pe care le-o adresează autoritatea competentă a statului membru de origine sau autoritatea competentă a statului membru gazdă, în legătură cu cererea de obținere a CPE.


Articolul 7

(1) În cazurile în care un stat membru numește mai multe autorități competente responsabile de cererile de obținere a CPE pentru o anumită profesie pe teritoriul său sau în anumite părți ale teritoriului său, o autoritate competentă căreia i-a fost încredințată sarcina de a aloca cererile de obținere a CPE se asigură că cererea este transmisă fără întârziere nejustificată autorității competente relevante de pe teritoriul statului membru.

(2) În cazul în care solicitantul a depus cererea în alt stat membru decât statul său membru de origine, conform articolului 6 alineatul (2) sau articolului 6 alineatul (3), autoritatea competentă căreia i-a fost încredințată sarcina de a aloca cererile de obținere a CPE din statul membru care a primit cererea poate refuza să prelucreze cererea în termen de o săptămână de la primirea cererii de obținere a CPE și îl informează pe solicitant în consecință.


Articolul 8

(1) Dacă un stat membru permite ca cererile de obținere a CPE să fie depuse în scris și dacă la data primirii unei cereri în scris stabilește că, în temeiul articolului 6 alineatul (2) sau (3), nu are competența să trateze cererea, statul membru poate refuza să examineze cererea și îl informează în consecință pe solicitant, în termen de o săptămână de la primirea cererii.

(2) În cazul cererilor de obținere a CPE depuse în scris, autoritatea competentă a statului membru de origine completează în instrumentul online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE cererea de obținere a CPE, în numele solicitantului, pe baza cererii scrise de obținere a CPE depuse de solicitant.

(3) Autoritatea competentă a statului membru de origine transmite solicitantului informări cu privire la stadiul prelucrării cererii scrise de obținere a CPE, inclusiv orice readucere la cunoștința solicitantului a anumitor elemente în conformitate cu articolul 4e alineatul (5) din Directiva 2005/36/CE, sau orice alte informații relevante în afara IMI în conformitate cu procedurile administrative naționale. După închiderea procedurii CPE, autoritatea competentă din statul membru de origine trimite, fără întârziere, solicitantului dovada privind rezultatul procedurii CPE, menționat la articolul 21 din prezentul regulament.


Articolul 9

(1) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru de origine percepe taxe pentru prelucrarea cererilor de obținere a CPE, această autoritate informează solicitantul prin intermediul instrumentului online, menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, în termen de o săptămână de la primirea cererii de obținere a CPE, cu privire la suma de plată, mijloacele de plată, eventualele mențiuni și dovada plății necesară și stabilește un termen rezonabil pentru efectuarea plății.

(2) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă percepe taxe pentru prelucrarea cererilor de obținere a CPE, această autoritate furnizează, prin intermediul instrumentului online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, informațiile de la alineatul (1) al prezentului articol, de îndată ce cererea de obținere a CPE i-a fost transmisă de către autoritatea competentă a statului membru de origine, și stabilește un termen rezonabil pentru efectuarea plății.


Articolul 10

(1) În vederea eliberării CPE pentru stabilire, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita numai următoarele documente:

 • ( a ) în cazul recunoașterii automate prevăzute la titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punctul 1 la prezentul regulament;
 • ( b ) în cazul sistemului general de recunoaștere prevăzut la titlul III capitolul I din Directiva 2005/36/CE, documentele enumerate în anexa II partea A punctul 2 la prezentul regulament.

În vederea eliberării CPE pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, autoritățile competente ale statelor membre pot solicita numai documentele enumerate în anexa II partea B.

Documentele menționate în anexa II partea A punctul 1 litera (d) și punctul 2 litera (g) și în anexa II partea B literele (a), © și (d) trebuie prezentate de solicitant numai la cererea autorității competente a statului membru gazdă.

(2) Statele membre indică documentele necesare pentru eliberarea CPE și comunică aceste informații, prin intermediul IMI, celorlalte state membre.

(3) Documentele solicitate în conformitate cu alineatele (1) și (2) de la prezentul articol sunt considerate documente lipsă în temeiul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4c alineatul (1) sau al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE.


Articolul 11

(1) În cazul în care autorității competente a statului membru de origine i-a fost încredințată, conform dreptului intern, responsabilitatea de a emite oricare dintre documentele necesare pentru eliberarea CPE în temeiul articolului 10, aceasta încarcă direct documentele respective în sistemul IMI.

(2) Prin derogare de la articolul 10 alineatul (3) din prezentul regulament, autoritatea competentă a statului membru de origine nu consideră că documentele prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol sunt documente lipsă, în sensul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4c alineatul (1) sau al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, atunci când aceste documente nu au fost încărcate în IMI conform alineatului (1).

(3) Instrumentul online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE oferă solicitantului posibilitatea de a încărca copii ale oricăror documente justificative necesare emise de autoritățile competente ale statului membru de origine.


Articolul 12

(1) Prin derogare de la articolul 10 alineatul (3) din prezentul regulament, în cazul în care alături de cererea de obținere a CPE, solicitantul nu furnizează oricare dintre documentele menționate în anexa II partea A punctul 2 literele © și (d) sau în anexa II partea B punctul (d) din prezentul regulament, autoritatea competentă a statului membru de origine nu considerară că acestea sunt documente lipsă, în sensul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE.

(2) Autoritatea competentă a statului membru gazdă poate cere în mod direct solicitantului sau statului membru de origine, în temeiul articolului 4d alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE, să depună documentele prevăzute la alineatul (1) de la prezentul articol.

(3) În cazul în care, în urma cererii statului membru gazdă, solicitantul nu furnizează documentele prevăzute la alineatul (2), autoritatea competentă a statului membru gazdă ia decizia cu privire la eliberarea CPE pe baza informațiilor disponibile.


Articolul 13

(1) Instrumentul online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE oferă solicitantului posibilitatea de a prezenta orice document care atestă cunoștințele lingvistice, care poate fi solicitat de statul membru gazdă în temeiul articolului 53 din respectiva directivă, după eliberarea CPE.

(2) Documentul de atestare a cunoștințelor lingvistice nu face parte din documentele necesare pentru eliberarea CPE.

(3) Autoritatea competentă a statului membru gazdă nu poate refuza eliberarea unui CPE pe motiv că lipsește documentul care atestă cunoștințele lingvistice menționate la articolul 53 din Directiva 2005/36/CE.


Articolul 14

(1) În cazurile în care autoritatea competentă a statului membru de origine emite orice document necesar pentru eliberarea CPE, conform articolului 10, aceasta certifică în dosarul IMI că documentul este valabil și autentic.

(2) În caz de îndoieli justificate în mod temeinic, atunci când documentul solicitat a fost eliberat de un alt organism național din statul membru de origine, autoritatea competentă a statului membru de origine cere organismului național relevant să confirme valabilitatea și autenticitatea documentului. După primirea confirmării, aceasta certifică în IMI că documentul este valabil și autentic.

(3) În cazul unui document eliberat în alt stat membru, autoritatea competentă a statului membru de origine contactează, prin intermediul IMI, autoritatea competentă a celuilalt stat membru care este responsabilă de cererile de obținere a CPE (sau un alt organism național relevant al celuilalt stat membru înregistrat în IMI) pentru a verifica valabilitatea și autenticitatea documentului. După finalizarea verificării, aceasta certifică în IMI că autoritatea competentă a celuilalt stat membru a confirmat că documentul este valabil și autentic.

În cazurile menționate la primul paragraf, autoritățile competente ale celuilalt stat membru responsabile de cererile de obținere a CPE (sau alte organisme naționale relevante ale celuilalt stat membru înregistrate în IMI) cooperează și răspund fără întârziere la cererile de informații formulate de autoritatea competentă a statului membru de origine.

(4) Înainte să certifice autenticitatea și valabilitatea documentului eliberat și încărcat în IMI, în temeiul articolului 11 alineatul (1) din prezentul regulament, autoritatea competentă a statului membru de origine descrie conținutul fiecărui document în câmpurile predefinite ale IMI. Dacă este necesar, autoritatea competentă a statului membru de origine se asigură că informațiile care descriu documentele depuse de solicitant prin intermediul instrumentului online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE sunt exacte.


Articolul 15

(1) Autoritatea competentă a statului membru de origine informează solicitantul în termenele prevăzute la articolul 4c alineatul (1) și la articolul 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE cu privire la necesitatea de a depune o copie certificată numai în cazul în care organismul național relevant din statul membru de origine sau autoritatea competentă ori un organism național relevant din alt stat membru nu a confirmat valabilitatea și autenticitatea unui document solicitat în cadrul procedurilor de verificare prevăzute la articolul 14 din prezentul regulament și în cazul în care copiile certificate sunt solicitate de statul membru gazdă, în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol.

În cazurile prevăzute la articolul 6 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament și în cazul unor îndoieli justificate, autoritatea competentă a statului membru de origine poate cere solicitantului, în termenele prevăzute la articolul 4c alineatul (1) și la articolul 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, să prezinte o copie certificată a dovezii privind stabilirea sa în mod legal.

(2) Statele membre indică în sistemul IMI documentele pentru care solicitantul trebuie să prezinte copii certificate în temeiul alineatului (1) și comunică, prin intermediul IMI, aceste informații celorlalte state membre.

(3) Alineatele (1) și (2) de la prezentul articol nu aduc atingere dreptului autorității competente a statului membru gazdă de a solicita autorității competente a statului membru de origine informații suplimentare sau o copie certificată, în caz de îndoieli justificate în mod temeinic, conform articolului 4d alineatele (2) și (3) din Directiva 2005/36/CE.

(4) În cazul unor îndoieli justificate în mod temeinic, autoritatea competentă a statului membru gazdă poate cere solicitantului să prezinte o copie certificată și poate stabili un termen rezonabil pentru răspuns.


Articolul 16

(1) Statele membre precizează în IMI tipurile de copii certificate care sunt acceptate pe teritoriul lor în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat membru și comunică aceste informații celorlalte state membre prin intermediul IMI.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre acceptă copiile certificate eliberate într-un alt stat membru în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale acelui stat membru.

(3) În cazurile în care există îndoieli justificate în mod temeinic privind valabilitatea și autenticitatea unei copii certificate într-un alt stat membru, autoritățile competente adresează autorităților competente relevante din celălalt stat membru o cerere de informații suplimentare, prin intermediul IMI. Autoritățile competente din celălalt stat membru cooperează și răspund fără întârzieri nejustificate.

(4) Atunci când primește o copie certificată de la solicitant, autoritatea competentă încarcă o versiune electronică a unui document certificat și certifică în dosarul IMI autenticitatea copiei.

(5) În locul copiei certificate, solicitantul poate prezenta autorității competente a statului membru de origine originalul unui document, autoritatea atestând apoi în dosarul IMI autenticitatea copiei electronice a unui document original.

(6) În cazul în care solicitantul nu este în măsură să prezinte o copie certificată a unui document solicitat în termenul prevăzut la articolul 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, acest lucru nu suspendă termenele pentru transferul cererii către autoritatea competentă a statului membru gazdă. Până când se primește o copie certificată și până când aceasta este încărcată în IMI de către autoritatea competentă a statului membru de origine, documentul va figura ca fiind în curs de confirmare a autenticității și a valabilității.

(7) În cazul în care solicitantul nu este în măsură să prezinte o copie certificată a unui document solicitat în termenul prevăzut la articolul 4c alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, autoritatea competentă a statului membru de origine poate refuza eliberarea CPE pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, altele decât cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE.

(8) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă nu primește o copie certificată a unui document solicitat fie autorității competente a statului membru de origine, fie solicitantului, aceasta poate lua o decizie pe baza informațiilor disponibile în termenele prevăzute la articolul 4d alineatele (2) și (3) și alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2005/36/CE.


Articolul 17

(1) Autoritățile competente ale statului membru de origine pot solicita traducerea, simplă sau autorizată, a următoarelor documente justificative aferente cererii de obținere a CPE, numai la cererea expresă a autorității competente a statului membru gazdă, în temeiul articolului 18 alineatul (1):

 • ( a ) dovada cetățeniei solicitantului;
 • ( b ) dovada titlurilor de calificare menționate în anexa II partea A punctul 1 litera (b), eliberate în statul membru de origine;
 • ( c ) certificatele menționate în anexa II partea A punctul 1 litera © și punctul 2 litera (f), eliberate de autoritățile competente responsabile de cererile de obținere a CPE sau de alte organisme naționale relevante ale statului membru de origine;
 • ( d ) adeverința care atestă stabilirea în mod legal, menționată în anexa II partea B litera (b) și la articolul 6 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament, precum și documentele care pot fi solicitate în temeiul anexei VII punctul 1 litera (d) și al articolului 7 alineatul (2) literele (b) și (e) din Directiva 2005/36/CE, eliberată de autoritățile competente responsabile de cererile de obținere a CPE sau de alte organisme naționale relevante ale statului membru de origine.

(2) Fiecare stat membru menționează în sistemul IMI documentele pentru care autoritățile sale competente, care acționează în calitate de autorități competente ale statului membru gazdă, cer solicitantului traduceri simple sau autorizate, în temeiul alineatelor (3) și (4), precum și limbile acceptate, și comunică aceste informații, prin intermediul IMI, celorlalte state membre.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru de origine cere solicitantului, în prima săptămână de la primirea unei cereri de obținere a CPE, în temeiul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4c alineatul (1) sau al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, traducerile documentelor solicitate indicate în anexa II, în limbile acceptate de către autoritatea competentă a statului membru gazdă, în cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă solicită traducerea documentelor respective în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol.

(4) În cazul în care solicitantul a prezentat documentele menționate în anexa II partea A punctul 2 literele © și (d) sau în anexa II partea B litera (d) odată cu cererea de obținere a CPE, autoritatea competentă a statului membru de origine solicită traducerile acestor documente în limbile acceptate de autoritatea competentă a statului membru gazdă.

(5) În cazul în care solicitantul nu furnizează traducerea solicitată a documentelor menționate la alineatul (4) de la prezentul articol, autoritatea competentă a statului membru de origine nu consideră aceste traduceri ca documente lipsă în sensul articolului 4b alineatul (3) și al articolului 4d alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE.


Articolul 18

(1) În cazul unor îndoieli justificate în mod temeinic, autoritatea competentă a statului membru gazdă poate solicita informații suplimentare, inclusiv traduceri simple sau autorizate, de la autoritatea competentă a statului membru de origine, în temeiul articolului 4d alineatele (2) și (3) din Directiva 2005/36/CE.

(2) În cazurile menționate la alineatul (1), autoritatea competentă a statului membru gazdă poate, de asemenea, să ceară solicitantului să prezinte traduceri simple sau autorizate și poate stabili un termen rezonabil pentru primirea răspunsului.

(3) În cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă nu primește o traducere pe care a solicitat-o fie autorității competente a statului membru de origine, fie solicitantului, aceasta poate lua decizia pe baza informațiilor disponibile în termenele prevăzute la articolul 4d alineatele (2) și (3) și alineatul (5) al doilea paragraf din Directiva 2005/36/CE.


Articolul 19

(1) Fiecare stat membru precizează în sistemul IMI traducerile autorizate care sunt acceptate pe teritoriul său în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat membru și comunică aceste informații celorlalte state membre prin intermediul IMI.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre acceptă traducerile autorizate emise într-un alt stat membru în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat membru.

(3) În cazurile în care există îndoieli justificate în mod temeinic privind valabilitatea și autenticitatea unei traduceri autorizate într-un alt stat membru, autoritatea competentă a statului membru transmite autorităților relevante din celălalt stat membru o cerere de informații suplimentare, prin intermediul IMI. În astfel de cazuri, autoritățile relevante ale celorlalte state membre cooperează și răspund fără întârziere.

(4) Atunci când primește o traducere autorizată de la solicitant și sub rezerva alineatului (3), autoritatea competentă a statului membru încarcă o versiune electronică a unei traduceri autorizate și certifică în dosarul IMI faptul că traducerea este autorizată.

(5) În cazurile în care există îndoieli justificate în mod temeinic cu privire la oricare dintre documentele menționate la articolul 17 alineatul (1), înainte de a solicita traduceri autorizate, autoritatea competentă a statului membru gazdă adresează autorității competente din statul membru de origine sau autorităților competente ale altor state membre care au eliberat documentul relevant, o solicitare de informații suplimentare, prin intermediul IMI.


Articolul 20

(1) În cazul stabilirii și al prestării temporare și ocazionale de servicii în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, autoritatea competentă a statului membru gazdă ia o decizie de eliberare a CPE, o decizie de respingere a eliberării CPE, o decizie de aplicare a unor măsuri compensatorii în temeiul articolului 14 sau al articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE sau o decizie de prelungire a valabilității unui CPE pentru prestarea temporară și ocazională de servicii în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE.

(2) Pentru prestarea temporară și ocazională de servicii, altele decât cele prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, autoritatea competentă a statului membru de origine adoptă o decizie de eliberare a CPE, o decizie de respingere a eliberării CPE sau o decizie de prelungire a valabilității CPE pe care l-a emis.

(3) Atunci când autoritatea competentă a statului membru gazdă ia o decizie de aplicare a unor măsuri compensatorii în privința solicitantului în temeiul articolului 14 sau al articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, o astfel de decizie conține, de asemenea, informații privind conținutul măsurilor compensatorii impuse, justificarea măsurilor compensatorii și eventualele obligații ale solicitantului de informare a autorității competente cu privire la finalizarea măsurilor compensatorii. Analizarea cererii de obținere a CPE se suspendă până când solicitantul finalizează măsurile compensatorii.

Atunci când finalizează cu succes măsurile compensatorii, solicitantul informează, prin intermediul instrumentului online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, autoritatea competentă a statului membru gazdă cu privire la aceasta, dacă autoritatea formulează o solicitare în acest sens.

În cazul în care o autoritate competentă a statului membru gazdă decide să aplice măsuri compensatorii în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, autoritatea competentă a statului membru gazdă certifică în IMI dacă i-a acordat solicitantului ocazia să susțină testul de aptitudini în termen de o lună de la luarea deciziei privind aplicarea măsurilor compensatorii.

Autoritatea competentă a statului membru gazdă confirmă în IMI finalizarea cu succes a măsurilor compensatorii și eliberează CPE.

(4) Atunci când autoritatea competentă a statului membru gazdă ia o decizie de respingere a eliberării CPE, această decizie prezintă, de asemenea, justificarea care stă la baza deciziei. Statele membre se asigură că persoana vizată dispune de căi de atac adecvate în ceea ce privește decizia de respingere a eliberării CPE și prezintă solicitatului informații privind dreptul de recurs în temeiul dreptului intern.

(5) Sistemul IMI oferă posibilitatea ca autoritățile competente ale statelor membre să adopte o decizie de revocare, în cazuri justificate în mod corespunzător, a unui CPE pe care l-au eliberat. O astfel de decizie precizează, de asemenea, motivele revocării. Statele membre se asigură că persoana vizată dispune de căi de atac adecvate în ceea ce privește decizia de revocare a unui CPE eliberat și prezintă solicitantului informații privind dreptul de recurs în temeiul dreptului intern.


Articolul 21

(1) Instrumentul online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE oferă solicitantului posibilitatea de a genera un document electronic în care să se precizeze rezultatul procedurii CPE și de a descărca orice dovadă privind rezultatul procedurii CPE.

(2) În cazul eliberării CPE [inclusiv cazurile prevăzute la articolul 4d alineatul (5) primul paragraf din Directiva 2005/36/CE], documentul electronic conține informațiile prezentate la articolul 4e alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE și, în cazul CPE pentru stabilire, documentul respectiv conține o declarație de declinare a responsabilității din care rezultă că CPE nu constituie o autorizație de exercitare a profesiei în statul membru gazdă.

(3) Documentul electronic include elemente de securitate menite să asigure următoarele aspecte:

 • ( a ) autenticitatea documentului, garantând faptul că acesta a fost generat de o autoritate competentă care este înregistrată și care funcționează în sistemul IMI, precum și că datele sunt reflectate în mod veritabil în conținutul documentului;
 • ( b ) integritatea documentului, certificându-se faptul că dosarul care conține documentul nu a fost modificat sau schimbat de către un actor extern de la crearea sa în sistemul IMI la o anumită dată și oră.

Articolul 22

(1) Comisia Europeană pune la dispoziție un sistem de verificare online care permite părților terțe interesate care nu au acces la IMI să verifice online valabilitatea și autenticitatea CPE.

(2) În cazul unor actualizări ale dosarului IMI cu privire la dreptul titularului CPE de a desfășura activități profesionale în temeiul articolului 4e alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, va fi afișat un mesaj, prin care părțile terțe interesate sunt sfătuite să contacteze autoritatea competentă a statului membru gazdă cu scopul de a obține mai multe informații. Mesajul este formulat într-un mod neutru, ținând seama de necesitatea de a garanta prezumția de nevinovăție a titularului CPE. În cazul CPE pentru stabilire, se va afișa, de asemenea, un mesaj care conține o declarație de declinare a responsabilității, conform căreia CPE nu constituie o autorizație de a exercita profesia în statul membru gazdă.


CAPITOLUL II


Articolul 23

(1) Statele membre desemnează autoritățile competente care gestionează alertele primite sau transmise, în temeiul articolului 56a alineatul (1) sau (3) din Directiva 2005/36/CE.

(2) Pentru a se asigura că alertele primite sunt gestionate numai de autoritățile competente relevante, fiecare stat membru alocă sarcina de coordonare a alertelor primite uneia sau mai multor autorități competente. Aceste autorități competente se asigură că alertele sunt alocate, fără întârzieri nejustificate, autorităților competente adecvate.

(3) Statele membre pot aloca sarcina de a coordona alertele transmise uneia sau mai multor autorități competente.


Articolul 24

(1) Alertele conțin informațiile prevăzute la articolul 56a alineatul (2) sau (3) din Directiva 2005/36/CE.

(2) Numai autoritățile competente care au fost desemnate să gestioneze o alertă în temeiul articolului 56a alineatul (1) sau (3) din Directiva 2005/36/CE au acces la informațiile menționate la alineatul (1) de la prezentul articol.

(3) Autoritățile competente cărora li s-a alocat sarcina de a coordona alertele primite au acces numai la datele menționate la articolul 56a alineatul (2) literele (b) și (d) din Directiva 2005/36/CE, cu excepția cazului în care alerta le-a fost ulterior alocată și în calitate de autoritate care gestionează alertele primite.

(4) În cazul în care o autoritate competentă care gestionează alertele primite are nevoie de alte informații decât cele prevăzute la articolul 56a alineatul (2) sau (3) din Directiva 2005/36/CE, aceasta utilizează funcționalitatea de solicitare de informații din IMI, astfel cum se prevede la articolul 56 alineatul (2a) din Directiva 2005/36/CE.


Articolul 25

(1) În temeiul articolului 4e alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, în cazul în care titularul unui CPE face obiectul unei alerte, autoritățile competente care au tratat cererea de obținere a CPE în temeiul articolului 2 alineatul (1) din prezentul regulament se asigură că dosarul IMI corespunzător este actualizat cu informațiile cuprinse în alertă, inclusiv eventualele consecințe asupra continuării activităților profesionale.

(2) Pentru a se asigura că dosarele IMI sunt actualizate în timp util, statele membre acordă acces la alertele primite autorităților competente responsabile cu gestionarea cererilor de obținere a CPE în temeiul articolului 2 alineatul (1).

(3) Titularul unui CPE este informat cu privire la actualizările menționate la alineatul (1) din prezentul articol prin intermediul instrumentului online menționat la articolul 4b alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE sau prin alte mijloace, în cazul unei cereri scrise în temeiul articolului 8.


Articolul 26

IMI oferă autorităților competente care gestionează alertele primite sau transmise posibilitatea să consulte orice alertă pe care au transmis-o sau pe care au primit-o prin intermediul IMI și pentru care nu s-a lansat procedura de închidere menționată la articolul 28.


Articolul 27

IMI oferă următoarele funcționalități care trebuie efectuate de către autoritățile competente desemnate în vederea gestionării alertelor primite și trimise:

 • ( a ) trimiterea de alerte în conformitate cu articolul 56a alineatele (1), (2) și (3) din Directiva 2005/36/CE;
 • ( b ) retragerea alertelor care au fost trimise pe baza unei decizii care ulterior a fost revocată sau anulată;
 • ( c ) corectarea informațiilor cuprinse în alerte și modificarea alertelor;
 • ( d ) închiderea și ștergerea alertelor, astfel cum se prevede la articolul 56a alineatele (5) și (7) din Directiva 2005/36/CE.

Articolul 28

(1) Datele privind alertele pot fi prelucrate în IMI atât timp cât acestea sunt valabile, inclusiv finalizarea procedurii de închidere menționată la articolul 56a alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE.

(2) Atunci când alerta nu mai este valabilă ca urmare a expirării sancțiunii, în cazurile care nu intră sub incidența alineatului (5) de la prezentul articol, autoritatea competentă care a transmis alerta, conform articolului 56a alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE, modifică conținutul acesteia sau închide alerta în termen de trei zile de la adoptarea deciziei relevante sau de la primirea informațiilor relevante dacă adoptarea unei astfel de decizii nu este prevăzută de legislația națională. Autoritățile competente care au gestionat alerta primită și profesionistul în cauză sunt informați de îndată cu privire la orice modificări referitoare la alertă.

(3) IMI trimite constant înștiințări autorităților competente care au gestionat alerta trimisă pentru a verifica dacă informațiile cuprinse în alertă sunt în continuare valabile.

(4) În cazul în care o decizie este revocată, alerta este imediat închisă de autoritatea competentă care a trimis-o inițial, iar datele cu caracter personal sunt șterse din IMI în termen de trei zile, astfel cum se prevede la articolul 56a alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE.

(5) În cazul unei sancțiuni care a expirat la data menționată la articolul 56a alineatul (5) din Directiva 2005/36/CE, alerta va fi închisă automat de sistemul IMI, iar datele cu caracter personal sunt șterse din sistem în termen de trei zile, astfel cum se prevede la articolul 56a alineatul (7) din Directiva 2005/36/CE.


CAPITOLUL III


Articolul 29

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 18 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2015.


Pentru Comisie Președintele Jean-Claude JUNCKER


ANEXA I

 1. Asistenți medicali generaliști;
 2. farmaciști (formare de bază);
 3. fizioterapeuți;
 4. ghizi montani;
 5. agenți imobiliari.

ANEXA II


1. Recunoaștere automată (titlul III capitolul III din Directiva 2005/36/CE)

Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acestui regim:

( a ) dovada cetățeniei solicitantului (carte de identitate sau pașaport sau alte dovezi acceptate în temeiul dreptului intern al statului membru de origine); și, în cazul în care dovada cetățeniei nu atestă locul nașterii, un document care să ateste locul nașterii solicitantului; și, în cazul resortisanților din țări din afara SEE, un document care să ateste că un resortisant al unei țări terțe poate să beneficieze de drepturile prevăzute de Directiva 2005/36/CE în temeiul legislației UE relevante, de exemplu, Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE - JO L 158, 30.4.2004, p. 77), Directiva 2003/109/CE a Consiliului (Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung - JO L 16, 23.1.2004, p. 44), Directiva 2004/83/CE a Consiliului (Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională, și referitoare la conținutul protecției acordate - JO L 304, 30.9.2004, p. 12) sau Directiva 2009/50/CE a Consiliului (Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate - JO L 155, 18.6.2009, p. 17);

( b ) dovada titlurilor de calificare și, dacă este cazul, un certificat care însoțește dovada titlurilor de calificare;

( c ) unul din următoarele certificate în funcție de profesia și situația solicitantului:

 • (i) un certificat de conformitate menționat în anexa VII punctul 2 din Directiva 2005/36/CE, în cazul în care dovada titlurilor de calificare îndeplinește condițiile de formare necesare;
 • (ii) un certificat privind schimbarea denumirii menționată la articolul 23 alineatul (6) din Directiva 2005/36/CE, în cazul în care titlul calificării nu corespunde titlurilor enumerate la punctul 5.2.2 sau 5.6.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE, dar calificarea îndeplinește condițiile de formare necesare;
 • (iii) un certificat privind drepturile dobândite menționate la articolul 23, 33 sau 33a din Directiva 2005/36/CE, care să ateste că titularul calificărilor a exercitat efectiv și legal activitățile profesionale în cauză pentru cel puțin perioada minimă necesară și care să ateste cerințele specifice de la articolele menționate anterior, atunci când formarea a început înainte de datele de referință prevăzute la punctul 5.2.2 sau 5.6.2 din anexa V la Directiva 2005/36/CE și când dovada titlurilor de calificare nu îndeplinește toate condițiile de formare necesare;

( d ) documentele necesare în conformitate cu anexa VII punctul 1 literele (d) – (g) din Directiva 2005/36/CE.


2. Sistemul general de recunoaștere (titlul III capitolul I din Directiva 2005/36/CE)

Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea CPE conform acestui regim:

( a ) dovada cetățeniei și celelalte documente menționate la punctul 1 litera (a);

( b ) atestat de competență profesională sau dovada titlului de calificare, după caz, și, atunci când este necesar, o dovadă în temeiul articolului 12 din Directiva 2005/36/CE;

( c ) documente care prezintă informații suplimentare cu privire la formare referitoare la durata totală a studiilor, disciplinele studiate și ponderea acestora și, dacă este cazul, echilibrul între partea teoretică și cea practică;

( d ) următoarele documente privind calificările care ar putea compensa diferențele substanțiale dintre calificări și care ar atenua riscul unor măsuri compensatorii:

 • (i) documente care conțin informații privind dezvoltarea profesională continuă, seminare, alte forme de formare și de învățare pe tot parcursul vieții, în temeiul articolului 14 alineatul (5);
 • (ii) o copie a oricărei dovezi a experienței profesionale, care identifică în mod clar activitatea profesională exercitată de către solicitant;

( e ) dacă este cazul, dovada experienței profesionale menționate la articolul 13 alineatul (2) primul paragraf din Directiva 2005/36/CE, cu condiția ca documentele să identifice în mod clar activitățile profesionale în cauză;

( f ) în cazul migranților care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE, un certificat privind experiența profesională care atestă experiența profesională de trei ani, emis de autoritatea competentă în statul membru care a recunoscut calificarea țării terțe în temeiul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE, sau, în cazul în care autoritatea competentă în cauză nu este în măsură să certifice experiența profesională a solicitantului, altă dovadă a experienței profesionale, care identifică în mod clar activitățile profesionale respective;

( g ) documentele necesare în conformitate cu anexa VII punctul 1 literele (d) – (g) din Directiva 2005/36/CE.


Următoarele documente sunt necesare pentru prima prestare de servicii sau în cazul unei schimbări semnificative privind situația solicitantului în temeiul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE:

( a ) dovada naționalității și celelalte documente menționate în partea A punctul 1 litera (a);

( b ) în cazurile menționate la articolul 6 alineatul (2) al treilea paragraf din prezentul regulament, atestarea stabilirii în mod legal în statul membru de origine menționată la articolul 7 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2005/36/CE;

( c ) documentele necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) litera (b) privind dreptul de practică al profesionistului și alte documente necesare în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) literele © – (e) din Directiva 2005/36/CE;

( d ) în cazul în care statul membru gazdă verifică în prealabil calificările în temeiul articolului 7 alineatul (4) din Directiva 2005/36/CE, documentele care oferă informații suplimentare cu privire la formare, menționate în partea A punctul 2 literele © și (d) din prezenta anexă.

 • legislatie/eur-lex/regulamentul_cpe.txt
 • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
 • (editare externă)