PROTOCOL DE COLABORARE INTERINSTITUŢIONAL (între toate instituţiile)

Având în vedere următoarele:

  • Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene1 din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (Official Journal L 255 , 30/09/2005 P. 0022 - 0142), denumită în continuare „Directiva Calificărilor Profesionale”, instituie în sarcina autorităţilor competente naţionale din statele membre gazdă şi din statele membre de origine obligaţia de cooperare administrativă şi de asistenţă reciprocă în scopul facilitării punerii în aplicare a acesteia;
  • Directiva calificărilor profesionale a fost transpusă prin Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare „Legea nr. 200/2004“);
  • Legea nr. 200/2004 prevede ca autorităţile române competente având atribuţii de reglementare în domeniul calificărilor profesionale, la nivel central şi local, să fie identificate şi înregistrate şi să-şi îndeplinească obligaţiile ce le revin în cadrul Sistemului informatic pentru piaţă internă – IMI;
  • Fiecare autoritate competentă, definită conform Legii nr. 200/2004, trebuie să îşi îndeplinească, în mod corespunzător, obligaţia de cooperare administrativă, care nu se poate realiza fără o cunoaştere aprofundată a prevederilor Directivei Calificărilor Profesionale, a legislaţiei naţionale de transpunere şi implementare, precum şi a platformei IMI;
  • Implementarea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă a impus adoptarea unor norme de aplicare a prevederilor generale din Legea 200/2004 care transpun obligaţiile de cooperare administrativă prevăzute de Directiva Calificărilor Profesionale, fapt pentru care a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 931/2010 prin care sunt desemnaţi coordonatorii Sistemului de informare al Pieţei Interne – IMI şi sunt aprobate normele şi procedurile de cooperare administrativă prin intermediul acestei platforme;
  • Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, coordonator de arie legislativă IMI PQ,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, cod de identificare fiscală 13729380, reprezentat prin ………………., Împuternicit, denumit în continuare Coordonator IMI PQ

Autoritatea …………………, cu sediul în …………………………………, cod de identificare fiscală ………………., reprezentată de …………………….., functie………….., denumit în continuare Partener

au convenit încheierea prezentului Protocol.


1.1 Stabilirea termenilor şi condiţiilor pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituţională, în vederea atingerii obiectivelor comune, astfel cum sunt acestea definite prin prezentul protocol;

1.2 Protocolul de colaborare se încheie pe perioada dintre data semnării acestuia şi data stabilită în Strategia IMI pe termen lung;

1.3 Prevederile prezentului protocol sunt obligatorii pentru părţi.


2.1. Obiectivul principal al prezentului protocol îl reprezintă crearea unui sistem funcţional la nivel naţional (Sistemul IMI PQ NET), în cadrul căruia să fie dezvoltate instrumente adecvate de comunicare, consultare, instruire şi colaborare necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă instituită de Directiva Calificărilor Profesionale şi reglementată de Legea nr. 200/2004, materializat prin:

a) Crearea şi formalizarea reţelei IMI PQ NET, formată din ministere, instituţii, asociaţii profesionale şi organizaţii ale societăţii civile, având atribuţii în reglementarea şi controlul activităţilor privind calificările profesionale în România, în scopul asigurării dialogului permanent între acestea;

b) Implicarea activă a autorităţilor competente în procesul de cooperare administrativă prin intermediul platformei IMI;

c) Sprijinirea autorităţilor competente în utilizarea platformei IMI, prin instruirea persoanelor care vor participa efectiv la realizarea schimbului de informaţii prin această platformă;

d) Implicarea directă a autorităţilor în identificarea şi operaţionalizarea soluţiilor de implementare, la nivel instituţional şi naţional, menite a susţine îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă prin platforma IMI, în cadrul Sistemului IMI PQ NET;

e) Dezvoltarea de proceduri pentru comunicare şi cooperare inter-instituţională menite a asigura reducerea duratei de răspuns la cererile de informaţii primite prin intermediul platformei IMI;

f) Implementarea obligaţiei de cooperare administrativă prin platforma IMI, cu valorificarea resurselor existente şi costuri minime din partea autorităţilor competente implicate;

g) Crearea unei platforme de colaborare dedicată persoanelor din cadrul autorităţilor competente, în special acelora care au calitatea de utilizatori IMI;

2.2. De asemenea, se va urmări crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind procedurile de recunoaştere a calificărilor, procesele de validare a competenţelor şi standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor români şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor membri ai unui stat al Uniunii Europene sau SEE.

2.3. Părţile vor colabora pentru implicarea membrilor reţelei în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI, prin furnizarea de informaţii/ date la cererile adresate prin această platformă de către organizaţiile/ asociaţiile din UE/ SEE, în mod etapizat, prin cuprinderea unui număr cât mai mare de profesii şi calificări.


3.1. Parteneriatul creat prin prezentul protocol se constituie pe principiile cooperării loiale între parteneri, angajamentului şi responsabilităţii instituţionale, cu respectarea standardelor profesionale şi de etică în îndeplinirea responsabilităţilor asumate prin acest protocol ori care derivă din implementarea acestuia.

3.2. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor problemelor apărute ce pot avea legătură cu procesul de implementare a proiectului.

3.3. Parteneriatul creat va urmări, în toate activităţile sale, promovarea principiilor egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile.


4.1 Coordonatorul IMI PQ

a) Constituie Grupul de lucru IMI PQ NET (denumit în continuare „GL IMI PQ NET”) format din persoane desemnate de ministere, alte instituţii, organisme profesionale şi alte organizaţii cu atribuţii în reglementarea şi controlul/autorizarea activităţilor privind calificările profesionale în România, semnatare ale prezentului Protocol;

b) Elaborează şi supune aprobării GL IMI PQ NET programul de lucru al acestuia şi actualizează semestrial calendarul de implementare aferent;

c) Elaborează procedurile generale de lucru ale GL IMI PQ NET;

d) Organizează, conform programului de lucru aprobat, întâlnirile periodice ale GL IMI PQ NET şi le coordonează, asigurând şi secretariatul tehnic permanent al GL IMI PQ NET;

e) Organizează şi coordonează atelierele de lucru dedicate GL IMI PQ NET pentru pregătirea autorităţilor competente în procesul de aplicare a prevederilor Directivei Calificărilor Profesionale privind obligaţiile de cooperare administrativă ori pentru definirea procedurilor operaţionale şi crearea instrumentelor necesar de a fi dezvoltate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă;

f) Asigură instruirea persoanelor desemnate de autorităţile competente pentru utilizarea platformei IMI, în vederea implementării efective a prevederilor Directivei Calificărilor Profesionale, respectiv a prevederilor legii nr. 200/2004, referitoare la obligaţia de cooperare administrativă, şi a eventualelor instrumente dezvoltate în cadrul Sistemului IMI PQ NET;

g) Asigură platforma suport pentru funcţionarea Sistemului IMI PQ NET pentru membrii GL IMI PQ NET şi interoperabilitatea acesteia cu alte sisteme de cooperare administrativă;

h) Asigură condiţiile necesare funcţionării optime a Sistemului IMI PQ NET;

i) Desfăşoară acţiuni specifice pentru organizarea de schimburi de experienţă şi bune practici între membrii GL IMI PQ NET şi experţi ai Comisiei Europene ori din alte state membre implicaţi în procesul de implementare a Directivei Calificărilor Profesionale;

j) Organizează evenimentele necesare mediatizării instrumentelor dezvoltate în cadrul Sistemului IMI PQ NET ori a eventualelor proiecte realizate în baza acestui Protocol.

k) Informează la cerere Partenerul privind acţiunile în curs de derulare şi rezultatele acestor acţiuni;

l) Aduce la cunoştinţă Partenerului modificările importante ale proiectului care prezintă relevanţă pentru acesta;

m) Ia măsurile necesare în cazul apariţiei unor situaţii de excepţie care pot aduce atingere raporturilor de colaborare şi/sau activităţii Partenerului sau care pun în pericol respectarea unor termene sau atingerea obiectivelor propuse;

n) Iniţiază sau avizează actele normative, regulile şi procedurile administrative menite a conduce la simplificarea sau reducerea procedurilor administrative, precum şi la o mai bună implementare la nivel naţional a Directivei Calificărilor Profesionale, în general, ori la realizarea de alte documente şi acţiuni necesare în aceste scopuri, ca urmare a concluziilor desprinse şi agreate în urma workshop-urilor şi a reuniunilor GL IMI PQ NET;

4.2. Partenerul

a) Desemnează oficial 6 persoane ca membri ai GL IMI PQ NET, în măsura în care este posibil, persoane care vor asigura în mod continuu reprezentarea organizaţiei pe toată durata aplicării protocolului şi pentru care vor completa fişele posturilor corespunzător cu noua calitate şi cu atribuţiile legate de aceasta;

b) Comunică Coordonatorului IMI datele de contact ale persoanelor desemnate ca membrii ai GL IMI PQ NET, iar ulterior, orice modificări intervenite în desemnarea lor în această calitate;

c) Asigură participarea a cel puţin unei persoane dintre cele desemnate conform lit. a) la fiecare întâlnire a GL IMI PQ NET în funcţie de specificul întâlnirii; în cazuri excepţionale, când nu este posibilă prezenţa niciunuia dintre membrii desemnaţi, organizaţia va desemna o altă persoană pentru asigurarea reprezentativităţii la reuniunea GL IMI PQ NET în cauză şi pentru a informa persoanele desemnate cu privire la subiectul, discuţiile şi concluziile ori sarcinile convenite în cadrul acelei reuniuni;

d) Desemnează prin act oficial persoanele având calitatea de utilizator al platformei IMI, în conformitate cu prevederile HG nr.931/2010, şi comunică MECTS datele de contact ale acestora şi rolul alocat fiecăruia în sistem, urmând ca orice modificare survenită să fie comunicată în cel mai scurt timp posibil, asigurând şi actualizarea datelor acestora în cadrul platformei IMI;

e) Asigură participarea fiecărui utilizator IMI desemnat la sesiunile de instruire organizate de către Coordonatorul IMI, astfel încât toţi utilizatorii din cadrul organizaţiei să beneficieze de instruire corespunzătoare; în cazul în care sunt înregistraţi noi utilizatori, cei care au participat deja la sesiunile de instruire vor asigura transmiterea către aceştia a tuturor cunoştinţelor dobândite şi a materialelor suport primite; dacă este cazul, vor solicita Coordonatorului IMI organizarea de noi sesiuni de instruire pentru noii utilizatori;

f) Asigură participarea a cel puţin unui membru al GL IMI PQ NET la fiecare atelier de lucru prevăzut la art.4.1 lit.e;

g) Asigură participarea a cel puţin unui membru al GL IMI PQ NET la acţiunile specifice menţionate la art.4.1 lit.i;

h) Iniţiază sau avizează, după caz, actele normative, regulile şi procedurile administrative menite a conduce la simplificarea sau reducerea procedurilor administrative, precum şi la o mai bună implementare la nivel naţional a Directivei Calificărilor Profesionale, în general, ori la realizarea de alte documente şi acţiuni necesare în aceste scopuri, ca urmare a concluziilor desprinse şi agreate în urma workshop-urilor şi a reuniunilor GL IMI PQ NET;

i) Asigură, după caz, înregistrarea în IMI a autorităţilor competente aflate în subordinea sau coordonarea sa, precum şi supravegherea tehnică a activităţii acestora în cadrul platformei (inserarea şi actualizarea datelor autorităţii, monitorizarea fluxului de cereri primite şi transmise, respectarea termenelor aferente cererilor, asistenţă etc), în scopul asigurării îndeplinirii corespunzătoare şi eficiente a obligaţiei de cooperare administrativă;

j) Facilitează, după caz, implicarea, monitorizarea şi coordonarea organizaţiilor profesionale din România aflate în subordonarea ori coordonarea organizaţiei, sau în domeniul său de competenţă legislative, având competenţă legală în reglementarea şi controlul activităţilor privind recunoaşterea calificărilor profesionale ce decurg din implementarea Directivei Calificărilor Profesionale;

k) Participă la crearea, dezvoltarea şi implementarea de termeni de referinţă comuni privind procedurile de recunoaştere a calificărilor, procesele de validare a competenţelor şi standardele de certificare a competenţelor profesionale ale lucrătorilor români şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor membri ai unui stat al Uniunii Europene sau SEE;

l) Realizează, după caz, evidenţe cu privire la domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale şi istoricul acestora pentru propriul domeniu de competenţă şi adaptează, acolo unde este posibil, evidenţele privind recunoașterea calificărilor profesionale din propriul domeniu de competenţă la standardele dezvoltate prin platforma IMI PQ NET;

m) Contribuie la dezvoltarea de proceduri pentru comunicare şi cooperare inter-instituţională şi depune toate eforturile necesare pentru reducerea duratei de răspuns la cererile de informaţii primite prin intermediul IMI, în aria Calificări Profesionale;

n) Păstrează confidenţialitatea informaţiilor clasificate ca informaţii cu caracter confidenţial şi ia măsuri de prevenire a oricărei utilizări sau divulgări neautorizate a unor astfel de informaţii catre terţi;

o) Dacă este cazul, asigură notificarea organizaţiei la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în contextul utilizării platformei IMI;


Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de ambele părţi şi poate fi modificat şi completat prin act scris, cu acordul părţilor.


6.1. Părţile semnatare vor urmări şi asigura aplicarea unitară şi în spiritul bunei colaborări inter-instituţionale a prevederilor prezentului protocol.

6.2. Părţile au o răspundere proprie pentru respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare sub a căror incidenţă intră activităţile proprii.

6.3. Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost învestiţi, la data semnării prezentului protocol, cu toate puterile legale pentru a semna şi executa prezentul Protocol. Prezentul Protocol a fost întocmit şi semnat la ……………. astăzi, [………………. ] în „n“ exemplare originale, în limba română, unul pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi câte unul pentru fiecare Autoritate/organizaţie semnatară …………. .


Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Împuternicit ………. (Nume Prenume) Semnătură ………. Ştampilă ………. Data ……….


Autoritatea ………………….. - Reprezentant legal ………………….. Funcţie ………………………. Semnătură ………. Ştampilă ………. Data ……….

[…]

Autoritatea ………………….. - Reprezentant legal ………………….. Funcţie ………………………. Semnătură ………. Ştampilă ………. Data ……….

  • protocol_de_colaborare_pentru_realizarea_unui_cadru_oficial_de_colaborare_inter-institutionala.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:07
  • (editare externă)