Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

http://www.whed.net/detail_institution.php?id=19448

Cea mai bună carte de vizită a centrului bucurestean de pedagogie artistică o constituie seria de importanţi maeştri ai artei naţionale şi universale care au căpătat o prima formare profesională în cadrul Şcolii de Belle Arte fondată, în 1864, de Theodor Aman şi Gheorghe Tattarescu;

  • Îi amintim aici, selectiv, numai pe Constantin Brancuşi, Victor Brauner, Paul Neagu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, Sabin Popp, Aurel Jiquidi si Lucian Grigorescu.
  • Dintre absolvenţi, unii au ales să se dedice in egală măsură si unei cariere didactice, precum George Demetrescu Mirea, Francisc Sirato, Jean Al. Steriadi, Camil Ressu, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Karl Storck, Dimitrie Paciurea, Cornel Medrea, Oscar Han, Ion Jalea, Gabriel Popescu, Octav Grigorescu, Simion Iuca, Ion Bitzan, Cecilia Cutescu-Storck, Zoe Baicoianu şi Mac (Mihai Filip) Constantinescu;
  • concomitent, in sfera istoriei artei, esteticii si criticii de artă au activat personalităţi precum Alexandru Tzigara Samurcas, Eugen Schileru, Ion Frunzetti şi Vasile Draguţ.

În calitatea ei de unic aşezământ bucureştean de învăţământ superior in domeniul artelor vizuale, cu bună reputaţie naţională, Universitatea asigură o formare adecvată pentru viitorii practicieni şi teoreticieni, premiza esenţială a educaţiei oferite fiind racordarea la cerinţele societăţii române actuale, precum şi sincronizarea cu tendinţele şi curentele artistice semnificative ale artei contemporane universale. Această disponibilitate pentru înnoire ţine seama de tradiţia învăţământului artistic local, caracterizată însă, încă de la începuturi, de o deschidere europeană.

Univeristatea Naţională de Arte din Bucureşti este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, căreia Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior i-a conferit calificativul Grad de încredere ridicat ca urmare a evaluării instituţionale şi are în structura sa programe de studii acreditate de către ARACIS pentru domeniul Arte Vizuale.

Universitatea are în structură Facultatea de Arte Plastice, în cadrul căreia functionează Departamentele de Pictură, Grafică, Sculptură, Foto- Video- Procesare Computerizată a Imaginii, Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative , Facultatea de Arte Decorative şi Design, care are în componenţă Departamentele de Design, Modă- Design Vestimentar, Artă Murală, Arte Textile - Design Textil, Ceramică-Sticlă-Metal, Scenografie şi Eveniment Artistic, Facultatea de Istoria şi Teoria Artei care în cadrul Departamentului de Istoria şi Teoria Artei are organizate programele de studii Istoria şi Teoria Artei şi Conservare şi Restaurare.

Învăţarea în domeniul artelor vizuale dezvoltă cunoştinte, aptitudini şi competenţe specifice, printre care: capacitatea de a fi creativ, sensibilitatea estetică, investigaţia intelectuală, aptitudini pentru lucrul în echipă, apreciere pentru diversitate, abilitatea de a face cercetare într-o varietate de metode, capacitatea de a reflecta asupra propriului proces de învăţare şi asupra propriei evoluţii, capacitatea de a lucra independent, determinând propriile nevoi viitoare de învăţare.

Programele de studiu sunt concepute în aşa fel încât să sprijine dezvoltarea individuală şi creativitatea artistică ca şi dezvoltarea progresivă a aptitudinilor autodidactice.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti are misiunea de a crea şi valorifica cunoaşterea artistică şi ştiinţifică, de a conferi calificări profesionale competitive pe piaţa muncii prin programe de pregătire iniţială în sistemul L-M-D (Licenţă, Master, Doctorat).

Anual, în Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti studiază un număr de 1350-1400 de studenţi, înmatriculaţi în cele 3 cicluri universitare licenţă, master, doctorat, subvenţionaţi de la buget şi cu taxă, atât români cât şi străini.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, în cadrul Departamentului pentru Studii de doctorat (IOSUD) organizează doctorat ştiinţific şi profesional în domeniul Arte Vizuale.

Admiterea în cadrul Universităţii Naţionale de Arte pentru toate ciclurile de studii (licenţă, master, doctorat) are loc prin concurs de admitere organizat în luna septembrie, conform metodologiei proprii. Metodologia conţine probleme de formă impuse de legislaţia pentru învăţământ superior.

Departamentul de Pregatire a Personalului Didactic este o structură universitară autonomă, în cadrul Facultăţii de Istoria si Teoria Artei, abilitată să organizeze programe de formare psihopedagogică ce au ca scop certificarea competenţelor specifice pentru profesia didactică. In acest sens, departamentul se ocupă cu formarea iniţială psihopedagogică şi didactica, teoretică şi practică, a studenţilor şi absolvenţilor învăţământului universitar. Din colectivul departamentului fac parte specialişti în ştiinţele educaţiei, didactică, practică pedagogică, sociologia educatiei.

În vederea concretizării acestor deziderate, Universitatea dispune de un corp profesoral de elită, bine racordat, prin activitatea artistică sau teoretică, atât pe plan naţional cât şi international, la viaţa culturală a momentului, precum şi de o seamă de dotări tehnologice. Biblioteca Universităţii este in posesia unui variat fond de carte de specialitate, incluzând o mediatecă al cărei bogat patrimoniu constituie o bună sursă de documentare vizuală. O seama de expoziţii, dintre care unele cu participare internaţională, au loc in spaţiul expozitional al Universităţii, situat în imediata ei vecinatate.

Evenimentele organizate în cadrul UNAGALERIA sprijină în special proiectele novatoare pentru agenda curriculară sau activitatea extra-universitară a studenţilor şi membrilor corpului didactic, contribuind la promovarea imaginii Universităţii. UNAGALERIA a câştigat încă de la lansarea primelor evenimente atenţia artiştilor, jurnaliştilor, criticilor de artă, a curatorilor şi a publicului larg, datorită ţinutei şi seriozităţii programului expozitţonal, dar şi graţie eleganţei spaţiului de expunere. Universitatea posedă şi un camin studenţesc în zona centrală a capitalei, în apropierea atelierelor, la o mica distanţă de Gara de Nord.

În cadrul reformei învăţământului superior romanesc, vizând asigurarea unei mobilităţi la nivel instituţional a studenţilor pe plan european, Universitatea a introdus, încă din 1998, Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). începand din anul universitar 2005-2006, în conformitate cu noile norme stabilite în învăţământul românesc, studiile universitare de lungă durată se desfasoară pe durata a trei ani. Prin semnarea la Lisabona, în 1997, a acordului european de recunoaştere a diplomelor de studii, Romania a demarat un proces in cadrul căruia Ministerul Educaţiei Naţionale semnează convenţii internaţionale de echivalare a certificatelor şi diplomelor.

Administrarea relaţiilor internaţionale, precum si demersurile vizând impunerea imaginii Universităţii în contextul artistic şi cultural actual intră în sarcina Departamentului Imagine, Comunicare si Relaţii Internationale, care propune si elaborează, în acest scop, strategii şi programe specifice. Activitatea principală o reprezintă lansarea, facilitarea si coordonarea acordurilor de colaborare cu alte universităţi şi departamente similare din ţară şi din străinătate, o atenţie aparte fiind acordată programelor de educaţie şi cercetare promovate de Comisia Europeană, de organizaţiile internaţionale şi de guvernele altor state. In vederea integrării Universităţii in reţeaua europeană a instituţiilor de profil, departamentul promovează şi dezvoltă studiile în străinătate, prin programe de cooperare internaţională în cercetare şi educaţie.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti se află în parteneriat cu alte 34 de instituţii din Europa.

Amintim aici cooperările în cadrul proiectelor TRANSFORM in ART EDUCATION, SHARE Step-change for Higher Arts Research and Education, InsideOut- Mapping Future Heritage received the Grundtvig-the Lifelong Learning Programme of the European Commission.

În cadrul Universităţii functionează şi un centru de cercetare care coordonează cercetarea fundamentală şi aplicativă din Universitate, conform standardelor naţionale şi internaţionale, cu accentul asupra interdisciplinarităţii. Subdomeniile de cercetare sunt studiul tradiţiei în creaţia artistică, studiul tehnologiilor tradiţionale şi moderne şi cercetările aplicative in artele vizuale.

“Universitatea Naţională de Arte se află într-un proces de asimilare a unui model nou de comunicare. Elementele care ne fac viabili in cadrul acestui proces de transformare sunt tradiţia de bună factură, şcoala tehnică vest-europeană pe de-o parte şi tradiţia bizantină pe de alta, elementele de avangardă preluate prin intermediul unor studenţi de anvergura lui Constantin Brancuşi şi Victor Brauner, cunoştinţele marilor profesori inter şi postbelici şi, în general, viziunea concretizată de către artiştii autentici, absolvenţi ai şcolii de la Bucureşti. Schimbarea paradigmei de comunicare obligă corpul profesoral la un proces de cercetare şi analiză permanentă a contextului artistic contemporan, atât în ceea ce priveşte limbajul cât şi în ceea ce priveşte semnificaţia. In situaţia dată sperăm că generaţiile de studenţi care vin, au abilităţile, sensibilitatea şi datele de cultură necesare ca să ne sprijine în acest demers”, după cum spune prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu, rectorul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.

  • ro/autoritati/relevante/universitatea_nationala_de_arte_din_bucuresti.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 09:14
  • (editare externă)