Adeverinţa de conformitate a studiilor cu Directiva 2005/36/CE pentru profesiile nereglementate din România

Current Style: Standard

Accessibility
Versiune tiparSend by emailPDF version

Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 3199/2012, adeverinţa de conformitate pentru profesiile nereglementate în România se eliberează cetățenilor români, cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, precum și cetățenilor Confederației Elvețiene, care au studiat pe teritoriul României și care solicită eliberarea unei adeverințe de conformitate, în scopul exercitării, în mod independent sau ca salariat, a unei profesii nereglementate în România, dar reglementată într-unul din statele menționate mai sus; pentru a verifica dacă profesia este reglementată puteți accesa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm .

Adeverința atestă conformitatea studiilor absolvite în România cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Conform art. 2 alin. (1) din Metodologia aferentă O.M. nr. 3199/2012, "Adeverinţa de conformitate se eliberează de către CNRED […] în baza unui act de studii (diplomă, adeverinţă, certificat sau atestat de competenţă etc.), care se eliberează de o unitate de învăţământ sau de o instituţie acreditată de învăţământ superior, din cadrul sistemului naţional de învăţământ din România."

Pentru profesiile reglementate prin legislaţia românească, o astfel de adeverinţă este eliberată de către autorităţile competente corespunzătoare. Vă recomandăm să verificaţi dacă actele dvs. de studii se referă la o profesie reglementată în România.

 

 

 

 

 

Acte necesare / Verificare acte dosar 

1. Cerere - pentru depunere dosar în format fizic

2. Actul de studii pentru care se solicită eliberarea adeverinței de conformitate - în copie legalizată:

 • diploma
 • adeverința
 • certificatul sau
 • atestatul de competență, etc.

3. Adeverinţa de autenticitate a actului de studii, eliberată de unitatea de învățământ sau de instituția acreditată de învățământ superior emitentă - original/ copie conformă cu originalul care se certifică la sediul CNRED sau copie legalizată,

 • excepție fac adeverinţele care ţin locul diplomei de studii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate

4. Anexa la actul de studii (Foaia Matricolă sau Suplimentul la Diplomă), în copie legalizată;

5. Diploma anterioară şi/sau foaia matricolă anterioară, în copie, în cazul în care se solicită eliberarea adeverinței pentru diploma sau certificatul de şcoală postliceală, de școală profesională, de învăţământ complementar sau de ucenici;

6. Documente personale de identificare, în copie:

 • paşaport
 • actul de identitate – buletin de identitate sau carte de identitate
 • dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate

7. Taxa de evaluare de 50 de lei

Taxele, în lei, se pot achita:

 • la casieria CNRED

program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00

 • prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:
Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

 

 • prin Ghișeul.ro
persoane fizice   

 

persoane juridice   

 

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Universitate
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

Evaluarea dosarului

În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului, CNRED verifică existența tuturor documentelor și înștiințează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet. Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înştiinţării nu se înregistrează completarea dosarului, atunci CNRED returnează dosarul solicitantului.
Termenul de emitere a adeverinței sau de comunicare a deciziei de neemitere este de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului. Termenul poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.

Verificați stadiul dosarului accesând www.cnred.edu.ro/ro/dosare/

Eliberarea adeverinţelor

 • în format electronic, prin platforma PCUe, pentru dosarele depuse online
 • la sediul CNRED, program: Luni - Joi, 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

 • prin poştă, la adresa indicată în cerere
 • prin curier rapid - cu plata la destinație - serviciul de curierat este contractat de către solicitant

Procedura de contestare

Contestarea deciziei CNRED de a nu emite adeverința de conformitate se depune la Registratura Ministerului Educației și Cercetării în termen de 30 de zile lucratorare de la inștiințarea solicitantului.

 

 

Alina NISTOR, consilier

Adresa e-mail: alina.nistor@edu.gov.ro

Telefon: 021 405 63 12, Fax: 021 313 10 13