Căutare

Rezultatele căutării sunt afișate mai jos.

directiva_privind_recunoasterea_calificarilor_profesionale
19 Accese, Ultima modificare:
.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20160524 DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPE... ul European de la Stockholm din 23 și 24 martie 2001 a mandatat Comisia să prezinte Consiliului Europe... lului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 1... rei (b) de la primul alineat până la 18 ianuarie 2016. ▼B Articolul 23 Drepturi obținute (1) Fără
regulamentul_imi
18 Accese, Ultima modificare:
.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1024&from=RO REGULAMENTUL (UE) NR. 1024/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermed... ur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=OJ:C:2012:043:TOC|JO C 43, 15.2.2012, p. 14]]), hotărând
regulamentul_cpe
8 Accese, Ultima modificare:
uropa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.159.01.0027.01.RON REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/983 AL COMISIEI din 24 iunie 2015 privind procedu
  • start.txt
  • Ultima modificare: 2020/08/01 12:07
  • (editare externă)