Întrebări frecvente

Current Style: Standard

Accessibility
PDF version

Brexit


Ce drepturi am în calitate de beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește recunoașterea studiilor?

Potrivit O.U.G. nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României - https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233677, sunteți beneficiar al art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană, dacă sunteți cetățean britanic care se află în România și continuă să își aibă reședința pe teritoriul României după încheierea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020), membru de familie care însoțește un cetățean britanic sau care i se alătură ulterior încheierii perioadei de tranziție în cazul în care aveați calitatea de membri de familie înainte de încheierea acesteia sau copil născut sau adoptat după încheierea perioadei de tranziție.

În ceea ce privește recunoașterea studiilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3248/2021 pentru adoptarea unor măsuri privind recunoașterea studiilor în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană, beneficiarilor art. 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană li se acordă aceleași drepturi în ceea ce privește recunoașterea studiilor ca și cetățenilor europeni din celelalte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și cetățenilor Confederației Elvețiene pentru continuarea la studii și acces la piața forței de muncă.

Astfel, în ceea ce privește recunoașterea studiilor de nivel preuniversitar și universitar, accesați informațiile publicate la https://cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare și respectiv https://cnred.edu.ro/ro/studii-universitare.

În cazul în care doriți să exercitați una din profesiile reglementate din România, ca beneficiar al art. 50, vă adresați autorităților competente pentru aceste profesii în vederea recunoașterii calificărilor profesionale.

Diploma de studii obținută post-Brexit la o universitate din Marea Britanie va fi recunoscută în România?

Diplomele obținute în Marea Britanie post-Brexit se vor recunoaște, din punct de vedere academic, în România, în conformitate cu Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor obținute în învățământul superior în statele din regiunea Europei, Lisabona, 1997, semnată și de Marea Britanie, având statutul unui tratat internațional și nu al unui act încheiat la nivelul Uniunii Europene.

Calificările profesionale obținute în Marea Britanie post-Brexit vor fi recunoscute în România, în vederea accesului pe piața muncii, potrivit legislației naționale, raportat la aceeași Convenție, precum și la bunele practici și recomandări internaționale în materie, în condițiile în care acordul de retragere nu prevede dispoziții în acest sens.

Dacă am studiat la o universitate de prestigiu din Marea Britanie beneficiez de recunoaștere automată?

Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED) recunoaște automat, fără a dispune susținerea de examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, actele de studii obținute la universități din UE și universități de prestigiu din alte state, inclusiv din state non-UE.

Unde pot verifica dacă universitatea la care am studiat în Marea Britanie se regăsește între universitățile de prestigiu?

Dacă nu am studiat la o universitate de prestigiu din Marea Britanie, mi se recunoaște diploma de studii?

CNRED recunoaște actele de studii emise de orice instituție de învățământ recunoscută, cu respectarea prevederilor legale naționale și internaționale în materie, dar în cazul în care se constată diferențe substanțiale se pot dispune examene de diferenţă sau alte măsuri compensatorii.

Procedura de recunoaștere automată se aplică și diplomelor care oferă acces la exercitarea unei profesii reglementate sectorial (medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar, arhitect)?

Nu. În aceste cazuri se verifică respectarea prevederilor minime obligatorii stabilite prin legislația europeană și națională.

Unde pot verifica dacă profesia mea este reglementată și cui mă adresez?

Sunt cetățean britanic și am o diplomă de studii obținută în Regatul Unit. Doresc să mă angajez/studiez în România începând cu 1 ianuarie 2021. Care sunt condițiile pentru recunoașterea diplomei de studii? Care este instituția căreia trebuie să mă adresez?

Cetățenii britanici, înregistrați pe teritoriul României până la data de 31 decembrie 2020, vor fi tratați în continuare ca cetățeni UE, respectiv vor urma procedura descrisă aici, cu condiția prezentării dovezii de înregistrare.

Cetățenii britanici care se vor înregistra pe teritoriul României după 31 decembrie 2020 vor fi asimilați cetățenilor terți, respectiv vor urma procedura descrisă aici pentru accesul pe piața forței de muncă.

În vederea continuării studiilor, vor trebui să achitate taxele de școlarizare aplicate cetățenilor terți, respectiv vor urma procedura descrisă aici.

Cum pot aplica pentru recunoașterea diplomei de studii ?

CNRED pune la dispoziția publicului un instrument de recunoaștere online a diplomelor, prin Punctul de Contact Unic electronic (PCUe) - https://edirect.e-guvernare.ro, fără a exclude posibilitatea transmiterii solicitării și a documentelor aferente prin poștă sau curier rapid (detalii).

Pentru informații suplimentare referitoare la procedurile de recunoaștere a actelor de studii obținute în străinătate, consultați site-ul CNRED.

Ce procedură este aplicabilă pentru membrii de familie ai unui cetățean britanic ?

În cazul în care cetățeanul britanic este membru de familie al unui cetățean UE, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană, acesta beneficiază de aceleași drepturi aplicabile cetățenilor UE.

Sunt cetățean britanic și vreau să mă înscriu la o universitate în România începând cu anul 2021-2022. Care sunt condițiile pentru a mă înscrie la studii?

Cetățenii britanici care sosesc pe teritoriul României până la data de 31 decembrie 2020 vor fi tratați în continuare ca cetățeni UE, în calitate de beneficiari ai acordului de retragere, cu condiția prezentării dovezii de înregistrare de la Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Aceștia trebuie să obțină certificatul de recunoaștere/echivalență a documentelor de studiu de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), urmând procedura descrisă aici. Recomandăm consultarea paginilor de internet ale instituțiilor de învățământ superior (indexate aici) pentru a afla mai multe informații despre calendarul și condițiile de admitere. 

Cetățenii britanici care vor sosi în România după 31 decembrie 2020 - finalizarea perioadei de tranziție - vor intra sub incidența regulilor aplicabile cetățenilor terți în ceea ce privește condițiile de înscriere la universitate și vor putea urma procedura descrisă pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării.

Diploma mea trebuie apostilată?

Nu.

 

 

Pentru informații suplimentare accesați https://www.edu.ro/brexit

 

 

Care este termenul de soluţionare a dosarului meu?

Recunoașterea diplomei de bacalaureat – 30 de zile

Recunoașterea diplomei de școală profesională sau postliceală – 30 de zile (care se prelungeşte corespunzător în cazul consultării unor experţi externi)

Recunoașterea diplomei de licență, master, studii postuniversitare – 30 de zile (care se prelungeşte corespunzător în cazul consultării unor experţi externi)

Recunoașterea diplomei de doctor – 30 de zile

Unde pot plăti?

Taxele se pot achita în lei la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9:00-12:00, 13:00-15:00) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal / Virament bancar în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

Din străinătate, taxele se pot achita şi în Euro, prin Ordin de plată / Virament bancar, în care să fie menţionat contul de mai jos:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei
Cod de identificare fiscală: 13729380
Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Universitate
Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077
Cod SWIFT: RNCBROBU
Cod BIC: RNCB

Taxele în euro se calculează la cursul de schimb leu - euro afişat de Banca Naţională a României din ziua în care se face viramentul bancar.

Important: Pe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN al beneficiarului, numele titularului actului de studii și numele angajatorului care solicită recunoașterea (dacă este cazul)!

Pot obține un duplicat pentru atestatul de recunoaștere/echivalare?

Da. Vezi procedura descrisă, specifică diplomei recunoscute/echivalate.

Unde pot depune contestație la decizia CNRED de echivalare/recunoaștere?

Contestaţiile se depun, la registratura M.E.N.C..S., în termen de 30 de zile de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii.

Termenul pentru depunerea contestaţiei referitoare la atestatul de recunoaştere a titlului de doctor este de 15 zile de la data eliberării atestatului de recunoaştere/echivalare şi, respectiv, de la data luării la cunoştinţă a motivelor nerecunoaşterii.

Care este programul de lucru cu publicul / audiență?

Programul de lucru cu publicul / eliberare atestate:

LUNI - JOI: 09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Maria DRAGOMIRESCU, referent
E-mail maria.dragomirescu@edu.gov.ro
Telefon 021 405 63 23, Fax 021 313 10 13

Camera 3
Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucureşti


Programul pentru vizarea actelor de studii din învăţământul superior:

Primire și procesare dosare: LUNI – JOI: 9:00-11:00
Eliberare acte de studii vizate: În aceeaşi zi - ora 12:00

Primire și procesare dosare: LUNI – JOI: 13:00-14:00
Eliberare acte de studii vizate: În aceeaşi zi - ora 14:30

Camera 14
Str. Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucureşti

Trebuie să susțin examene de diferență?

În urma evaluarii dosarului, și în special pentru diplome de studii superioare care dau access la o profesie reglementată în România, se pot constata diferențe între programul de studii urmat și cel din România. În acest caz, CNRED va emite o scrisoare în care sunt descrise examenele ce trebuie promovate și maniera în care se poate face acest lucru. Examenele vor fi susţinute într-unul din centrele universitare acreditate, în limba română sau într-o limbă străină, pentru care există specializarea acreditată, în conformitate cu regulamentele interne.

Pot fi reprezentat de altă persoană?

Documentele pot fi depuse și eliberate persoanelor fizice, respectiv titularului sau unei alte persoane împuternicită prin procură notarială.

Persoanele juridice pot delega o persoană din cadrul companiei care să îi reprezinte.

Pot afla de la CNRED dacă o universitate din străinătate este acreditată?

Ce adeverințe pot obține pentru recunoasterea diplomei în străinătate?

În vederea facilitării recunoașterii diplomelor românești în străinătate, CNRED eliberează orice adeverință cu privire la sistemul de educație din România, informații despre instituțiile de învățământ superior, autenticitatea diplomelor și nivelul lor, sistemul de notare din România etc.

Adeverințe cu privire la statutul profesional sunt eliberate de autoritatea competentă pentru respectiva profesie.

Pot recunoaște un curs de studii efectuat în străinătate?

Cursurile absolvite în cadrul unui program de studii de dezvoltare profesională personală sau de învățare pe tot parcursul vieții (LLL) nu intra în competența de recunoaștere a CNRED.

Calificările profesionale care nu au fost obținute în sistemul național de educație dintr-un stat membru sau experiența profesională se recunoaște de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în condițiile în care dețineți o calificare sau aveți experiența profesională într-unul din domeniile artizanale, comerciale sau industriale prevăzute în Ordinul Ministrului Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nr. 695/2016.

Pot recunoaște perioade de studii?

Preuniversitar

Recunoașterea perioadelor de studii absolvite de elevi în străinătate pentru clasele I – XII se realizează de către Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București în conformitate cu procedura descrisă aici.


Studii superioare

Recunoașterea unei perioade de studii se realizează numai de către instituțiile de învățământ superior în conformitate cu metodologiile proprii. În acest sens trebuie să vă adresați universității unde doriți să vă continuați studiile.

  Când beneficiez de recunoașterea automată?

  Dacă solicit simultan recunoașterea mai multor diplome obținute în străinătate, este necesar să depun dosare distincte?

  Da, în conformitate cu proceduri specifice fiecarui nivel de studii.

  Având un Certificat de competențe profesionale emis cu antet dublu, Ministerul Educației / Ministerul Muncii, pot depune dosarul pentru a obține o adeverință in vederea recunoașterii profesiei într-un Stat Membru UE?

  O astfel de solicitare nu se adresează CNRED, ci autorității competente conform celor precizate în Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 134 /27 ianuarie 2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

  Am obținut diploma de medic/medic dentist/farmacist/asistent medical generalist/moaşă/medic veterinar/arhitect într-un stat al Uniunii Europene/SEE/Confederația Elvețiană, trebuie să-mi recunosc diploma la CNRED pentru a exercita profesia în România?

  Diplomele pentru profesiile menționate sunt recunoscute de către organizaţiile profesionale şi autorităţile publice competente:
  - Ministerul Sănătăţii pentru profesiile de medic, medic dentist, farmacist.
  - Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România pentru profesiile de asistent medical generalist şi moaşă.
  - Colegiul Medicilor Veterinari din România pentru profesia de medic veterinar.
  - Ordinul Arhitecţilor din România pentru profesia de arhitect.

  Ce înseamnă „vizare”?

  Prin procedura de vizare se verifică și se certifică autenticitatea și legalitatea actului de studiu şi a înscrisurilor de pe acest act. Vizarea implică aplicarea, pe actele de studii originale, a unui set de ștampile ce cuprind datele de identificare ale vizei și semnătura persoanei autorizate.

  Pe ce documente se aplică viza?

  - Diplomele de studii superioare (absolvire, licenţă, masterat, studii postuniversitare, doctorat) sau adeverinţele de absolvire;
  - Foaia matricolă, Suplimentul la Diplomă, Situația școlară (anexă la diploma de studii);
  - Programa analitică (anexă la diploma de studii);
  - Certificatul de pregătire didactică;
  - Certificat an pregătitor;
  - Adeverinţă pentru rezultatele obţinute la examenul de licenţă;
  - Adeverinţă care atestă calitatea de student;
  - Adeverinţă de finalizare a studiilor.

  Pot transmite actele pentru vizare prin poștă/curier rapid? Cât durează procedura de vizare?

  Solicitantul depune actele de studii la sediul oricărei instituții de învățământ superior de stat din România sau la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor.
  Pentru dosarele depuse direct la sediul CNRED, actele de studii vizate se eliberează în aceeași zi, la ora 12.00.
  Pentru dosarele depuse la sediul instituţiilor de învăţământ superior de stat, actele de studii vizate se returnează în 10 zile lucrătoare.

  CNRED vizează diploma de bacalaureat/școală profesională/școală postliceală?

  Procedura de vizare pentru actele de studii din învăţământul preuniversitar se realizează de către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene.

  Ce fac după ce am vizat actele de studii la CNRED?

  După vizarea actelor la CNRED, în vederea aplicării Apostilei de la Haga trebuie să vă adresați instituției Prefectului.
  În vederea aplicării Supralegalizării trebuie să vă adresați Ministerului Afacerilor de Externe conform procedurii descrise aici. După aplicarea ștampilei MAE trebuie să contactați reprezentanța diplomatică a țării de destinație pentru finalizarea supralegalizării.

   

   

  Terminologie și definiții


  Ce presupune echivalarea/recunoașterea?

  Echivalarea este proces prin care sunt comparate tipul programului de studii, numărul de credite transferabile, conţinutul, formarea, domeniul, specializarea, calificarea profesională (Suplimentul la Diplomă), cu cele din sistemul autohton de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc.

  Prin recunoaştere se înţelege acceptarea unei diplome sau act de studii ca autentice (eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă). Evaluarea ei se face în funcţie de: tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc.

  În cazul în care, din foaia matricolă sau din suplimentul la diplomă reiese că studiile au fost începute în România şi finalizate în străinătate, diploma solicitantului se recunoaşte numai dacă studiile iniţiale au fost efectuate într-o unitate şcolară sau instituţie de învăţământ superior acreditate în România

  Ce este o procedură? 

  Procedura este o serie specifică de acţiuni sau operaţiuni necesare care trebuie să fie executate în acelaşi mod pentru a obţine mereu acelaşi rezultat în aceleaşi condiţii (de exemplu, proceduri de urgenţă). Mai puţin precis vorbind, acest cuvânt poate indica o secvenţă de sarcini, etape, decizii, calcule şi procese, care atunci când întreprinse în ordinea prevăzută produc rezultatele descrise. O procedură induce, de obicei, o schimbare.

  Ce este o metodologie?

  Metodologia este o metodă, o descriere a unui proces, un set de proceduri documentate, o listă de pași care trebuie urmați pentru analizarea dosarelor de echivalare/recunoaștere.

  Ce reprezintă Procesul Bologna? 

  Bologna – Declarația de la Bologna, semnată la 19 iunie 1999 de miniștrii educației din 29 de state europene, a însemnat primul document major pentru dezvoltarea învățământului superior în spațiul european și pentru crearea Spațiului European al Învățământului Superior unitar. Obiectivele “procesului” Bologna sunt: adoptarea unui sistem de diploma comparabile și implementarea Anexei administrative la diplomă (Diploma Supplement), crearea unei arhitecturi comune a învățământului superior axată pe două cicluri: universitar și postuniversitar, crearea unui sitem de credite transferabile – ECTS, promovarea mobilității studenților și a celorlalte personae implicate în procesul educațional, asigurarea calității învățământului superior, promovarea dimensiunii europene în învățământul superior european.

  Ce înseamnă licență? 

  Licență - studii universitare ce corespund unui număr cuprins între minimum 180 și maximum 240 de ECTS; având, la învățământul de zi, o durată normală a studiilor de 3-4 ani și corespunde unui număr de 60 de ECTS pentru un an de studiu (durata studiilor de licență pentru învățământul tehnic este de 4 ani), iar la învățământul seral, o durată cu un an mai mare față de cea de la învățământul de zi în domeniul respectiv. Studiile universitare de licență asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. În cadrul studiilor universitare de licență este obligatorie efectuarea unor stagii de practică și sunt oferite cunoștințe și competențe largi, pe domenii de studii. Absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de licență își pot exercita profesia, conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, sau pot continua studiile universitare prin masterat. Studiile universitare de licență pot fi continuate prin studii universitare de masterat sau doctorat.

  Ce înseamnă master? 

  Master - studii postuniversitare ce corespund unui număr de credite de studiu transferabile cuprins, de regulă, între 90 și 120. Prin excepție, în funcție de durata studiilor universitare de licență, limita inferioară poate fi de 60 de credite de studiu transferabile. La învățământul de zi, durata normală a studiilor universitare de masterat este de 1-2 ani și corespunde unui număr de 60 de ECTS pentru un an de studiu. Durata totală cumulată a ciclului I - studii universitare de licență și a ciclului II - studii universitare de masterat trebuie să corespundă obținerii a cel puțin 300 de ECTS. Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat este condiționat de obținerea diplomei acordate după finalizarea studiilor universitare de licență.

  Ce înseamnă doctorat? 

  Doctorat - studiile universitare, de regulă, cu o durată de 3 ani. În situații speciale, când tematica abordată necesită o perioadă mai mare de studiu sau experimentare, durata poate fi prelungită cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducătorului de doctorat. Susținerea tezei de doctorat se poate face în termen de maximum 3 ani de la terminarea studiilor universitare de doctorat. Diploma de doctor atestă că titularul acesteia a dobândit cunoștințe și competențe generale și de specialitate, precum și abilități cognitive specifice.

  Ce reprezintă perioada de studii? 

  Perioadă de studii reprezintă situația în care studentul frecventează un anumit număr de cursuri, pe care le finalizează printr-o formă de evaluare și obține numărul aferent de ECTS, în cadrul altei instituţii de învățământ, rămânând sau nu înmatriculat la universitatea care l-a admis.

  Ce sunt creditele tranferabile ECTS?

  Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) a fost creat în baza unui proiect derulat de Comisia Europeană în 1988-1995 în scopul promovării mobilității studenților, recunoașterii perioadelor de studii efectuate în străinătate, asigurării flexibilității și transparenței și creării unor strânse legături între sistemele de învățământ superior european. ECTS reprezintă, sub forma unei valori numerice întregi afectate fiecărei unități de curs, volumul de muncă pe care studentul trebuie să-l efectueze pentru fiecare dintre acestea, ele nefiind expresia calității, conținutului sau nivelului studiilor.

  Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învăţământ superior.

  În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită disciplina/activitatea respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu.

  Ce este programa analitică?

  Programa analitică reprezintă o descriere extinsă, în scris, a obiectelor și/sau capitolelor fiecărei discipline predate într-o instituție de învățământ superior pentru o anumită specializare.

  Ce este Suplimentul la Diplomă?

  Anexa administrativă la diplomă, Suplimentul la Diplomă (Diploma Supplement) este un document anexat diplomei de studii superioare care oferă o descriere standard a naturii, nivelului, contextului, conținutului și statutului studiilor pe care absolventul le-a efectuat cu success. Anexa administrativă la diplomă asigură transparență și facilitează recunoașterea academică și profesională a calificărilor (diplome, diplome universitare, certificate). Anexa administrativă la diplomă este emisă de instituții de învățământ conform unui model care a fost elaborat de un grup de lucru compus din Comisia Europeană, Consiliul Europei și UNESCO. Suplimentul la diplomă este compus din opt secțiuni (informaţii referitoare la titularul diplomei, la calificare, nivelul calificării, conţinutul şi rezultatele obţinute, informații privind finalitatea (rolul) calificării, informaţii adiționale, date pentru validarea Anexei și informații privind sistemul național de învățământ superior. Suplimentul trebuie să conţină informaţii cu privire la sistemul naţional de învăţămînt superior, în cadrul căruia titularul şi-a făcut studiile. 

  Suplimentul la Diplomă este un document obligatoriu anexat actelor de studii menţionate mai sus.

  Ce reprezintă diplomele comune?

  Diplomele comune (Joint Degree) reprezintă o combinație specifică de programe de studii sau tipuri de diplome în care un student este înscris concomitent.

  J.D.P. (Joint Degree Program) sunt dezvoltate și propuse de unitățile academice implicate, cu acordul decanilor instituțiilor respective. Un astfel de program aprobat include un set de acorduri între instituțiile participante cu privire la admitere, consiliere, curricula și școlarizare.

  Ce reprezintă recunoașterea academică?

  Recunoaşterea academică reprezintă evaluarea unei diplome în funcţie de: tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc. Recunoaşterea academică se realizează în vederea continuării studiilor într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.

  Ce înseamnă Principiul recunoașterii academice totale?

  Principiul recunoașterii academice totale – perioada de studii efectuată de student în altă universitate înlocuiește în mod efectiv și integral perioada de studii comparabilă din cadrul universității de origine, inclusiv examenele și celelalte forme de evaluare, chiar dacă există diferențe privind structura și conținutul programului de studii.

  Ce este o profesie reglementată?

  Profesia reglementată reprezintă activitatea sau un ansamblul de activităţi profesionale al căror acces, exercitare sau una dintre modalităţile de exercitare sunt condiţionate, direct sau indirect, în temeiul unor acte cu putere de lege şi acte administrative, de posesia anumitor calificări profesionale.

  Ce se înțelege prin cunoștințe?

  Cunoştinţele sunt rezultatul asimilării, prin învăţare, a unor informaţii; ele cuprind un ansamblu de fapte, principii, teorii şi practici vizând un anumit domeniu de muncă sau de studiu.

  Ce este o abilitate?

  Abilitatea este capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme.

  Ce reprezintă competența?

  Competenţa este capacitatea dovedită de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţeabilităţi şi alte achiziţii (valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de situaţii de muncă sau de învăţare precum şi pentru dezvoltarea profesională sau personala, în condiţii de eficacitate şi eficienţă.

  Cum sunt evaluate rezultatele învățării?

  Rezultatele învăţării sunt date de setul de cunoştinţeabilităţi şi competenţe pe care o persoană le-a dobandit şi este capabilă să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare pe un anumit ciclu de şcolarizare.

  Cum se definește volumul de muncă?

  Volumul de muncă (workload) poate fi cuantificat prin raportare la numărul total de ore alocate unui curs, pregătirea și definitivarea cursului pe baza prezenței la cursuri și seminarii, cantitatea de muncă individual ulterioară necesară pentru finalizarea cu succes a cursului. Munca individual constă în: colectarea și trierea informațiilor relevante, parcurgerea și aprofundarea acestora, pregătirea pentru examinare, elaborarea unei lucrări sau a unui eseu, muncă individuală în laborator.

  Ce este o calificare?

  În accepţiunea Cadrului Naţional al Calificarilor din Invaţamantul Superior (CNCIS), calificareaeste recunoaşterea oficială a valorii rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, precum şi pentru educaţia şi formarea profesională continuă, printr-un act de studii (diploma, certificat, atestat) ce conferă dreptul legal de a practica o profesie sau meserie.

  Ce este o profesie?

  Profesia este calificarea obţinută prin studii.

  Ce este o meserie?

  Meseria este complexul de cunoştinţe dobândit prin şcolarizare sau prin practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii sau pentru prestarea anumitor servicii.

  Ce este o functie?

  Funcţia este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie.

  Ce este o ocupație?

  Ocupaţia este, conform COR, activitatea utilă, aducatoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfaşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru aceasta sursa de existenţă. Ocupaţia este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine şi semenii săi.

  Ocupaţia este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de muncă. Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin funcţia sau meseria exercitată de aceasta.

  Ce este un standard ocupațional? 

  Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.
  Criteriul ales la baza unui standard de clasificare a ocupaţiilor poate fi după:
  calificare, adică ceea ce o persoana este calificată să facă sau
  ocupaţie (profesie), adică ceea ce o persoană face efectiv la un anumit loc de muncă.

  Ce înseamnă competențe profesionale?

  Definirea competenţelor profesionale se poate face prin analiza ocupaţională sau prin analiza funcţională.

  Ce presupune analiza ocupațională?

  Analiza ocupaţională este definită în glosarul de termeni editat de Organizaţia Mondială a Muncii (ILO) ca

  „acţiune constând în identificarea, prin observare şi studiu, a activităţilor şi factorilor tehnici care compun o ocupaţie. Acest proces presupune: descrierea sarcinilor care trebuie îndeplinite, precum şi a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor necesare pentru a fi eficient într-o ocupaţie”.

  Metodologic, analiza ocupaţională se poate realiza prin dezvoltarea unui curriculum de formare profesională (Developing A CUrriculuM- DACUM), tehnică propusă în Canada şi bazată pe lucrul în echipă, cu costuri reduse, a unui grup de experţi.

  Ce presupune analiza funcțională?

  Analiza funcţională nu este o metodă exactă de identificare a informaţiilor necesare privind competenţele, ci reprezintă o abordare bazată pe o strategie deductivă a competenţelor ce trebuie definite, pornind de la definirea scopului unei funcţii productive având, ca instrument principal, interviul.

  Ce reprezintă recunoașterea profesională? 

  Recunoaşterea profesională presupune luarea în considerare a nivelului diplomei şi a experienţei profesionale. Acest tip de recunoaştere se realizează în scopul exercitării unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.