strategia_nationala_imi_pe_termen_lung

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

strategia_nationala_imi_pe_termen_lung [2018/11/17 10:34] (curent)
Linia 1: Linia 1:
 +======= Strategia naţională IMI pe termen lung =======
  
 +====== 1. INTRODUCERE ======
 +
 +===== 1.1. Starea actuală (I. Analiza situaţiei) =====
 +
 +==== Strategiile MECS ====
 +
 +  - [[http://​www.edu.ro/​index.php?​module=uploads&​func=download&​fileId=21200|Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România]]
 +  - [[http://​www.edu.ro/​index.php?​module=uploads&​func=download&​fileId=21199|Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015-2020]]
 +  - [[http://​www.edu.ro/​index.php?​module=uploads&​func=download&​fileId=21245|Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020]]
 +
 +==== IMI PQ NET România ====
 +
 +[[Contextul organizării reuniunii Grupului de Lucru]] din 23 aprilie 2015
 +
 +[[Chestionar pentru Strategia IMI]]
 +
 +Prezentarea concluziilor analizei cantitative din [[http://​cnred.edu.ro/#​Statistica-IMI-NET|surse statistice]]:​
 +  * Analiza socio-economică:​ Unde ne aflăm astăzi?
 +  * [[imi:​strategia:​analiza_swot]]:​ Identificarea punctelor de pornire
 +  * Sectoare cu potențial competitiv
 +  * Întrebări și răspunsuri
 +Plan de acțiune:
 +  * Implicarea membrilor Grupului de Lucru IMI PQ NET România în elaborarea strategiei
 +  * Realizarea și diseminarea chestionarului care asigură culegerea datelor, ideilor și propunerilor fiecărui participant implicat
 +  * Întrebări și răspunsuri
 +
 +===== 1.2. Definiții şi abrevieri =====
 +
 +===== 1.3. Obiect / Scopul strategiei (II. Planificare strategică,​ prioritizare) =====
 +
 +==== 1.3.1. Obiectivele generale ====
 +
 +==== 1.3.2. Obiectivele specifice ====
 +
 +===== 1.4. Domeniul de aplicare =====
 +
 +
 +===== 1.5. Implicaţii juridice ale strategiei =====
 +
 +Care este modalitatea de legiferare şi de aplicare
 +
 +===== 1.6. Documente legislative relevante =====
 +
 +==== Documente europene ====
 +
 +Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (denumită „Directiva Calificărilor Profesionale”) instituie în sarcina autorităţilor competente naţionale din statele membre UE obligaţia de cooperare administrativă şi de asistenţă reciprocă în scopul facilitării punerii în aplicare a acesteia.
 +
 +[[legislatie:​eur-lex:​regulamentul_imi|Regulamentul IMI]]
 +
 +Alte decizii si comunicari ale Comisiei Europene (COM)
 +
 +==== Documente naționale ====
 +
 +Directiva calificărilor profesionale a fost transpusă prin Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare (denumită “Legea nr. 200/​2004″).
 +
 +Legea nr. 200/2004 prevede ca autorităţile române competente având atribuţii de reglementare în domeniul calificărilor profesionale,​ la nivel central şi local, să fie identificate şi înregistrate în Sistemul de informare al pieţei interne – IMI şi să-şi îndeplinească obligaţiile ce le revin în acest context.
 +
 +Fiecare autoritate competentă,​ definită conform Legii nr. 200/2004, trebuie să  îşi îndeplinească,​ în mod corespunzător,​ obligaţia de cooperare administrativă,​ care nu se poate realiza fără o cunoaştere temeinică a prevederilor Directivei Calificărilor Profesionale,​ a legislaţiei ​ naţionale de transpunere şi implementare,​ precum şi a platformei IMI.
 +
 +Prevederile din Memorandumul referitor Ia Organizarea şi implementarea Sistemului Informatic pentru Piaţa Internă (Internal Market Information System – IMI) înregistrat cu nr. 5/​4459/​C.P.T. din data de 24.08.2007, respectiv cu nr. 20/​12370/​I.B. din data de 02.10.2007.
 +
 +[[http://​cnred.edu.ro/#​OUG-49-2009|Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 / 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România]]
 +
 +[[http://​cnred.edu.ro/#​HG-931-2010|Hotărârea de Guvern nr. 931 / 2010 privind desemnarea coordonatorilor sistemului de informare al pieţei interne — IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI]], prin care Ministerul Educaţiei, Cercetării,​ Tineretului şi Sportului (în prezent Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice) a fost desemnat în calitate de coordonator de arie legislativă pentru componenta calificări profesionale a IMI.
 +
 +===== 1.7. Implicaţii bugetare (III. Bugetare) =====
 +
 +- Costuri pentru promovarea sistemului şi utilităţii IMI (conferinţe anuale, reuniuni periodice ale Grupurilor de lucru, newsletter lunar, afişe, ghiduri, manuale, interviuri, emisiuni TV/online, alte materiale de promovare);
 +
 +> De estimat, tabelar, pentru fiecare categorie de acţiune de promvoare, câte pe an, costul fiecăreia.
 +
 +- Costurile anuale pentru instruirea utilizatorilor IMI;
 +
 +> Câte pe an, câte persoane la fiecare, ce cost pe persoană sau per total implică (tabel).
 +
 +- Formarea continuă a resurselor umane (personal din cadrul autorităţilor competente/​relevante,​ personal nou);
 +
 +> Ce costuri implică FPC?
 +
 +- Costurile anuale pentru consumabile şi echipamente IT;
 +
 +> De făcut o estimare pe fiecare tip de organizaţie/​rol din sistem, anual şi odată la 3,4,5 ani, să se pună şi achiziţii de echipamente,​ pentru înlocuirea celor uzate (conform cu perioada de amortizare contabilă).
 +
 +- Costuri pentru personal dedicat IMI (coordonatori,​ personal executiv care colectează informaţiile şi transmite răspunsurile prin IMI, personal care administrează registrele/​bazele de date ale autorităţilor,​ personal pentru actualiarea conţinutului ghidurilor de recunoaştere profesională/​studii);​
 +
 +> Se poate pe proiect special (POCA?), de cuantificat - se ia salariu orar mediu X nr. ore anual/​persoana X nr. persoane. ​
 +
 +- Costurile pentru help-desk naţional IMI.
 +
 +> Alte costuri pentru asistenţa tehnică a utilizatorilor IMI  - costurile reuniunilor/​deplasărilor la întruniri relevante organizate în alte state membre UE (reuniunile GL IMAC-IMI organizate periodic la Bruxelles, sesiuni de instruire pentru coordonatorii IMI)
 +
 +====== 2. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA REŢELEI IMI ÎN ROMÂNIA ======
 +
 +===== 2.1. Grupul de Lucru IMI PQ NET România =====
 +
 +Roluri și atribuţii:
 +
 +1) pentru componenta de reţea (“networking”):​
 +
 +– desemnarea persoanelor din autorităţile competente (AC) care să participe la întrunirile tematice;
 +
 +– adoptarea/​semnarea protocoalelor de colaborare;
 +
 +– participarea la întrunirile periodice ale celor desemnaţi pentru networking;
 +
 +– participare la definirea caracteristicilor platformei TIC de suport (componenta colaborativă);​
 +
 +– primirea newsletter-ului;​
 +
 +– ţin legătura cu secretariatul tehnic (ST) al Reţelei, sunt practic puncte de contact pentru AC și vor distribui/​disemina celor din grupele 2) si 3) informaţiile relevante;
 +
 +– participarea la vizitele de studiu și schimburile de experienţă din cadrul proiectului.
 +
 +2) pentru managementul calificărilor:​
 +
 +a) identificarea clară a calificărilor de care răspund AC;
 +
 +b) identificarea,​ analiza și ordonarea legislaţiei aferente calificărilor;​
 +
 +c) definirea unui registru/​bază de date cu aceste calificări și legislaţia aferentă;
 +
 +d) furnizarea informaţiilor referitoare la procesele și procedurile de certificare,​ recunoaștere,​ etc.
 +
 +e) analiza compatibilizării cadrului calificărilor/​nivelurilor de calificare de la cel actual cu cel dat de EQF (pe modelul DOCIS);
 +
 +f) re-definirea documentaţiei standard asociate calificării în sensul standardizării / alegerea unor formate unitare;
 +
 +g) re-definirea procedurilor de documentare pentru calificări;​
 +
 +h) desemnarea persoanelor din Grupul de Lucru (GL) care vor participa la conferinţe,​ dar mai ales la workshop-urile tematice pentru punctele a)-g);
 +
 +i) participare la definirea caracteristicilor nucleului standard de bază de date a AC, pentru gestiunea calificarilor și a informaţiilor despre posesorii calificărilor de care răspund;
 +
 +j) participare la vizitele de studiu / schimburile de experienţă din proiect;
 +
 +k) validarea produselor/​livrabilelor Experţilor pe Termen Scurt (ETS) din domeniul calificărilor (auditurile de sistem, termenii de referinţă pentru standardizare,​ modelul standard de procedură și documentatie,​ etc);
 +
 +l) participarea la elaborarea studiilor comparative cu alte state membre ale UE, în urma documentarii prin vizitele de studiu și schimburile de experienţă.
 +
 +3) pentru Sistemul IMI – componenta calificări profesionale (IMI PQ):
 +
 +a) identificarea corectă a rolului potenţialei AC în sistem; participare la definirea diagramei de sistem și a relaţiilor funcţionale între AC;
 +
 +b) desemnare minim 2 persoane/AC drept utilizatori IMI;
 +
 +c) participare la instruirile pentru utilizarea sistemului și la conferinţele anuale de promovare a IMI;
 +
 +d) participare la vizite de studiu și la schimburi de experienţă;​
 +
 +e) participare la definirea structurii nucleului standard de bază de date a AC pentru gestiunea calificărilor și a informaţiilor despre posesorii calificărilor de care răspund;
 +
 +f) răspund la cererile de informaţii primite prin Sistemul IMI;
 +
 +g) transmit cereri de informaţii prin Sistemul IMI.
 +
 +==== 2.1.1. Secretariatul tehnic IMI PQ NET România ====
 +
 +Secretariatul Tehnic are un rol esenţial în derularea activităţilor Grupului de Lucru IMI PQ NET România, de consolidare a unei rețele în spațiul românesc, care să sprijine eforturile Comisiei Europene și ale României, ca Stat Membru UE, de a implementa cu succes inițiativele CE în domeniul Pieței Unice Interne, în general, și al reglementărilor privind recunoașterea calificărilor profesionale și liberei circulații a cetățenilor,​ în special.
 +
 +Personalul din cadrul ST:
 +
 +- facilitează comunicarea între Autorităţile Competente prin eficientizarea fluxului de informaţii;​
 +
 +- asigură permanent informarea membrilor Reţelei IMI PQ NET RO, aducându-le acestora la cunoştinţă orice informaţii de interes şi răspunzând prompt tuturor solicitărilor de informare din partea acestora;
 +
 +- organizează întrunirile şi reuniunile periodice;
 +
 +- furnizează asistenţă tehnică în vederea realizării unei abordări metodologice unitare;
 +
 +- asigură help-desk şi suport pentru utilizatorii sistemului IMI PQ;
 +
 +- elaborează materiale informative,​ precum broşuri, pliante, ghiduri de certificare şi recunoaştere.
 +
 +===== 2.2. Grupul de Lucru IMI S NET România =====
 +
 +==== 2.2.1. Secretariatul tehnic IMI S NET România ====
 +
 +===== 2.3. Extinderea Reţelei Naţionale IMI =====
 +
 +==== 2.3.1. Structura ierarhică IMI ====
 +
 +==== 2.3.2. Organigrama în cadrul fiecărei autorităţi ====
 +
 +==== 2.3.3. Fişa postului ====
 +
 +Fişa postului pentru coordonatori
 +
 +Fişa postului pentru utilizatorii IMI (personal executiv, administratori registre IMI, etc.)
 +
 +====== 3. PLAN DE MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI (IV. Planificare operaţională) ======
 +
 +Aspectul fnanciar - surse de finaţare: BS = Bugetul de  Stat, ESI - fondurile structurale 2014-2020 (POCU, POCA), alte tipuri de acţiuni (Erasmus+, H2020?, etc).
 +
 +În funcţie de tipul de sursă de finanţare se poate contura ideea unui proiect, după aprobarea Strategiei la nivel de minister
 +- proiect POCU sau POCA strategic pentru ministere/​agentii.
 +
 +Tipuri de actiuni de promovare şi conform bugetării estimative.
 +
 +''​Obiectiv specific -> Măsură -> Indicatori''​
 +
 +Promovarea Sistemului IMI -> Organizarea conferinţelor de promovare IMI -> cel puţin o conferinţă anuală, număr participanţi la fiecare conferinţă
 +
 +Promovarea Sistemului IMI -> Newsletter -> transmis periodic (lunar), număr destinatari,​ număr vizualizări/​accesări
 +
 +Utilizarea eficientă a Sistemului IMI -> Instruiri periodice -> cel puţin o instruire anuală, număr participanţi la fiecare instruire
 +
 +===== 3.1. Promovarea Sistemului IMI =====
 +
 +==== 3.1.1. Promovarea prin intermediul paginilor web ====
 +
 +| Nr.crt. | ''​Indicatori''​ | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termene | Surse de verificare |
 +|0  | actualizarea site-urilor web | probleme tehnice, personal insuficient | coordonatorii IMI, parteneri | servere web, platforme IT | permanent |  |
 +|1  | nr. actualizări / lună | verificarea conţinutului - este necesară verificarea relevanţei şi eliminarea postarilor necorespunzătoare | Coordonatorul IMI PQ, partenerul IPS | informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice |  lunar  | www.imipqnet.ro |
 +|2  | nr. actualizări / lună | publicarea manuală a informaţiilor - timp insuficient alocat activităţii,​ fără noutăţi publicate în anumite perioade | Coordonatorul IMI S | informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice |  lunar  | www.imisnet.ro |
 +|3  | nr. actualizări / lună | publicarea manuală a informaţiilor - timp insuficient alocat activităţii,​ fără noutăţi publicate în anumite perioade | Coordonatorul IMI PQ | informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice |  lunar  | www.cnred.edu.ro/#​Sistemul-IMI |
 +
 +==== 3.1.2. Promovarea prin reţelele sociale ====
 +
 +| Nr.crt. | ''​Indicatori''​ | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termene | Surse de verificare |
 +|0  | nr. conturi retele sociale | platforme proprietare ale altor companii internaţionale | coordonatorii IMI, parteneri | platformele Facebook, Twitter, LinkedIn, SlideShare, issuu, YouTube, etc. | permanent |  |
 +|1  | nr. postari / lună pentru pagina de Facebook IMI PQ NET | verificarea conţinutului preluat automat prin RSS - este necesară verificarea relevanţei şi eliminarea postarilor necorespunzătoare | Coordonatorul IMI PQ, partenerul IPS | informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice |  zilnic ​ | Pagina FB IMI PQ NET Romania |
 +|2  | nr. postari / lună pentru pagina de Facebook IMI S NET | publicarea manuală a informaţiilor - timp insuficient alocat activităţii,​ fără noutăţi publicate în anumite perioade | Coordonatorul IMI S | informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice |  lunar  | Pagina FB IMI S NET Romania |
 +|3  | nr. postari | publicarea manuală a informaţiilor - timp insuficient alocat activităţii,​ fără noutăţi publicate în anumite perioade | Coordonatorul IMI | informaţii preluate de la Comisia Europeană şi din alte surse publice |  periodicitatea ​ | adresa web |
 +
 +==== 3.1.3. Newsletter distribuit periodic ====
 +
 +| Nr.crt. | ''​Indicatori''​ | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termene | Surse de verificare |
 +|0  | 12 newslettere / an | timp insuficient,​ lipsa experţilor în comunicare | Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă | informaţii primite prin e-mail de la Comisia Europeană, de la membrii Grupului de Lucru sau preluate din paginile Facebook |  lunar  | Fişierele PDF publicate pe site |
 +|1  | nr. destinatari / newsletter | adrese de e-mail nefuncţionale,​ actualizarea listei destinatarilor | Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă | baza de date cu adresele de mail ale destinatarilor |  lunar  | Contul de mail secretariat.imipqnet@gmail.com , platforma FengOffice |
 +
 +==== 3.1.4. Organizarea conferinţelor de promovare IMI ====
 +
 +| Nr.crt. | ''​Indicatori''​ | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termene | Surse de verificare |
 +|0  | 1 conferinţă / an | resurse insuficiente pentru organizarea conferinţei | Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă | mape conferinţă,​ pauze de cafea, pauza de masă, aparat foto şi camera video cu card de memorie | anual | lista participanţilor,​ poze, înregistrări audio-video |
 +|1  | nr. participanţi / conferinţă | resurse insuficiente pentru organizarea conferinţei | pe arii legislative | mape conferinţă,​ pauze de cafea, pauza de masă, aparat foto şi camera video cu card de memorie | anual | lista participanţilor,​ poze, înregistrări audio-video |
 +|2  | nr. invitaţi / conferinţă | resurse insuficiente pentru decontarea cheltuielilor pentru invitaţii din provincie/​din străinătate | pe arii legislative | microfon, videoproiector şi ecran de proiecţie, computer cu suita office, conexiune la internet | anual | agenda conferinţei,​ prezentări PowerPoint, pagini web |
 +|3  | nr. invitaţi mass-media / conferinţă de presă | resurse insuficiente pentru decontarea cheltuielilor pentru invitaţii din provincie/​din străinătate | pe arii legislative | biroul de presă al Ministerului | anual | agenda conferinţei,​ prezentări PowerPoint, pagini web |
 +
 +===== 3.2. Utilizarea eficientă a Sistemului IMI =====
 +
 +==== 3.2.1. Monitorizarea activităţii din Sistemul IMI ====
 +
 +| Nr.crt. | ''​Indicatori''​ | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termene | Surse de verificare |
 +|0  | Raportul transmis periodic prin e-mail de IMI-Helpdesk |  | Comisia Europeană |  | bi-lunar |  |
 +|1  | Statistica publicată pe site-ul oficial IMI-NET |  | Comisia Europeană |  | bi-anual |  |
 +|2  | Statistica publicată în Tabloul de bord al pieţei Interne |  | Comisia Europeană |  | anual |  |
 +
 +==== 3.2.2. Networking - reuniunile Grupurilor de Lucru ====
 +
 +| Nr.crt. | ''​Indicatori''​ | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termene | Surse de verificare |
 +|0  | 2 Grupuri de Lucru |  |  |  |  |  |
 +|1  | nr. participanţi / reuniune | resurse insuficiente pentru organizarea reuniunii | pe arii legislative | mape reuniune, pauze de cafea, pauza de masă, aparat foto şi camera video cu card de memorie | anual | lista participanţilor,​ poze, înregistrări audio-video |
 +|  1.1| nr. participanţi cu funcţii de conducere | nr. redus de participanţi | ::: | mape cu materiale informative,​ catering, sala suficient de mare, nr. corespunzător de scaune | ::: | lista participanţilor |
 +|  1.2| nr. participanţi cu rol de utilizator IMI | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|  1.3| nr. participanţi cu rol de expert | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: |
 +|2  | nr. invitaţi | resurse insuficiente pentru decontarea cheltuielilor pentru invitaţii din provincie/​din străinătate | pe arii legislative | invitat-speaker,​ microfon, videoproiector şi ecran de proiecţie, computer cu suita office, conexiune la internet | anual | agenda reuniunii, prezentări PowerPoint, pagini web |
 +
 +==== 3.2.3. Instruirea utilizatorilor IMI ====
 +
 +| Nr.crt. | ''​Indicatori''​ | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termene | Surse de verificare |
 +|0  | 1 instruire / an | resurse insuficiente pentru organizarea instruirii |  |  |  |  |
 +|1  | nr. organizaţii cu rol de coordonator IMI | organizaţii care nu desemnează participanţi la instruire | Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă | spaţiul cu dotările necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire | anual | Sistemul IMI |
 +|  1.1| nr. utilizatori IMI cu rol de coordonator | nr. insuficient de coordonatori-formatori | ::: | formator, materiale (auto)instruire,​ catering | ::: | lista participanţilor |
 +|2  | nr. autorităţi competente | autorităţi care nu desemnează participanţi la instruire | Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă | spaţiul cu dotările necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire | anual | Sistemul IMI |
 +|  2.1| nr. utilizatori IMI cu rol de administrator local de date | schimbarea persoanei cu aceste atribuţii | ::: | formator, materiale (auto)instruire,​ catering | ::: | lista participanţilor |
 +|  2.2| nr. utilizatori IMI cu rol de gestionar | mai putin de 2 utilizatori desemnaţi, nominalizarea altor utilizatori | ::: | ::: | ::: | lista participanţilor |
 +|3  | nr. experți instruiți pentru formularea răspunsurilor oficiale prin IMI (pentru conținut) | organizaţii care nu desemnează participanţi la instruire | Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă | spaţiul cu dotările necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire | anual | Sistemul IMI |
 +
 +==== 3.2.4. Actualizarea informațiilor de referință ====
 +
 +| Nr.crt. | ''​Indicatori''​ | Riscuri | Responsabili | Resurse | Termene | Surse de verificare |
 +|0  | ghiduri de utilizare IMI, statistica IMI, ghiduri de recunoaștere,​ studii comparative | resurse umane insuficiente cu pregătirea necesară |  |  |  |  |
 +|1  | nr. versiuni ale manualului de utilizare IMI | colectarea datelor necesare | Comisia Europeană, Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă | Sistemul IMI | anual | http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​library/​index_ro.htm,​ [[manualul de utilizare IMI]] - http://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=manualul_de_utilizare_imi |
 +|2  | statistica pe ani, arii legislative,​ autorități | colectarea datelor necesare | Comisia Europeană, Coordonatorul naţional IMI, coordonatorii de arie legislativă | datele din Sistemul IMI | anual | http://​www.cnred.edu.ro/#​Statistica-IMI-NET,​ http://​ec.europa.eu/​internal_market/​imi-net/​statistics/​index_ro.htm,​ http://​ec.europa.eu/​internal_market/​scoreboard/​performance_by_governance_tool/​internal_market_information_system/​index_en.htm |
 +|3  | 30 ghiduri de recunoatere profesională | colectarea datelor necesare | coordonatorul de arie legislativă IMI PQ | datele de la Autoritățile Competente | anual | http://​www.cnred.edu.ro/#​e-books |
 +|4  | 8 studii comparative | colectarea datelor necesare | coordonatorul de arie legislativă IMI PQ | datele de la Autoritățile Competente | anual | http://​www.cnred.edu.ro/#​e-books |
 +
 +===== 3.3. Extinderea Sistemului IMI =====
 +
 +- Modulele și componentele IMI 
 +
 +| | ''​Ariile legislative (componente verticale)''​ |||||||||
 +| ''​Module (componente orizontale)''​ | Calificari Profesionale | Servicii | Detaşarea lucrătorilor | Drepturile pacienţilor | Permisul de conducere pentru mecanici de locomotivă | Comerț electronic (proiect pilot) | Achiziții publice (proiect pilot) | SOLVIT | Transportul de numerar în euro |
 +| Autorităţi / coordonatori RO |  @lightgreen:​ X  |  @lightgreen:​ X  |  @lightgreen:​ X  |  @lightgreen:​ X  |  @lightgreen:​ X  |  @lightgreen:​ x  |  @lightgreen:​ x  |  @lightgreen:​ X  |  @red: -  |
 +| Repertoriu de registre |  @lightgreen:​X ​ |  X  |  -  |  X  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +| Cereri de informaţii |  @lightgreen:​X ​ |  X  |  X  |  X  |  X  |  -  |  x  |  -  |  -  |
 +| Cereri de măsuri |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  x  |  -  |  -  |  -  |
 +| Notificări |  @lightgreen:​X ​ |  X  |  -  |   ​- ​ |  X  |  x  |  -  |  -  |  -  |
 +| Repertoriu de diplome |  @yellow:x (din toamna 2015)   ​| ​ -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +| Card profesional |  @yellow:x (din 01.2016) ​ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +| Mecanismul de alertă |  @yellow:x (din 01.2016) ​ |  X  |   ​- ​ |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +| Procesarea dosarelor |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  @lightgreen:​ X  |  -  |
 +| Repertoriu |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  @yellow: X  |
 +
 +- Actorii IMI
 +
 +  - Coordonatorul național IMI
 +  - Coordonatorii de acces / de conținut
 +  - Autoritățile competente (inclusiv cele relevante)
 +
 +==== 3.3.1. Componenta Calificari Profesionale ====
 +
 +=== Autorități competente ===
 +
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​agentia_nationala_de_cadastru_si_publicitate_imobiliara]]
 +  - [[Direcția Arhivelor Naționale ale României]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​asociatia_nationala_a_evaluatorilor_autorizati_din_romania]] - ANEVAR
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​asociatia_nationala_a_salvatorilor_montani_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_aeronautica_civila_romana]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_feroviara_romana]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_nationala_sanitara_veterinara_si_pentru_siguranta_alimentelor]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_navala_romana]]
 +  - Ministerului Economiei - [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_nationala_pentru_turism]] - Direcţia Promovare, Marketing şi Produse Turistice Inovative
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​autoritatea_rutiera_romana]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​camera_auditorilor_financiari_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​centrul_national_de_formare_si_perfectionare_a_antrenorilor]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​centrul_national_de_calificare_si_instruire_feroviara]] - CENAFER
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​centrul_de_scafandri]] (Unitatea Militara 02145 Constanta)
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_national_al_asistentilor_sociali]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_farmacistilor_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_dentisti_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_medicilor_veterinari]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​colegiul_psihologilor_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​consiliul_de_mediere]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​corpul_expertilor_contabili_si_contabililor_autorizati_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​relevante:​inspectia_de_stat_pentru_controlul_cazanelor_recipientelor_sub_presiune_si_instalatiilor_de_ridicat]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​inspectoratul_general_al_politiei_romane]]
 +  - [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_agriculturii_si_dezvoltarii_rurale]]
 +  - [[ro:​autoritati:​coordonatori:​ministerul_dezvoltarii_regionale_si_administratiei_publice]]
 +  - [[Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului - Direcția Tehnică în Construcții]]
 +  - Ministerul Educaţiei Naţionale - [[Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară]]
 +  - Ministerul Educaţiei Naţionale - [[ro:​autoritati:​competente:​directia_generala_invatamant_superior]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_justitiei]]
 +  - [[Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice]]
 +  - [[Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale]] - [[Direcţia Generală Protecţia Copilului]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_sanatatii]] - Direcţia Generală Resurse Umane şi Certificare - Serviciul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​ministerul_transporturilor]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_arhitectilor_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_asistentilor_medicali_generalisti_moaselor_si_asistentilor_medicali_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_biochimistilor_biologilor_si_chimistilor_in_sistemul_sanitar_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​ordinul_tehnicienilor_dentari_din_romania]]
 +  - Regia Autonomă "​[[ro:​autoritati:​competente:​registrul_auto_roman]]"​
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​registrul_urbanistilor_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​uniunea_nationala_a_barourilor_din_romania]]
 +  - [[ro:​autoritati:​competente:​uniunea_nationala_a_practicienilor_in_insolventa_din_romania]] (UNPIR)
 +
 +=== Coordonatori relevanţi ===
 +
 +  * [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_activitati_financiare_bancare_de_asigurari]]
 +  * [[Comitetul Sectorial din Metalurgia feroasă, neferoasă şi produse refractare]]
 +  * [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_turism_hoteluri_si_restaurante]]
 +  * [[ro:​autoritati:​relevante:​comitetul_sectorial_mass-media]]
 +
 +=== Autorități relevante ===
 +
 +Înregistrate:​
 +  - [[ro:​autoritati:​relevante:​agentia_nationala_pentru_plati_si_inspectie_sociala]] - ANPIS - comisiile care acreditează furnizorii de formare profesioanală a adulților;
 +  - [[ro:​autoritati:​relevante:​autoritatea_nationala_pentru_calificari]] - ANC;
 +  - [[ro:​autoritati:​relevante:​centrul_national_de_dezvoltare_a_invatamantului_profesional_si_tehnic]] - CNDIPT;
 +  - [[Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor]] - CNRED;
 +  - [[Oficiul Național al Registrului Comerțului]] - ONRC;
 +  - [[Asociaţia Română a Agenţiilor Imobiliare]];​
 +  - [[ro:​autoritati:​relevante:​autoritatea_nationala_de_reglementare_in_domeniul_energiei]];​
 +  - [[Federația Română de Schi Biatlon]];
 +  - Ministerul Administraţiei şi Internelor - [[Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române]]
 +  - ...
 +
 +Autorităţi relevante propuse pentru înregistrarea în IMI PQ:
 +  - Înregistrarea în IMI a celor n [[ro:​autoritati:​relevante:​institutii_de_invatamant_superior_acreditate_in_romania]] (pentru verificari diplome, notificări IMI PQ, repertoriu de diplome pentru CPE), coordonate în IMI de [[Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor]] (CNRED) și [[ro:​autoritati:​relevante:​agentia_romana_de_asigurare_a_calitatii_in_invatamantul_superior]] (ARACIS);
 +  - Înregistrarea în IMI a celor 42 de [[ro:​autoritati:​relevante:​inspectorate_scolare_judetene]] (pentru verificari diplome la unitățile de învățământ preuniversitar),​ coordonate în IMI de [[Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor]] (CNRED) și [[ro:​autoritati:​relevante:​agentia_romana_de_asigurare_a_calitatii_in_invatamantul_preuniversitar]] (ARACIP).
 +
 +==== 3.3.2. Componenta Servicii ====
 +
 +
 +
 +==== 3.3.3. Componenta Detaşarea Lucrătorilor ====
 +
 +
 +
 +==== 3.3.4. Componenta Drepturile Pacienţilor ====
 +
 +
 +
 +==== 3.3.5. Permisul de conducere pentru mecanici de locomotivă ====
 +
 +
 +
 +==== 3.3.6. SOLVIT ====
 +
 +
 +
 +==== 3.3.7. Achiziții publice (proiect pilot) ====
 +
 +
 +
 +==== 3.3.8. Comerț electronic (proiect pilot) ====
 +
 +
 +
 +==== 3.3.9. Transportul de numerar în euro ====
 +
 +
 +
 +===== 3.4. Protecţia datelor cu caracter personal =====
 +
 +- [[http://​cnred.edu.ro/​imipqnet/​doku.php?​id=regulamentul_imi#​prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_si_securitatea|Regulamentul IMI]]
 +
 +- [[http://​www.cnred.edu.ro/#​Baza-legala-pentru-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal|Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal]]
 +
 +- Înregistrarea ca Operator de Date cu Caracter Personal la ANSPDCP
 +
 +===== 3.5. Actualizarea periodică a datelor din IMI =====
 +
 +- Datele de contact ale autorităţilor competente
 +
 +- Datele de contact ale utilizatorilor IMI
 +
 +- Datele despre registrele IMI (bazele de date ale autorităţilor înregistrate în IMI)
 +
 +===== 3.6. Asistenţa tehnică (help-desk) =====
 +
 +
 +===== 3.7. Titlul #7 =====
 +
 +====== 4. COORDONAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI ŞI MONITORIZAREA ======
 +
 +===== 4.1. Aplicarea efectivă (V. Implementare şi control financiar) =====
 +
 +===== 4.2. Monitorizare și raportare (VI. Monitorizare şi evaluare; VII. Raportare) =====
 +
 +====== 5. ANEXE ======
 +
 +===== 5.1. Documente relevante =====
 +
 +- [[Legea privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România]] nr. 200/2004 cu modificările şi completările ulterioare
 +
 +- [[Legea Educaţiei Naţionale]] nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
 +
 +- [[legislatie:​eur-lex:​regulamentul_imi|Regulamentul IMI]]
 +
 +- [[legislatie:​eur-lex:​regulamentul_cpe|Regulamentul CPE]]
 +
 +- [[Protocol de colaborare pentru realizarea unui cadru oficial de colaborare inter-instituţională]]
 +
 +- [[Metodologia de cooperare între autorităţile naţionale competente în vederea implementării Sistemului de informare al Pieței Interne – IMI la nivel național]]
 +
 +- [[Regulament de Organizare şi Funcţionare – Grupul de Lucru IMI PQ NET]]
 +
 +Anexele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Reţeaua IMI PQ NET România:
 +
 +1. [[Lista organizaţiilor ai căror reprezentanţi au statut de membru al reţelei IMI PQ NET România]]
 +
 +2. [[Lista organizaţiilor ai căror reprezentanţi au statut de observator al reţelei IMI PQ NET România]]
 +
 +3. [[Codul de Conduită pentru membrii reţelei IMI PQ NET România]]
 +
 +Prezentări despre activităţile de sustenabilitate a proiectului.
 +
 +===== 5.2. Contact =====
 +
 +Pentru informatii suplimentare,​ va puteti adresa Secretariatului tehnic al Retelei IMI PQ Net România, ​
 +
 +domnului Alexandru-Ionut Chiuta, e-mail [[alexandru.chiuta@medu.edu.ro]] , telefoane 0743 545 929 sau 0721 765 664.
  • strategia_nationala_imi_pe_termen_lung.txt
  • Ultima modificare: 2018/11/17 10:34
  • (editare externă)